Vedecká rada FAJ (Interní členovia)

1. Predseda VR FAJ : doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D. – dekan FAJ

2. Podpredseda VR FAJ:  doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD., prodekanka pre vedu a výskum

3. PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. – prodekanka pre vzdelávanie

4.. PhDr. Ildikó Némethová, PhD. – prodekanka pre medzinárodné vzťahy

5. doc. Mgr. Ing. Katarína Seresová, PhD. –prodekanka pre rozvoj

6.  doc. PhDr. Helena Šajgalíková, PhD. – FAJ EU v Bratislave

7. doc. PhDr. Mgr. Tatjana Grigorjanová, PhD. – FAJ EU v Bratislave

8. doc. Mgr. Zuzana Gašová, PhD. – FAJ EU v Bratislave

9. Prof. Dr. Vasile Spiridon – FAJ EU v Bratislave

10. doc. Marina G. Vazanová, PhD.  – FAJ EU v Bratislave

11. Mgr. Andrea Tureková, PhD. – FAJ EU v Bratislave

12. PhDr. Roman Kvapil, PhD. – FAJ EU v Bratislave

 

Členovia vedeckej rady, ktorí nie sú členmi akademickej obce EU v Bratislave (Externí členovia):

13. Univ. -Prof. in Doz. in Dr.n Irena Zavrl, PhD. – Fachhochschulstudiengänge

Burgenland Ges. m.b.H, Eisendstadt, Rakúsko

14. prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc. – Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila

a Metoda v Trnave

15. prof. Mgr. Martin Ološtiak, PhD. – Filozofická fakulta, Prešovská univerzita

v Prešove

16. doc. Mgr. Tomáš Káňa, PhD. – Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

17. prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha

18. doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD., FF UK v Bratislave

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.