Loading page...

Program ERASMUS+ umožňuje profesionálny rozvoj nepedagogickým zamestnancov univerzity realizáciou krátkodobých pobytov na partnerských vysokoškolských inštitúciách a podnikoch v zahraničí. Podporuje získavanie a výmenu pracovných skúseností.

 

Mobility s cieľom školenia sa môže zúčastniť riadny zamestnanec EU v Bratislave, ktorý:

  • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
  • je občanom inej krajiny a v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej má štátnu príslušnosť a je riadne zamestnaný na EU v Bratislave.

 

 

Mobility za účelom školenia sa môžu uskutočniť aj na tých univerzitách a podnikoch, s ktorými nie je podpísaná dohoda o spolupráci. Zoznam medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými vysokoškolskými inštitúciami, ktoré majú pridelenú Erasmus+ chartu (ECHE) je zverejnený TU.

Prijímajúca vysoká škola/podnik vopred písomne odsúhlasí program mobility hosťujúceho pracovníka (Mobility Agreement – Training). Dokument následne potvrdí Erasmus koordinátor z hostiteľskej univerzity a Erasmus koordinátor EU v Bratislave. Účasť na konferenciách nie je povolená!

Všetci uchádzači, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii studyabroad (www.studyabroad.sk), musia tam mať vytvorenú a odoslanú prihlášku na zamestnaneckú mobilitu Erasmus+

 

Uchádzači o zamestnaneckú mobilitu doručia vytlačenú a podpísanú prihlášku na mobilitu spolu so stručným popisom cieľa mobility koordinátorovi na Oddelenie medzinárodnej mobility Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Výber zamestnancov sa bude realizovať na Ústave medzinárodných vzťahov na základe jasne definovaného prínosu mobility pre vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu uvedeného v Programe mobility/Mobility Agreement ─ Training.

 

Uchádzači o zamestnaneckú mobilitu doručia vytlačenú a podpísanú prihlášku na mobilitu spolu so stručným popisom cieľa mobility koordinátorovi na Oddelenie medzinárodnej mobility (A3.16).

O výsledkoch výberového konania budú informovaní písomne (e-mailom) koordinátorom z Oddelenia medzinárodnej mobility.

Zamestnanecká mobilita Erasmus+ môže trvať v rozmedzí 2-5 pracovných dní. Ďalšie 2 dni môžu byť vyčlenené na cestu (deň pred prvým dňom aktivity v zahraničí a deň po poslednom dni aktivity v zahraničí). Mobilita sa môže uskutočniť v rámci danej výzvy príslušného akademického roka, spravidla od začiatku novembra do konca októbra.

Grant na mobilitu pracovníkov vysokých škôl je príspevkom na náklady pracovníkov vysokých škôl v rámci programu Erasmus+. Jeho výška je upravená finančnou zmluvou, ktorú pripraví koordinátor z OMM. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy bude poslaný na účet vybraného uchádzača. Z grantu je možné uhrádzať pobytové náklady: zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.). Pobytové náklady sa určujú na dni práce/aktivity a 0-2 dni cesty (deň pred prvým dňom aktivity v zahraničí a deň po poslednom dni aktivity v zahraničí). Prehľad sadzieb príspevkov na pobytové náklady je dostupný v časti Dokumenty a formuláre. Cestovné náklady do/z miesta určenia sú hradené z mimodotačných zdrojov.

Proces vybavovania a administrácie mobility

  1. Po zverejnení výzvy na prihlasovanie sa záujemcovia o mobilitu zaregistrujú v aplikácii studyabroad a založia si v nej prihlášku na zamestnaneckú mobilitu Erasmus+. Záujemcovia o zamestnaneckú  mobilitu prihlášku vytlačia, podpíšu a spolu so stručným popisom cieľa mobility ju doručia koordinátorovi na Oddelenie medzinárodnej mobility (A3.16).
  2. Výber uchádzačov o zamestnaneckú mobilitu sa bude realizovať na Ústave medzinárodných vzťahov na základe jasne definovaného prínosu mobility pre vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu uvedeného v Programe mobility/Mobility Agreement─Training. O výsledkoch výberového konania budú informovaní písomne (e-mailom) koordinátorom z Oddelenia medzinárodnej mobility.
  3. Pracovníci nominovaní na zamestnaneckú mobilitu si v spolupráci s hostiteľskou VŠ/inštitúciou dohodnú plán mobility, v aplikácii studyabroad si pripravia Mobility Agreement for Training a kompletné vyhotovenie nahrajú do aplikácie www.studyabroad.sk.
  4. Koordinátor z Oddelenia medzinárodnej mobility pre účastníka mobility pripraví v 2 vyhotoveniach finančnú zmluvu na grantový príspevok (1xpracovník, 1x vysielajúca univerzita).
  5. Pracovník si v zamestnaneckom portáli ESS založí žiadosť o zahraničnú pracovnú cestu (ZPC) a spolu s požiadavkou na objednávku letenky (POBJ) v prípade leteckej dopravy do/z miesta určenia si ju dá v zmysle platných interných smerníc schváliť. Podpísaný Príkaz na ZPC (a POBJ) doručí na Oddelenie medzinárodnej mobility nasledovne: pani Zlatici Zvarovej za účelom obstarania letenky (v prípade leteckej prepravy do miesta určenia) a pani Ing. Jane Jarovej alebo pani Viere Martiškovej za účelom vyplatenia zálohy na ZPC. Informácie o číslach bankových účtov a 5-kombináciách potrebných pre zadanie žiadosti o ZPC sú k dispozícii na vyžiadanie u koordinátorov z Oddelenia medzinárodnej mobility.
  6. Na záver pobytu si dá účastník mobility v hostiteľskej inštitúcii potvrdiť absolvovanie mobility (termín aj aktivity). Potvrdenie o absolvovaní mobility pracovník bezodkladne po návrate doručí na Oddelenie medzinárodnej mobility.
  7. Po návrate urobí účastník mobility v zamestnaneckom portáli ESS vyúčtovanie ZPC a na Oddelení medzinárodnej mobility (Ing. Jane Jarovej alebo Viere Martiškovej) predloží vyúčtovanie ZPC podpísané oprávnenými osobami spolu s uznateľnými daňovými dokladmi.
  8. Po návrate účastník mobility v on-line systéme Mobility Tool vyplní správu z mobility (výzvu na podanie správy systém generuje a zasiela na mailovú adresu účastníka mobility automaticky). 
Stay informed about current events at the faculty?