V súčasnosti sa na FAJ riešia nasledovné projekty.

MAGYC – Migration Governance and Asylum Crisis

Projekt: Európska komisia Program H2020 (Horizont 2020)

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Paula Puškárová, DiS. art., PhD.

Spoluriešitelia: 13 – členné konzorcium - koordinátor: UNIVERSITE DE LIEGE (Belgicko), za FAJ: doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. Ph.D.; Mgr. Michaela Čiefová, PhD.

Číslo projektu: Horizont 2020-SC6-Migration, MAGYC 822806

Doba riešenia: 2018-2022

 

Diplomacia ako nástroj riešenia aktuálnych otázok v medzinárodných vzťahoch

Projekt: Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barbora Janubová, PhD.

Spoluriešitelia: Mgr. Michaela Čiefová, PhD., Mgr. Terézia Seresová, Mgr. Andrej Kiner

Číslo projektu: I-21-108-00

Doba riešenia: 2021

 

Odborný ruský jazyk a IKT v on-line prostredí

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michaela Dziváková, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Roman Kvapil, PhD.

Spoluriešitelia: Mgr. Martina Uličná, PhD.; Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD. (FHI); doc. PhDr. Mgr. Tatjana Grigorjanová, PhD.

Číslo projektu: 018EU-4/2020

Doba riešenia: 2020 - 2022

 

Jazyk pravicového extrémizmu. Politolingvistická perspektíva

Projekt: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. Ph.D.

Zástupca vedúceho projektu: doc. PhDr. Mgr. Tatjana Grigorjanová , PhD.

Spoluriešitelia: doc. Mgr. Irina Dulebová PhD.; Mgr. Silvia Adamcová, PhD.; PhDr. Roman Kvapil, PhD.; Prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.; Mgr. Nina Cingerová, PhD. (FF UK)

PhDr. Jozef Lenč, PhD. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)

Číslo projektu: 1/0344/20

Doba riešenia: 2020 – 2022

 

Využitie inovatívnych prístupov na zvýšenie kvality vzdelávania v študijných odboroch Lesníctvo a poľovníctvo prostredníctvom e-learningového výkladového slovníka slovenskej a nemeckej terminológie používanej v poľovníctve

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Vyhnáliková, PhD. - Technická univerzita vo Zvolene (Ústav cudzích jazykov)

Zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho pracoviska: doc. Mgr. Zuzana Gašová, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave (Fakulta aplikovaných jazykov)

Spoluriešiteľ: Mgr. Jozef Štefčík, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave (Fakulta aplikovaných jazykov)

Číslo projektu:  006TU Z-4/2020

Doba riešenia: 2020 – 2022

 

Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy

Projekt: APVV

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Dr. Phil.habil. Wolfgang Schulze - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Spoluriešitelia: doc. Mgr. Zuzana Gašová, PhD.

Číslo projektu:  APVV-18-0115

Doba riešenia: 2019 – 2023

 

Vysokoškolská učebnica Politická lingvistika

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. Ph.D.

Zástupca vedúceho projektu: Prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.

Spoluriešitelia: PhDr. Roman Kvapil, PhD., Mgr. Silvia Adamcová, PhD., spoluriešitelia FF UKdoc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.; Mgr. Nina Cingerová, PhD.

Číslo projektu: 015EU-4/2019

Doba riešenia: 2019 – 2021

 

Chromatizmus a jeho konotácie v kontexte slovanských a románskych jazykov 

Projekt: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Roman Kvapil, PhD.

Spoluriešitelia: PhDr. Elena Melušová, CSc., Mgr. Elena Smoleňová, PhD., PaedDr. Gabriela Rechtoríková, PhD., PaedDr. Ján Keresty, PhD., Mgr. Nina Mocková, PhD., Mgr. Iveta Dinžíková, PhD., Mgr. Martina Uličná, PhD.

Číslo projektu: 1/0107/18

Doba riešenia: 2018 - 2021

 

Medzijazyková homonýmia v slovanských jazykoch

Projekt: VEGA – spoločný projekt z rezortu MŠVVaŠ a SAV

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mária Košková, CSc. – SAV

Zástupca vedúceho projektu: doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc. – FAJ EU v Bratislave

Spoluriešitelia: Mgr. Andrea Spišiaková, Mgr. Barbora Bábiková Barbora – doktorandky Filozofickej fakulty UCM v Trnave

Číslo projektu: 2/0067/18

Doba riešenia: 2018 - 2021

 

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.