Načítavam stránku...

Vo viac ako sedemdesiatročnej histórii Ekonomickej univerzity v Bratislave mala výučba cudzích jazykov vždy významné postavnie. Poradie dôležitosti výčuby jednotlivých jazykov sa rôzne obmieňalo, čo súviselo s rozvojom obchodu, ako aj s politickým usporiadaním sveta. Na začiatku bol zriadený Ústav pre štúdium cudzích jazykov a už v prvom školskom roku vtedajšej Vysokej obchodnej školy (1940/1941) bola povinným jazykom nemčina. Okrem nej sa vyučovalo ďalších sedem cudzích jazykov. Ich významné postavenie vo vtedajšej odbornej príprave budúcich obchodníkov a ekonómov dokladuje aj skutočnosť, že výučba jazykov trvala počas celého osemsemestrálneho štúdia.

Vedúce postavenie medzi cudzími jazykmi neskôr prevzala ruština. V akademickom roku 1952/1953 bola popri Katedre ruského jazyka založená aj Katedra neslovanských jazykov. Ruština sa stala povinným predmetom, z ostatných cudzích jazykov si študent mohol vybrať jeden jazyk. Výučba jazykov bola rozdelená na päť semestrov. Od roku 1969 boli katedry cudzích jazykov preradené na Obchodnú fakultu.

Po spoločenských zmenách v roku 1989 si nová situácia vyžadovala riešenie aktuálnych úloh a problémov spojených s koncepciou štúdia cudzích jazykov na vtedajšej Vysokej škole ekonomickej (1953 – 1992). Na poprednom mieste bola výučba anglického jazyka.

Nová koncepcia výučby cudzích jazykov, predložená na schválenie vtedajšiemu akademickému senátu, obsahovala návrh na transformáciu katedier cudzích jazykov na Ústav jazykov a návrh na zavedenie tzv. modulového systému výučby cudzích jazykov. Dňa 1. októbra 1990 vzniká Ústav jazykov ako pedagogické a vedecko-výskumné pracovisko.

S nadobudnutím účinnosti zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov došlo od akademického roka 2005/2006 k zásadným zmenám v systéme vysokoškolského štúdia na fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na všetkých jej fakultách bol zavedený kreditový spôsob štúdia, ktorý je od akademického roka 2005/2006 kompatibilný s európskym štandardom ECTS, a ktorému bola prispôsobená aj výučba cudzích jazykov.

V období globalizácie a potreby prípravy odborných pracovníkov predovšetkým pre multikultúrne spoločnosti a organizácie bol v akademickom roku 2009/2010 otvorený 3-ročný bakalársky študijný program Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia v odbore Cudzie jazyky a kultúry. V nadväznosti na akreditáciu študijného programu Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia a v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave do roku 2011 (s výhľadom do r. 2015) sa Ústav jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave plynulo pretransformoval od 1.6.2010 na Fakultu aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V súčasnosti je Fakulta aplikovaných jazykov, zriadená dekrétom rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2010, jednou zo siedmich fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave. (hyperlink dekrétom – Zriaďovacia listina FAJ – obrázok v jpg)

Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave ponúka štúdium interdisciplinárneho charakteru, čím sa radí medzi moderné výchovno-vzdelávacie inštitúcie, ktoré reagujú na odlišné podmienky v jednotlivých kultúrach globalizovaného sveta. Vedeckovýskumná, publikačná, odborná a pedagogická činnosť súvisí so základným poslaním fakulty a vytvára podmienky pre umocnenie jej poslania. Systém vzdelávania na fakulte je dynamický. Charakterizuje ho neustále hľadanie optimálnych ciest na prípravu budúcich absolventov tak, aby dokázali úspešne a tvorivo riešiť úlohy, s ktorými budú konfrontovaní vo svojej každodennej praxi. 

Poslanie, vízia a strategické ciele Fakulty aplikovaných jazykov sa odvíjajú od vízie, misie, strategických cieľov a poslania Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Misia

Poslaním Fakulty aplikovaných jazykov je poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie v oblasti humanitných a spoločenských vied, rozvíjať a šíriť poznanie, vychovávať odborníkov schopných uspieť na globálnom trhu práce, a tým prispievať k rozvoju súčasnej spoločnosti.

