Hodnotenie kvality pedagogického procesu sa na Fakulte aplikovaných jazykov realizuje v rámci celouniverzitného Integrovaného systému zabezpečovania a zdokonaľovania kvality. Proces monitorovania a hodnotenia kvality na EU v Bratislave sa uskutočňuje v súlade s nasledujúcimi internými predpismi:

 • Interná smernica č. 2/2011 Monitorovanie a hodnotenie kvality na EU v Bratislave, ktorej prílohou je Interný manuál zabezpečovania a zdokonaľovania kvality na EU v Bratislave s popisom procesu včítane formulárov a pravidiel aplikácie týchto formulárov,
 • Štatút Rady kvality EU v Bratislave,
 • Organizačný poriadok Centra na zabezpečenie a podporu kvality EU v Bratislave.

 

Na úrovni univerzity pôsobí Rada kvality EU v Bratislave, ktorá úzko spolupracuje s Radami kvality jednotlivých fakúlt EU v Bratislave.

 

Rada kvality FAJ

Predseda        

 • doc. Ing. Mgr. Katarína Seresová, PhD., prodekan zmocnenec pre kvalitu

Členovia       

 • PhDr. Mária Bláhová, PhD. (KIK)
 • PaedDr. Ján Keresty, PhD. (KRaSJ)
 • Mgr. Tomas Maier, PhD. (KNJ)
 • PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD. (KAJ)
 • Andrej Kiner (predseda ŠP FAJ)

 

Systém kvality sleduje a hodnotí úroveň pedagogického procesu, prácu jednotlivých pedagógov, kvalitu vyučovacích jednotiek, vyučovaných predmetov a celých študijných programov. O výsledkoch hodnotenia kvality sa každoročne podáva sumárna správa o kvalite.

 

Sumárne správy o kvalite

 

Prieskum názorov na vyučovací proces

V každom semestri príslušného akademického roka sa realizuje prieskum názorov na pedagogický proces prostredníctvom ankiet dostupných v Akademickom informačnom systéme AIS. Študenti aj vyučujúci majú možnosť vyjadriť svoj názor a zapojiť sa do nasledovných prieskumov názorov:

 • Prieskum názorov študentov na predmet/učiteľa
 • Prieskum názorov učiteľov na skupiny študentov
 • Prieskum názorov na kvalitu medzinárodnej mobility

Aktuálna výzva na zapojenie sa do prieskumu názorov

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.