Loading page...

Program ERASMUS+ umožňuje učiteľom realizovať krátkodobé prednáškové pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí. Program podporuje výmenu odborných znalostí a skúseností, zároveň prispieva k zvyšovaniu kvality edukačnej a výskumnej praxe na univerzitách.

Mobility s cieľom výučby sa môže zúčastniť riadny zamestnanec EU v Bratislave, ktorý:

 • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
 • je občanom inej krajiny a v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej má štátnu príslušnosť a je riadne zamestnaný na EU v Bratislave.

Mobility učiteľov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými vysokoškolskými inštitúciami, ktoré majú pridelenú Erasmus+ chartu (ECHE). Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu, je zverejnený TU.

Učitelia sú vybraní fakultou na základe jasne definovaného prínosu mobility pre vysielajúcu fakultu i samotnú univerzitu uvedeného v Programe mobility/Mobility Agreement─Teaching.

Fakultný koordinátor doručí na OMM formou nominačnej listiny zoznam nominovaných učiteľov a  náhradníkov spolu s vytlačenou a podpísanou prihláškou na mobilitu. Koordinátor OMM po skontrolovaní údajov v on-line aplikácii studyabroad  nadviaže elektronickú komunikáciu s uchádzačom za účelom postúpenia nevyhnutných organizačných pokynov spojených s prípravou a realizáciou mobility.

Učiteľská mobilita Erasmus+ môže trvať v rozmedzí 2-5 pracovných dní. Ďalšie 2 dni môžu byť vyčlenené na cestu (deň pred prvým dňom aktivity v zahraničí a deň po poslednom dni aktivity v zahraničí). Mobilita sa môže uskutočniť v rámci danej výzvy príslušného akademického roka, spravidla od začiatku novembra do konca októbra.

Učiteľ musí na prijímajúcej vysokej škole odučiť minimálne 8 hodín za jeden pracovný týždeň.

Grant na mobilitu pracovníkov vysokých škôl je príspevkom na náklady pracovníkov vysokých škôl v rámci programu Erasmus+. Jeho výška je upravená finančnou zmluvou, ktorú pripraví koordinátor z OMM. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

Z grantu je možné uhrádzať pobytové náklady: zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.). Pobytové náklady sa určujú na dni práce/aktivity a 0-2 dni cesty (deň pred prvým dňom aktivity v zahraničí a deň po poslednom dni aktivity v zahraničí). Prehľad sadzieb príspevkov na pobytové náklady je dostupný v časti Dokumenty a formuláre. Cestovné náklady do/z miesta určenia sú hradené z mimodotačných zdrojov.

Proces vybavovania a administrácie mobility

 1. Po zverejnení výzvy na prihlasovanie sa záujemcovia o mobilitu zaregistrujú v on-line aplikácii studyabroad (www.studyabroad.sk), a založia si v nej prihlášku na učiteľskú mobilitu Erasmus+. Záujemcovia o učiteľskú mobilitu prihlášku vytlačia, podpíšu a doručia prodekanovi pre medzinárodné vzťahy fakulty (D2.19).
 2. Prodekan pre medzinárodné vzťahy na základe vopred určených fakultných výberových kritérií uskutoční výber učiteľov na mobilitu, pripraví nominačnú listinu a doručí ju koordinátorovi na Oddelenie medzinárodnej mobility.
 3. Pracovníci nominovaní na učiteľskú mobilitu si v spolupráci s hostiteľskou vysokou školou dohodnú plán mobility, v aplikácii studyabroad si pripravia  Mobility Agreement for Teaching a kompletné vyhotovenie nahrajú do aplikácie www.studyabroad.sk. Dokument potvrdí Erasmus koordinátor z hostiteľskej univerzity a prodekan pre medzinárodné vzťahy fakulty a Erasmus koordinátor EU v Bratislave.
 4. Prijímajúca vysoká škola vopred písomne odsúhlasí program mobility hosťujúceho pracovníka (Mobility Agreement – Teaching). Dokument následne potvrdí Erasmus koordinátor z hostiteľskej univerzity a prodekan pre medzinárodné vzťahy fakulty a Erasmus koordinátor EU v Bratislave.
 5. Koordinátor z Oddelenia medzinárodnej mobility pre účastníka mobility pripraví v 2 vyhotoveniach finančnú zmluvu na grantový príspevok (1xpracovník, 1xvysielajúca univerzita).
 6. Pracovník si v zamestnaneckom portáli ESS založí žiadosť o zahraničnú pracovnú cestu (ZPC) a spolu s požiadavkou na objednávku letenky (POBJ) v prípade leteckej dopravy do/z miesta určenia si ju dá v zmysle platných interných smerníc schváliť. Podpísaný Príkaz na ZPC (a POBJ) doručí na Oddelenie medzinárodnej mobility nasledovne: pani Zlatici Zvarovej za účelom obstarania letenky (v prípade leteckej prepravy do miesta určenia) a pani Ing. Jane Jarovej alebo pani Viere Martiškovej za účelom vyplatenia zálohy na ZPC. Informácie o číslach bankových účtov a 5-kombináciách potrebných pre zadanie žiadosti o ZPC sú k dispozícii na vyžiadanie u koordinátorov z Oddelenia medzinárodnej mobility.
 7. Na záver pobytu si dá účastník mobility v hostiteľskej inštitúcii potvrdiť absolvovanie mobility (termín aj aktivity). Potvrdenie o absolvovaní mobility pracovník bezodkladne po návrate doručí na Oddelenie medzinárodnej mobility.
 8. Po návrate urobí účastník mobility v zamestnaneckom portáli ESS vyúčtovanie ZPC a na Oddelení medzinárodnej mobility (Ing. Jane Jarovej alebo Viere Martiškovej) predloží vyúčtovanie ZPC podpísané oprávnenými osobami spolu s uznateľnými daňovými dokladmi.
 9. Po návrate účastník mobility v on-line systéme Mobility Tool vyplní správu z mobility (výzvu na podanie správy systém generuje a zasiela na mailovú adresu účastníka mobility automaticky). 
Stay informed about current events at the faculty?