Načítavam stránku...

Katedra jazykovedy a translatológie (KJaT) zabezpečuje výučbu dvoch cudzích jazykov – anglického a nemeckého – v špecializovaných odborných kurzoch. Predmety vyučované na KJaT majú za cieľ pripraviť  študentov na ovládanie dvoch cudzích jazykov na rovnakej úrovni v bežnej i odbornej komunikácii, v hovorenej i  písomnej podobe; na dokonalé ovládanie gramatického aparátu cudzích jazykov; na ovládanie pojmového aparátu oboch  jazykov, s dôrazom na špecifiká verbálnej a neverbálnej komunikácie; na získanie teoretických vedomostí z jazykovedy a  jej súčastí; na získanie vedomostí a zručnosti o prekladateľských stratégiách a technikách tlmočenia.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?