Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana fakulty. Členmi kolégia dekana sú prodekani, tajomník fakulty, vedúci katedier, predseda akademického senátu fakulty, zástupca odborovej organizácie fakulty a predseda študentského parlamentu fakulty. Dekan môže na zasadnutie kolégia prizývať aj iné osoby z radov študentov a zamestnancov fakulty alebo odborníkov z praxe.

 

Členovia kolégia dekana

 1. doc. PhDr. Radoslav ŠTEFANČÍK, MPol., Ph.D.
  dekan
 2. PaedDr. Eva STRADIOTOVÁ, PhD.
  prodekanka pre vzdelávanie a štatutárna zástupkyňa dekana
 3. doc. Mgr. Mária SPIŠIAKOVÁ, PhD.
  prodekanka pre vedu a výskum
 4. PhDr. Ildikó NÉMETHOVÁ, PhD.
  prodekanka pre medzinárodné vztahy
 5. doc.Mgr.Ing. Katarína SERESOVÁ, PhD.
  prodekanka pre rozvoj
 6. Mgr. Mária FARKAŠOVÁ
  tajomníčka fakulty
 7. Mgr. Silvia ADAMCOVÁ, PhD. 
  vedúca Katedry jazykovedy a translatológie
 8. PhDr. Tatiana HRIVÍKOVÁ, PhD.
  vedúca Katedry interkultúrnej komunikácie
 9. PaedDr. Eva STRADIOTOVÁ, PhD.
  vedúca Katedry anglického jazyka
 10. Mgr. Ingrid KUNOVSKÁ, PhD.
  vedúca Katedry nemeckého jazyka
 11. Mgr. Andrea TUREKOVÁ, PhD.
  vedúca Katedry románskych a slovanských jazykov
 12. Zuzana BIHARIOVÁ 
  predsedníčka ZO OZPŠaV pri FAJ EU v Bratislave
 13. Andrej KALÁSZ
  predseda Študentského parlamentu FAJ EU v Bratislave

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.