Loading page...

Milé kolegyne, milí kolegovia, milé študentky, milí študenti FAJ EUBA,

srdečne Vás vsetkých pozývam na zasadnutie Akademickej obce FAJ EUBA, ktoré sa bude konať dňa 12. 12. 2018 o 13:00 hodine v Spoločenskej miestnosti V1. Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Teším sa na spoločné stretnutie.

S pozdravom

Mgr. Jana Kucharová, PhD.

predsedníčka Akademického senátu 

Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti FAJ,

dovoľujeme si Vás informovať o výsledku volieb kandidáta na funkciu dekana FAJ EUBA na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022 zo dňa 24. 10. 2018 prostredníctvom priloženej zápisnice.

S pozdravom a prianím príjemného dňa,

AS FAJ

 

Milé kolegyne, milí kolegovia,

dovoľte nám informovať Vás o nadchádzajúcej edícii - Joint International Week 2019 - "New Trends in Student Mobility" v termíne 8.-12.4.2019.

 

The University of Economics in Bratislava, Slovak Republic and WU (Vienna University of Economics and Business), Austria

organize a Joint International Week 2019 - "New Trends in Student Mobility".

It is our pleasure to invite you to the Joint International Week 2019 at The University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, and at WU (Vienna University of Economics and Business), Austria, which will take place from 8 to 12 April 2019. This event aims to bring together staff from both universities and partner institutions in order to strengthen international networks and exchange ideas.

For more details, please, click on following link:

https://internationalweek.euba.sk/

http://staffmobility.eu/staffweek/joint-international-week-2019-new-trends

We look forward to meeting you in Bratislava and Vienna!

Program

 
 

Vážení členovia Akademickej obce FAJ EUBA,

dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať na predvolebné zhromaždenie členov Akademickej obce FAJ EU v Bratislave, ktoré sa uskutoční dňa 17. októbra 2018, t. j. v stredu o 13:00 hod. v Spoločenskej miestnosti V1 za účelom predstavenia kandidátov na funkciu dekana FAJ EUBA na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022.

Bližšie informácie o programe nájdete v priloženej pozvánke.

Životopisy kandidátov:

Radoslav Štefančík

Tešíme sa na Vašu účasť!

AS FAJ EUBA

 

 

Vážení členovia Akademickej obce FAJ,

dovoľujeme si Vás pozvať na slávnostné zasadnutie novovzvoleného AS FAJ EUBA, ktoré sa uskutoční dňa 17. októbra 2018 o 12:35 v Spoločenskej miestnosti V1.

Bližšie informácie o programu sú súčasťou priloženej pozvánky.

Tešíme sa na Vašu účasť!

AS FAJ EUBA

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujem si Vás informovať v mene pani prodekanky Némethovej o výzve pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov na mobilitu Erasmus + na akademický rok 2018/2019.

Všetci záujemcovia, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/ a mať vytvorenú prihlášku na učiteľskú resp. zamestnaneckú mobilitu  2018/2019.

Výberové konanie pedagogických zamestnancov na mobility za účelom výučby a pedagogických a nepedagogických zamestnancov na mobility za účelom školenia bude prebiehať osobitne na jednotlivých fakultách v kompetencii prodekanov pre medzinárodné vzťahy.

Všetci záujemcovia o mobilitu (pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci) sú zároveň povinní k prihláške k výberovému konaniu doručiť aj podrobný program mobility s výberom destinácie, ktorú neskôr nebude možné zmeniť, nakoľko hodnotenie výberového procesu bude priamo korešpondovať s konkrétnym programom v danej destinácii, ktorú si potenciálny účastník mobility uvedie do prihlášky.

Vaše prihlášky prosím doručujte do 19. októbra 2018 na RMV FAJ EUVA (D2.35).

 

Milí študenti, 

dovoľujem si Vás informovať o dodatočnej výzve na podávanie prihlášok v rámci programu Erasmus + štúdium v letnom semestri v akademickom roku 2018/2019. 

Bližšie informácie nájdete TU. Zároveň prikladáme zoznam voľných univerzít na Erasmus+ študijný pobyt/letný semester v akademickom roku 2018/2019.

Prajem Vám pekný deň. 

S pozdravom Ildikó Nemethová

Vážení študenti,

venujte, prosím, zvýšenú pozornosť nasledovným termínom zápisov a priloženým informáciám.

 

S pozdravom

Zuzana Bihariová

študijné oddelenie

Fakulta aplikovaných jazykov

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b

852 35  Bratislava

t.č.: 02/6729 5216

 

V týždni od 16. - 20. apríla 2018 Ekonomická univerzita v Bratislave privíta 16 zástupcov z 15 zahraničných partnerských univerzít z Európy, Ázie, Afriky a Severnej Ameriky v rámci spoločnej edície Joint International Week, ktorú EU v Bratislave organizuje v spolupráci s Ekonomickou univerzitou vo Viedni za podpory programu Erasmus+.

Kompletný zoznam účastníkov nájdete v prílohe 1.

Prvá časť programu (pondelok – streda) prebehne na EU v Bratislave, kde účastníkov privítajú rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo a veľvyslanec Rakúska na Slovensku, J.E. p. Helfried Carl. Druhá časť (štvrtok – piatok) prebehne na Ekonomickej univerzite vo Viedni, kde sa programu zúčastní aj veľvyslanec Slovenska v Rakúsku, J.E. p. Peter Mišík.       

Počas podujatia sa zahraniční hostia zapoja do pedagogického procesu na príslušných fakultách, zúčastnia sa odborných seminárov zameraných na mäkké zručnosti a sú pre nich tiež pripravené viaceré  sprievodné aktivity. Vo svojich  prednáškach a seminároch sa budú venovať odborným témam z oblasti makroekonómie, manažmentu, marketingu, bankovníctva i riadenia ľudských zdrojov. Prednášky budú prebiehať v anglickom jazyku a jedna v českom jazyku. Rozvrh prednášok zahraničných hostí je dostupný v prílohe 2. V prípade, ak Vás niektorá z uvedených tém zaujala, máte možnosť zúčastniť sa prednášky, pokiaľ to dovoľujú kapacitné možnosti prednáškových miestností.

 

In the week of 16 to 20 April 2018, the University of Economics in Bratislava (UEBA) is going to welcome 16 representatives from 15 foreign partner universities from Europe, Asia, Africa and North America at the Joint International Week organized in cooperation with WU – the University of Economics in Vienna with a support from the Erasmus+ programme

For a complete list of participants, please see Attachment 1.

The first part of the programme (Monday to Wednesday) will be held at the University of Economics in Bratislava, where the participants will be welcomed by the UEBA’s Rector, Mr. Ferdinand Daňo and the Ambassador of Austria to Slovakia, H.E. Mr. Helfried Carl. The second part (Thursday to Friday) will be held at the University of Economics in Vienna with participation of the Ambassador of Slovakia to Austria, H.E. Mr. Peter Mišík.

Throughout the event, the guests will be involved in educational process at respective faculties; they will participate in professional seminars focused on soft skills development, and there is also a number of accompanying activities prepared for them. In their lectures and seminars, they will discuss macroeconomics, management, marketing, banking and human resources management. The lectures will be held in English and one in the Czech language. Schedule of guest lectures is available in Attachment 2. If you are interested in some of these topics, you are invited to participate in the lectures as long as the lecture room capacities allows.

Stay informed about current events at the faculty?