Poslaním fakulty v jednotlivých oblastiach jej činnosti je:

Vzdelávanie

 • Poskytovať kvalitné a inovatívne vysokoškolské vzdelávanie v atraktívnych študijných programoch v oblasti humanitných a spoločenských vied s dôrazom na interdisciplinárny charakter štúdia
 • Pripravovať do praxe konkurencieschopných absolventov študijných programov z oblasti humanitných a spoločenských vied schopných úspešne reagovať na súčasné požiadavky trhu práce v národnom aj medzinárodnom kontexte
 • Vytvárať podmienky pre implementáciu doktorandského študijného programu
 • Ponúkať možnosti ďalšieho vzdelávania v oblasti humanitných a spoločenských vied (rigorózne konanie)
 • Podporovať prax študentov v subjektoch z praxe a podnikovej sféry

 

Veda a výskum

 • Orientovať sa na kvalitnú vedecko-výskumnú a projektovú činnosť v oblasti humanitných a spoločenských vied
 • Podporovať publikačné aktivity členov fakulty s dôrazom na kvalitu a medzinárodný význam
 • Podporovať kvalifikačný rast členov fakulty

 

Medzinárodné vzťahy a spolupráca

 • Podporovať mechanizmy internacionalizácie vzdelávania a akademickej spolupráce
 • Nadväzovať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s uznávanými zahraničnými partnermi
 • Podporovať a podieľať sa na tvorbe spoločných a dvojitých diplomov
 • Podporovať medzinárodnú mobilitu učiteľov a študentov
 • Rozvíjať spoluprácu s externým prostredím (inštitúcie, organizácie a subjekty zo spoločensko-hospodárskej praxe)

 

Vízia

V roku 2019 bude Fakulta aplikovaných jazykov aj naďalej poskytovať kvalitné a atraktívne vysokoškolské vzdelávanie interdisciplinárneho charakteru v akreditovaných študijných programoch. Bude pracoviskom podporujúcim vedecko-výskumnú, projektovú a publikačnú činnosť svojich pracovníkov s dôrazom na medzinárodný rozmer. Vytvorí podmienky pre kvalifikačný rast svojich členov a pre úspešnú implementáciu študijného programu na treťom stupni vysokoškolského štúdia. Fakulta bude ďalej nadväzovať a rozvíjať medzinárodnú akademickú spoluprácu a aktívne spolupracovať s praxou na národnej a medzinárodnej úrovni. Ako miesto spoločného pôsobenia učiteľov a študentov a synergie výučby a výskumu, si fakulta upevní svoje postavenie dynamickej a kvalitnej vzdelávacej inštitúcie v oblasti humanitných a spoločenských vied v Slovenskej republike, ktorej absolventi budú schopní sa úspešne presadiť na globálnom trhu práce.

 

Strategické ciele

Strategické ciele fakulty vychádzajú zo základných princípov činnosti a poslania EU v Bratislave. S ohľadom na stratégiu a rozvojové aktivity univerzity, ako aj na poslanie fakulty, sa FAJ EU v bratislave zameriava na dosiahnutie nasledovných strategických cieľov:

 • profilovať fakultu ako inštitúciu spĺňajúcu všetky štandardy pedagogického a vedeckého pracoviska,
 • profilovať fakultu ako inštitúciu prispievajúcu k vytváraniu nových vedeckých poznatkov v oblasti humanitných a spoločenských vied na národnej a medzinárodnej úrovni.

 

Strategické ciele fakulty, priority v činnosti ako aj hlavné úlohy fakulty na najbližšie obdobie sú ukotvené v Dlhodobom zámere rozvoja Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie 2014 - 2018 s výhľadom do r. 2022 vyplývajúcom z Dlhodobého zámeru rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie 2015 - 2019 s výhľadom do r. 2023.

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Fakulte aplikovaných jazykov EU.

 

Zloženie Výboru ZO OZPŠaV pri FAJ:

 1. Zuzana Bihariová - predsedníčka
 2. Bc. Renáta MENCEROVÁ - tajomníčka
 3. Mgr. Zuzana KOČIŠOVÁ - hospodárka

Dekanát

Mgr. Mária FARKAŠOVÁ

tajomníčka fakulty

Miestnosť: D2.21

Tel.: +421 2 6729 5221

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Marta ŠPÁNIKOVÁ

sekretárka dekana

Miestnosť: D2.25

Tel.: +421 2 6729 5225

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Úradné hodiny sekretariátu dekana:

pondelok     08:30 - 11:00 hod. 12:30 - 13:30
utorok 08:30 - 11:00 hod. 12:30 - 13:30
streda 08:30 - 11:00 hod.  
štvrtok 08:30 - 11:00 hod. 12:30 - 13:30
piatok 08:30 - 11:00 hod. 12:30 - 13:30

 

 

Referát pre vzdelávanie

PaedDr. Eva STRADIOTOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

Miestnosť: D2.26

Tel.: +421 2 6729 5226

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Bc. Renáta MENCEROVÁ

referentka pre študijné záležitosti

 • študijné záležitosti: 3. ročník 1. stupňa štúdia; 1. a 2. ročník 2. stupňa štúdia
 • prihlasovanie na štúdium: 2.stupeň štúdia

