SPIŠIAKOVÁ, Mária, Assoc. Prof. Mgr., PhD.

SPIŠIAKOVÁ, Mária, Assoc. Prof. Mgr., PhD.

Vice-Dean for Science and Research

Associate Professor

D2.38 +421 2 6729 5238

Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenčina-španielčina. Časť doktorandského štúdia absolvovala v Mexiku na Univerzite Veracruz (1998-2000) a doktorát obhájila tiež na Filozofickej fakulte UK v roku 2004. Od roku 2004 do 2006 pôsobila na lektoráte slovenského jazyka na Univerzite Complutense v Madride, od 2006 do 2012 pracovala ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte UK na Katedre románskych jazykov a literatúr. Už ako zamestnankyňa Fakulty aplikovaných jazykov sa v roku 2018 zúčastnila študijného výskumného pobytu na Kube. Špecializuje sa na výskumy v oblasti kontrastívnej lingvistiky a odborného ekonomického jazyka. Zaoberá sa aj prekladom a tlmočením a jazykom ako nástrojom v politike, kultúre a rôznych sférach spoločnosti. V roku 2017 jej po úspešnom obhájení habilitačného konania Filozofická fakulta UK udelila vedecko-pedagogický titul docent v odbore všeobecná jazykoveda. Okrem pôsobenia na Katedre románskych a slovanských jazykov je v súčasnosti aj prodekankou pre vedu a výskum na FAJ, členkou vedeckej redakčnej rady časopisu Lingua et vita, členkou vedeckej rady FAJ a vedeckej rady Ekonomickej univerzity a podpredsedkyňou Slovenskej asociácie učiteľov španielčiny.

Publikácie (výber):

SPIŠIAKOVÁ, Mária. El español actual : la unidad y la variedad. 1. ed. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2016. 221 s. [9,73 AH]. ISBN 978-3-943906-27-1.

SPIŠIAKOVÁ, Mária [50 %, 1,51 AH] - MOCKOVÁ, Nina [50 %, 1,51 AH]. Sprache der separatistischen Parteien in Katalonien. In Heiße Wahlen und Referenden in Europa und Amerika - Kampf mit Wörtern um Wörter. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10026-9, s. 75-118 [3,01 AH].

SPIŠIAKOVÁ, Mária. Kontrastive Analyse der Phraseologismen und Metaphern: spanisch (Spanien) - slowakisch. In Macht der Sprache - Sprache der Macht : eine kontrastive mehrsprachige Analyse anhand von Korpustexten der meinungsbildenden Tageszeitungen mit Fokus auf Phraseologie und Metaphernforschung. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2017. ISBN 978-3-8300-9571-2, s. 119-162 [1,79 AH].

SPIŠIAKOVÁ, Mária [50 %, 1,49 AH] - MOCKOVÁ, Nina [50 %, 1,49 AH]. Charakteristik der Fachsprache im Spanischen. In Usuelle Wortverbindungen in der deutschen Wirtschaftssprache und ihre Widerspiegelungen in mehreren Sprachen. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020. ISBN 978-3-339-11020-6, s. 219-264 [2,97 AH].

SPIŠIAKOVÁ, Mária [25 %, 2,11 AH] - VARELA CANO, Diana Patricia [25 %, 2,11 AH] - TUŽINSKÁ, Sofia [25 %, 2,11 AH] - PAVLIKOVÁ, Želmíra [25 %, 2,11 AH]. Španielsky jazyk pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 2: B1-B2. 1. vydanie. Brno : Tribun EU, 2020. 169 s. [8,45 AH]. https://faj.euba.sk/veda-a-vyskum/publikacie/nove-publikacie/563-spanielsky-jazyk-pre-ekonomov-diplomatov-a-mediatorov-2

SPIŠIAKOVÁ, Mária [25 %, 3,03 AH] - VARELA CANO, Diana Patricia [25 %, 3,03 AH] - TUŽINSKÁ, Sofia [25 %, 3,03 AH] - PAVLIKOVÁ, Želmíra [25 %, 3,03 AH]. Španielsky jazyk pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 1: A1-A2. 1. vydanie. Brno : Tribun EU, 2020. 242 s. [12,1 AH]. ISBN 978-80-263-1578-0. https://faj.euba.sk/veda-a-vyskum/publikacie/nove-publikacie/562-spanielsky-jazyk-pre-ekonomov-diplomatov-a-mediatorov-1

SPIŠIAKOVÁ, Mária [50 %, 3,82 AH] - VARELA CANO, Diana Patricia [50 %, 3,82 AH]. Moderná gramatika španielčiny s cvičeniami : úroveň A1 - A2. 1. vyd. Bratislava : Mikula, 2015. 229 s. [7,64 AH]. ISBN 978-80-88814-89-4.

SPIŠIAKOVÁ, Mária [50 %, 0,63 AH] - MOCKOVÁ, Nina [50 %, 0,63 AH]. Farby v politickom kontexte a ich aplikácia v didaktickom procese španielčiny ako cudzieho jazyka. In Moderné stratégie vo vyučovaní cudzích jazykov na vysokých školách. - Praha : Machiavelli Press, 2019. ISBN 978-80-88147-09-1, s. 83-105 [1,26 AH].

SPIŠIAKOVÁ, Mária [50 %] - KITTOVÁ, Zuzana [50 %]. Labour Market Requirements for Foreign Language Education with a Focus on Spanish. - Registrovaný: Web of Science. In Advanced Education. - Kyiv : National Technical University of Ukraine, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. ISSN 2410-8286, 2020, no. 14, pp. 29-37 online. http://ae.fl.kpi.ua/article/view/196817

SPIŠIAKOVÁ, Mária [100 %]. The Contrastive analysis of the use, meaning and connotations of the colors in the Slovak and Spanish language. - Registrovaný: Scopus. In XLinguae : European Scientific Language Journal. - Nitra : Slovenská vzdelávacia a obstarávacia spoločnosť. ISSN 1337-8384, 2016, vol. 9, no. 3, pp. 104-128 online. (2016: 0.342 - SJR). http://www.xlinguae.eu/2016_09_03_09.html

SPIŠIAKOVÁ, Mária [50 %] - MOCKOVÁ, Nina [50 %]. Chromatisms of Red Colour in Academic Dictionaries and in the Web Corpus (Spanish, French). - Registrovaný: Scopus. In XLinguae : European Scientific Language Journal. - Nitra : Slovenská vzdelávacia a obstarávacia spoločnosť. ISSN 1337-8384, 2020, vol. 13, no. 1, pp. 263-274 online. http://www.xlinguae.eu/2020_13_01_20.html

 
HUDEK, Vladimír, Dipl. Ing., CSc.

HUDEK, Vladimír, Dipl. Ing., CSc.

Science administrator

D2.29 +421 2 6729 5229

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.