Loading page...

 

Medzinárodný vedecký výbor

Predseda

doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD.

 

Členovia:

PhDr. Tatiana Hrivíková, PhD.                         

prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.                  

PhDr. Ildikó Némethová, PhD.                        

PhDr. Mária Bláhová, PhD.                             

Mgr. Spišiaková Mária, PhD.                        

Mgr. Ingrid Kunovská, PhD.                          

Univ.- Prof. Dr. Irena Zavrl, PhD. (Rakúsko)   

prof. Elena Strigankova, PhD. (Rusko)

PaedDr. Eva Stradiotová, PhD.

doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc.

doc. Mgr. Ing. Katarína Seresová, PhD.

PhDr. Elena Melušová, CSc.

Dr. Katalin Varga Kiss, PhD. (Maďarsko)

Mgr. Tomáš Káňa, PhD. (Česká republika)

                                                                        

 Vedecké ciele konferencie

  • vytvoriť platformu pre diskusiu o najnovších trendoch vo výučbe cudzích jazykov

  • prezentovať výsledky vedeckovýskumnej práce v oblasti jazykov a kultúr

  • prezentovať perspektívy vedeckovýskumnej činnosti z hľadiska nových tendencií vo vývoji lingvistiky a literárnej vedy

  • podporovať interdisciplinárny charakter vedeckovýskumnej činnosti

  • reagovať na aktuálne spoločensko-politické a kulturologické témy

Plenárna prednáška

Professor Rune Todnem By: Developing global leadership

Tématické okruhy 

  • lingvistika a lingvodidaktika
  • interkultúrna komunikácia
  • reálie a literatúra
  • teória a prax prekladu a tlmočenia
  • odborný jazyk
Stay informed about current events at the faculty?