Vedenie Akademického senátu FAJ EUBA:

Predsedníčka AS FAJ EUBA:

Mgr. Jana KUCHAROVÁ, PhD.

 

1. podpredsedníčka AS FAJ EUBA:

Mgr. Silvia ADAMCOVÁ, PhD.

 

2. podpredseda AS FAJ EUBA:

Nina TUPÁ

 

Tajomníčka AS FAJ EUBA:

Mgr. Andrea TUREKOVÁ, PhD.

 

Členovia Akademického senátu FAJ EUBA:

Zamestnanecká časť:

za Katedru anglického jazyka:

PaedDr. Žaneta PAVLÍKOVÁ, PhD.

PhDr. Jarmila RUSIŇÁKOVÁ, PhD.

za Katedru interkultúrnej komunikácie:

PhDr. Milena HELMOVÁ, PhD.

za Katedru jazykovedy a translatológie:

Mgr. Silvia ADAMCOVÁ, PhD.

Mgr. Dominika VARGOVÁ, PhD.

za Katedru nemeckého jazyka:

Mgr. Zuzana KOČIŠOVÁ

Mgr. Jana KUCHAROVÁ, PhD.

za Katedru románskych a slovanských jazykov:

Ing. Allan Jose SEQUEIRA LOPEZ, PhD.

Mgr. Andrea TUREKOVÁ, PhD.

za nepedagogických odborných administratívnych zamestnancov:

Ing. Viera VANČÍKOVÁ

Študentská časť:

Bc. Terézia Sabolová

Bc. Alexandra Mária Zvrškovcová

Adriana Drgová

Nina Tupá

Bianka Pavlíková

Pavol Jančo

 

Rokovací poriadok Akademického senátu FAJ

Zásady volieb do AS FAJ

  

Zápisnice zo zasadnutí AS FAJ

Správy o činnosti AS FAJ