Načítavam stránku...

Medzinárodná spolupráca v rámci projektu PROMINENCE na FAJ

Projekt PROMINENCE Bližšie informácie o 1. intenzívnom programe PROMINENCE v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá nájdete ...

Medzinárodná vedecká konferencia „Cudzie jazyky v premenách času“ IX.

Týždeň vedy a techniky je tradične jedným z najrušnejších týždňov akademického roka. Ministerstvo školstva SR ho tradične ...

STENGL IT Akadémia

Dopyt po nemecky hovoriacich zamestnancoch stúpa!    STENGL IT Akademie pomôže Slovákom získať lukratívne pracovné miesta. v ...

Študentská anketa

Mílí študenti, prosím zapojte sa do študentskej ankety v 11. týždni ZS 2018/19. Váš názor je dôležitý!

Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV a Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied si Vás dovoľujú pozvať na 3. ročník medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie Jazyk a politika – na pomedzí lingvistiky a politológie, ktorá sa bude konať dňa 21. júna 2018 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Pozvánka

Prihláška (doc. formát)

Prihláška (pdf. formát)

16. marca 2018 navštívil Ekonomickú univerzitu v Bratislave nemecký poslanec Európskeho parlamentu pán Markus Ferber, MdEP. Pán Ferber po stretnutí s rektorom EU BA prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD. a dekanom Fakulty aplikovaných jazykov EU BA doc. PhDr. Radoslavom Štefančíkom, MPol., Ph.D. diskutoval so študentmi FAJ EU BA na tému Budúce perspektívy Európskej únie. Pán Ferber sa počas diskusie dotkol aj aktuálnej situácie v Nemecku, ako aj na Slovensku. Podujatia sa zúčastnili rovnako zástupcovia Nadácia Hannsa Seidela Martin Kastler a Katarína Kiššová. Nadácia Hannsa Seidela ponúkla študentom EU BA možnosť získať štipendium nadácie na štúdium v Spolkovej republiky Nemecko.

V rámci projektu KA2 PROMINENCE Strategické partnerstvá sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, na Fakulte aplikovaných jazykov uskutočnil v termíne od 19. - 23.3.2018 1.intenzívny program Prominence pod záštitou pána dekana FAJ doc. PhDr. Radoslava Štefančíka, MPol. Ph.D. V rámci workshopu pod názvom Public Leadership Challenge sa 20. marca 2018 stretli študenti zo zahraničných univerzít (University of Debrecen, University of Economics in Katowice, University of Economics in Bratislava, Seinäjoki University of Applied Sciences, Aschaffenburg University of Applied Sciences, University of Savoie, University of Economics in Varna) s doc. Ing. Janou Péliovou, prorektorkou pre manažovanie akademických projektov, pánom Kennethom Ryanom z KMPG, riadiacim partnerom, zodpovedným za poradenské služby a pánom Marianom Gordzielikom, vedúcim tlačového a kultúrneho oddelenia Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave a spoločne diskutovali o spoločenskej zodpovednosti vo vysokoškolskom, súkromnom a štátnom sektore. Hostia odprezentovali svoje riešenia k výzve Public Leadership Challenge on Educating for Social Responsibility or How to Create a Socially Responsible Society of Culturally Intelligent Global Leaders?

Moderátom uvedeného bloku prezentácií bol pán René de Jong, Public Leadership Foundation, Holandsko.

Fakultu aplikovaných jazykov reprezentovali títo študenti: Zuzana Kloknerová, Valentína Sikelová, Ján Halász, Andrej Kalász, Andrej Kiner a Patrik Kozár.

Organizačný tím Fakulty aplikovaných jazykov tvorili: PhDr. Ildikó Némethová, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy; PhDr. Mária Bláhová, PhD., vedúca Katedry interkultúrnej komunikácie a Ing. Denisa Běčáková, referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?