Loading page...

Cudzie jazyky v premenách času VII

Dňa 11. novembra 2016 sa na pôde Fakulty aplikovaných jazykov uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Cudzie jazyky v premenách ...

Informačný deň 2017 na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Pozvánka na Informačný deň 2017 na Ekonomickej univerzite v Bratislave Pozývame záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na ...

O fakulte

Hlavným poslaním Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je poskytovať kvalitné vzdelávanie, ktoré zahŕňa vysokú ...

  • student at the faculty
  • applicants for study
  • science and research

Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ mobilita – štúdium na akademický rok 2017/2018


 

1. Referát pre medzinárodné vzťahy Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave si Vás dovoľuje informovať o výzve na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Erasmus+ mobilita ─ štúdium v akademickom roku 2017/2018.

2. Do výberového konania na mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Erasmus+ sa môže prihlásiť študent FAJ EU v Bratislave, ktorý je zapísaný na štúdium v príslušnom ročníkustupni štúdia na FAJ EU v Bratislave.

3. Študenti FAJ EU v Bratislave – záujemcovia o mobilitu – štúdium na zahraničnej vysokej škole realizované cez program Erasmus+ predkladajú na referát pre medzinárodné vzťahy FAJ EU v Bratislave (Ing. Monika Berecová, referentka pre medzinárodné vzťahy, miestnosť D2.35) do 6. februára 2017 (do 9.00 hod.):

a. kompletne vyplnenú oficiálnu prihlášku Erasmus+ (Student Application Form), ktorá je dostupná na www.studyabroad.sk (2 výtlačky). Študent je povinný sa zaregistrovať na webovej stránke www.studyabroad.sk

Manuál k prihlasovaniu je dostupný na tejto webovej stránke. V Application Form študent uvedie minimálne 3-4 vysoké školy v poradí podľa priorít, na ktorých by chcel Erasmus+ mobilitu  – štúdium absolvovať. Študent môže byť zaradený na ktorúkoľvek vysokú školu, ktorú si uviedol do prihlášky, a preto musia predmety na každej z týchto vybraných vysokých škôl korešpondovať so študijným odborom na domácej fakulte.

Prehľad vysokých škôl, s ktorými má Ekonomická univerzita v Bratislave podpísané Erasmus+ bilaterálne dohody, sa nachádza na webovej stránke. 

Pozn.: niektoré Erasmus+ bilaterálne dohody sú určené len pre konkrétnu fakultu, resp. študijný odbor.

b. štruktúrovaný životopis (curriculum vitae „CV“) v anglickom (2 výtlačky) a slovenskom jazyku (2 výtlačky). K životopisu v anglickom jazyku je treba pripojiť dokument aj v jazyku výučby vybraných predmetov na danej vysokej škole (2 výtlačky). Dokument je potrebné vložiť do systému.

c.motivačný list v anglickom (2 výtlačky) a slovenskom jazyku (2 výtlačky). K motivačnému listu

d. v anglickom jazyku je treba pripojiť dokument aj v jazyku výučby vybraných predmetov na danej vysokej škole (2 výtlačky). Dokument je potrebné vložiť do systému.

e. výpis známok dovtedy absolvovaných predmetov v slovenskom jazyku (2 výtlačky). Dokument následne podpisom potvrdí prodekan pre vzdelávanie FAJ EU v Bratislave, prípadne študijná referentka FAJ EU v Bratislave. Dokument je potrebné vložiť do systému.

Študent, ktorý bol nominovaný fakultou je povinný zabezpečiť si výpis známok aj v anglickom jazyku najneskôr do 15 dní od schválenia študijného pobytu. Dokument je potrebné vložiť do systému.

e. predbežný zoznam predmetov, ktoré mieni študent absolvovať počas zahraničného pobytu na jednotlivých vysokých školách alebo univerzitách s vyznačením jazyka, v ktorom sú príslušné predmety vyučované (2 výtlačky). Dokument je potrebné vložiť do systému.

4. Ústna časť výberového konania sa uskutoční 10. februára 2017 o 08.00 hod. v zasadačke dekana FAJ EU v Bratislave. Neúčasť na ústnej časti výberového konania znamená vylúčenie prihlášky z procesu hodnotenia uchádzačov o mobilitu – štúdium v rámci programu Erasmus+.

5. Každý študent Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave má právo zúčastniť sa Erasmus+ mobility – štúdium jedenkrát na každom stupni štúdia.

Súčet dĺžok všetkých Erasmus+ mobilít na jednom stupni vysokoškolského štúdia (štúdium, študentská stáž, absolventská stáž) nesmie presiahnuť 12 mesiacov.

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?