Načítavam stránku...

Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana fakulty. Členmi kolégia dekana sú prodekani, tajomník fakulty, vedúci katedier, predseda akademického senátu fakulty, zástupca odborovej organizácie fakulty a predseda študentského parlamentu fakulty. Dekan môže na zasadnutie kolégia prizývať aj iné osoby z radov študentov a zamestnancov fakulty alebo odborníkov z praxe.

 

Členovia kolégia dekana

 1. doc. PhDr. Radoslav ŠTEFANČÍK, MPol., Ph.D.
  dekan
 2. PaedDr. Eva STRADIOTOVÁ, PhD.
  prodekanka pre vzdelávanie a štatutárna zástupkyňa dekana
 3. PhDr. Tatiana HRIVÍKOVÁ, PhD.
  prodekanka pre vedu a výskum
 4. PhDr. Ildikó NÉMETHOVÁ, PhD.
  prodekanka pre medzinárodné vztahy
 5. doc.Mgr.Ing. Katarína SERESOVÁ, PhD.
  prodekanka pre rozvoj
 6. Mgr. Mária FARKAŠOVÁ
  tajomníčka fakulty
 7. prof PhDr. Lívia ADAMCOVÁ, PhD. 
  poverená riadením Katedry jazykovedy a translatológie
 8. PhDr. Mária BLÁHOVÁ, PhD.
  vedúca Katedry interkultúrnej komunikácie
 9. PaedDr. Eva STRADIOTOVÁ, PhD.
  vedúca Katedry anglického jazyka
 10. Mgr. Ingrid KUNOVSKÁ, PhD.
  vedúca Katedry nemeckého jazyka
 11. PhDr. Iveta RIZEKOVÁ, PhD.
  vedúca Katedry románskych a slovanských jazykov
 12. PhDr. Jana POSPÍŠILOVÁ 
  predsedníčka ZO OZPŠaV pri FAJ EU v Bratislave
 13. Andrej KINER
  predseda Študentského parlamentu FAJ EU v Bratislave
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?