Hodnotenie kvality pedagogického procesu sa na Fakulte aplikovaných jazykov realizuje v rámci celouniverzitného Integrovaného systému zabezpečovania a zdokonaľovania kvality. Proces monitorovania a hodnotenia kvality na EU v Bratislave sa uskutočňuje v súlade s nasledujúcimi internými predpismi:

 • Interná smernica č. 2/2011 Monitorovanie a hodnotenie kvality na EU v Bratislave, ktorej prílohou je Interný manuál zabezpečovania a zdokonaľovania kvality na EU v Bratislave s popisom procesu včítane formulárov a pravidiel aplikácie týchto formulárov,
 • Štatút Rady kvality EU v Bratislave,
 • Organizačný poriadok Centra na zabezpečenie a podporu kvality EU v Bratislave.

 

Na úrovni univerzity pôsobí Rada kvality EU v Bratislave, ktorá úzko spolupracuje s Radami kvality jednotlivých fakúlt EU v Bratislave.

 

Rada kvality FAJ

Predseda        

 • doc. Ing. Mgr. Katarína Seresová, PhD., prodekan zmocnenec pre kvalitu

Členovia       

 • PhDr. Tatiana Hrivíková, PhD. (KIK)
 • PaedDr. Ján Keresty, PhD. (KRaSJ)
 • Mgr. Tomas Maier, PhD. (KNJ)
 • PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD. (KAJ)
 • Bianka Pavlíková (predseda ŠP FAJ)

 

Systém kvality sleduje a hodnotí úroveň pedagogického procesu, prácu jednotlivých pedagógov, kvalitu vyučovacích jednotiek, vyučovaných predmetov a celých študijných programov. O výsledkoch hodnotenia kvality sa každoročne podáva sumárna správa o kvalite.

 

Sumárne správy o kvalite

 

Prieskum názorov na vyučovací proces

V každom semestri príslušného akademického roka sa realizuje prieskum názorov na pedagogický proces prostredníctvom ankiet dostupných v Akademickom informačnom systéme AIS. Študenti aj vyučujúci majú možnosť vyjadriť svoj názor a zapojiť sa do nasledovných prieskumov názorov:

 1. Prieskum názorov študentov na predmet/učiteľa
 2. Prieskum názorov učiteľov na skupiny študentov
 3. Prieskum názorov na kvalitu medzinárodnej mobility

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.