Miestnosť: D2.40

Tel.: +421 2 6729 5240

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Úradné hodiny:

pondelok     -
utorok 08:30 - 11:30 hod.
streda 13:00 - 16:00 hod.
štvrtok 08:30 - 11:30 hod.
piatok -

 

Zuzana BIHARIOVÁ

referentka pre študijné a sociálne záležitosti 

 • študijné záležitosti: 1. a 2. ročník 1. stupňa štúdia
 • sociálne záležitosti: 1. a 2. stupeň štúdia
 • prihlasovanie na štúdium: 1.stupeň štúdia

Miestnosť: D2.16

Tel.: +421 2 6729 5216

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Úradné hodiny:

pondelok     -
utorok 08:30 - 11:30 hod.
streda 13:00 - 16:00 hod.
štvrtok 08:30 - 11:30 hod.
piatok -

 

Referát pre vedu a výskum

doc. Mgr. Mária SPIŠIAKOVÁ, PhD.

prodekanka pre vedu a výskum

Miestnosť: D2.38

Tel.: +421 2 6729 5238

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  

Ing. Vladimír HUDEK, CSc. 

referent pre vedu, výskum a rigorózne konanie

Miestnosť: D2.29

Tel.: +421 2 6729 5229

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Referát pre medzinárodné vzťahy

PhDr. Eleonóra ZSAPKOVÁ, PhD.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy

Miestnosť: D2.18

Tel.: +421 2 6729 5218

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ing. Denisa BĚČÁKOVÁ

referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

 • medzinárodné vzťahy a rozvoj
 • pracovné cesty zamestnancov FAJ

Miestnosť: D2.35

Tel.: +421 2 6729 5235

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Referát pre rozvoj

doc. Mgr. Ing. Katarína SERESOVÁ, PhD.

prodekanka pre rozvoj

Miestnosť: E2.09

Tel.: +421 2 6729 5323

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ing. Denisa BĚČÁKOVÁ

referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

 • medzinárodné vzťahy a rozvoj
 • pracovné cesty zamestnancov FAJ

Miestnosť: D2.35

Tel.: +421 2 6729 5235

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

Promócie 2016/17

Hlavným poslaním Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je poskytovať kvalitné vzdelávanie, ktoré zahŕňa vysokú úroveň komunikatívnej kompetentnosti v dvoch cudzích jazykoch, interkultúrnu komunikáciu, základy ekonómie, práva a vybraných spoločenskovedných disciplín. Okrem toho zabezpečuje Fakulta aplikovaných jazykov výučbu cudzích jazykov na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Koncepcia Fakulty aplikovaných jazykov vychádza z analýzy vzdelávacích cieľov, na ktoré sa fakulta zameriava. Jej cieľom je adekvátne reagovať na požiadavky súčasnej spoločnosti a pripraviť do praxe kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú spĺňať náročné kritériá pôsobenia v štátnej správe, v medzinárodných inštitúciách, nadnárodných spoločnostiach i domácich firmách. Absolventi fakulty budú pripravení v súlade s jej profilom. Vyznačujú sa dobrou komunikatívnou kompetentnosťou vo viacerých jazykoch, znalosťou slovenského jazyka, ako aj schopnosťou aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi.

Interdisciplinárny charakter štúdia radí Fakultu aplikovaných jazykov medzi moderné výchovno-vzdelávacie inštitúcie, ktoré reagujú na odlišné podmienky v jednotlivých kultúrach globalizovaného sveta. Vedeckovýskumná, publikačná, odborná a pedagogická činnosť súvisí so základným poslaním fakulty a vytvára podmienky na umocnenie jej poslania.

Dôraz na rozvoj jazykových zručností a schopností, interkultúrnej komunikácie a interdisciplinárnych prístupov k študovanej problematike patrí k črtám výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré umožňujú absolventom novej fakulty širokospektrálne uplatnenie na pracovnom trhu. Osvojovanie si cudzích jazykov a nadobúdanie bikultúrnej, resp. multikultúrnej kompetencie rozširuje európsku dimenziu vzdelávania a zodpovedá jeho súčasnému trendu.

Spolupráca so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami predstavuje neoddeliteľnú súčasť medzinárodných aktivít fakulty, ktoré zahŕňajú výmenné študijné pobyty učiteľov a študentov, riešenia výskumných úloh a projektov a prednášky medzinárodných odborníkov.  V tomto smere fakulta rozširuje svoje aktivity a hľadá nových partnerov.

 

doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D. 

dekan

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?