Interní členovia

 1. Predseda VR FAJ : doc. PhDr. Radoslav ŠTEFANČÍK, MPol., Ph.D., dekan FAJ
 2. Podpredseda VR FAJ: doc. Mgr. Mária SPIŠIAKOVÁ, PhD., prodekanka pre vedu a výskum
 3. prof. PhDr. Lívia ADAMCOVÁ, PhD.
 4. PaedDr. Eva STRADIOTOVÁ, PhD.,  prodekanka pre vzdelávanie
 5. PhDr. Ildikó NÉMETHOVÁ, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy
 6. doc. Mgr. Ing. Katarína SERESOVÁ, PhD.,  prodekanka pre rozvoj
 7. doc. PhDr. Daniela BREVENÍKOVÁ, CSc.
 8. doc. PhDr. Danuša LIŠKOVÁ, CSc.
 9. doc. PhDr. Helena ŠAJGALÍKOVÁ, PhD.
 10. doc. PhDr. Mgr. Tatjana GRIGORJANOVÁ, PhD.
 11. doc. Mgr. Zuzana GAŠOVÁ, PhD. 
 12. PhDr. Eleonóra ZSAPKOVÁ, PhD.

Externí členovia

 1. Univ. -Prof. inDoz. inDr.in Irena ZAVRL, PhD., Fachhochschule Burgenland Ges. m.b.H, Eisendstadt, Rakúsko
 2. prof. PhDr. Peter ĎURČO, CSc., FF UCM v Trnave
 3. prof. Mgr. Martin OLOŠTIAK, PhD., FF PU v Prešove
 4. prof. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc., Vysoká škola politických a spoločenských vied, Kutná Hora
 5. doc. Mgr. Irina DULEBOVÁ, PhD., FF UK v Bratislave
 6. doc. Mgr. Tomáš KÁŇA, Ph.D., Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.