Vedenie Akademického senátu FAJ EUBA:

Predsedníčka AS FAJ EUBA:

Mgr. Jana KUCHAROVÁ, PhD.

 

1. podpredsedníčka AS FAJ EUBA:

Mgr. Silvia ADAMCOVÁ, PhD.

 

2. podpredseda AS FAJ EUBA:

Bc. Andrej KINER

 

Tajomníčka AS FAJ EUBA:

Mgr. Andrea TUREKOVÁ, PhD.

 

Členovia Akademického senátu FAJ EUBA:

Zamestnanecká časť:

Mgr. Silvia ADAMCOVÁ, PhD.

prof. PhDr. Lívia ADAMCOVÁ, PhD. 

PhDr. Milena HELMOVÁ, PhD.

Mgr. Zuzana KOČIŠOVÁ

Mgr. Jana KUCHAROVÁ, PhD.

Mgr. Iveta MAAROVÁ, PhD.

PhDr. Eva MAIEROVÁ, PhD.

Bc. Renáta MENCEROVÁ

PhDr. Jarmila RUSIŇÁKOVÁ, PhD.

Mgr. Andrea TUREKOVÁ, PhD.

 

 

Študentská časť:

Bc. Leonard GUŽIŇÁK

Erika CHREŇOVÁ

Andrej KALÁSZ

Bc. Andrej KINER

Noémi MIKLEOVÁ

 

Rokovací poriadok Akademického senátu FAJ

Zásady volieb do AS FAJ

 

Zápisnice zo zasadnutí AS FAJ

Správy o činnosti AS FAJ