Poslanie, vízia a strategické ciele Fakulty aplikovaných jazykov sa odvíjajú od vízie, misie, strategických cieľov a poslania Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Misia

Poslaním Fakulty aplikovaných jazykov je poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie v oblasti humanitných a spoločenských vied, rozvíjať a šíriť poznanie, vychovávať odborníkov schopných uspieť na globálnom trhu práce, a tým prispievať k rozvoju súčasnej spoločnosti.

Poslaním fakulty v jednotlivých oblastiach jej činnosti je:

Vzdelávanie

 • Poskytovať kvalitné a inovatívne vysokoškolské vzdelávanie v atraktívnych študijných programoch v oblasti humanitných a spoločenských vied s dôrazom na interdisciplinárny charakter štúdia
 • Pripravovať do praxe konkurencieschopných absolventov študijných programov z oblasti humanitných a spoločenských vied schopných úspešne reagovať na súčasné požiadavky trhu práce v národnom aj medzinárodnom kontexte
 • Vytvárať podmienky pre implementáciu doktorandského študijného programu
 • Ponúkať možnosti ďalšieho vzdelávania v oblasti humanitných a spoločenských vied (rigorózne konanie)
 • Podporovať prax študentov v subjektoch z praxe a podnikovej sféry

 

Veda a výskum

 • Orientovať sa na kvalitnú vedecko-výskumnú a projektovú činnosť v oblasti humanitných a spoločenských vied
 • Podporovať publikačné aktivity členov fakulty s dôrazom na kvalitu a medzinárodný význam
 • Podporovať kvalifikačný rast členov fakulty

 

Medzinárodné vzťahy a spolupráca

 • Podporovať mechanizmy internacionalizácie vzdelávania a akademickej spolupráce
 • Nadväzovať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s uznávanými zahraničnými partnermi
 • Podporovať a podieľať sa na tvorbe spoločných a dvojitých diplomov
 • Podporovať medzinárodnú mobilitu učiteľov a študentov
 • Rozvíjať spoluprácu s externým prostredím (inštitúcie, organizácie a subjekty zo spoločensko-hospodárskej praxe)

 

Vízia

V roku 2022 bude Fakulta aplikovaných jazykov aj naďalej poskytovať kvalitné a atraktívne vysokoškolské vzdelávanie interdisciplinárneho charakteru v akreditovaných študijných programoch. Bude pracoviskom podporujúcim vedecko-výskumnú, projektovú a publikačnú činnosť svojich pracovníkov s dôrazom na medzinárodný rozmer. Vytvorí podmienky pre kvalifikačný rast svojich členov a pre úspešnú implementáciu študijného programu na treťom stupni vysokoškolského štúdia. Fakulta bude ďalej nadväzovať a rozvíjať medzinárodnú akademickú spoluprácu a aktívne spolupracovať s praxou na národnej a medzinárodnej úrovni. Ako miesto spoločného pôsobenia učiteľov a študentov a synergie výučby a výskumu, si fakulta upevní svoje postavenie dynamickej a kvalitnej vzdelávacej inštitúcie v oblasti humanitných a spoločenských vied v Slovenskej republike, ktorej absolventi budú schopní sa úspešne presadiť na globálnom trhu práce.

 

Strategické ciele

Strategické ciele fakulty vychádzajú zo základných princípov činnosti a poslania EU v Bratislave. S ohľadom na stratégiu a rozvojové aktivity univerzity, ako aj na poslanie fakulty, sa FAJ EU v bratislave zameriava na dosiahnutie nasledovných strategických cieľov:

 • profilovať fakultu ako inštitúciu spĺňajúcu všetky štandardy pedagogického a vedeckého pracoviska,
 • profilovať fakultu ako inštitúciu prispievajúcu k vytváraniu nových vedeckých poznatkov v oblasti humanitných a spoločenských vied na národnej a medzinárodnej úrovni.

 

Strategické ciele fakulty, priority v činnosti ako aj hlavné úlohy fakulty na najbližšie obdobie sú ukotvené v Dlhodobom zámere rozvoja Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie 2019 - 2027 vyplývajúcom z Dlhodobého zámeru rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie 2019 - 2027, vypracovaného podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.