Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana fakulty. Členmi kolégia dekana sú prodekani, tajomník fakulty, vedúci katedier, predseda akademického senátu fakulty, zástupca odborovej organizácie fakulty a predseda študentského parlamentu fakulty. Dekan môže na zasadnutie kolégia prizývať aj iné osoby z radov študentov a zamestnancov fakulty alebo odborníkov z praxe.

 

Členovia kolégia dekana

 1. doc. PhDr. Radoslav ŠTEFANČÍK, MPol., Ph.D.
  dekan
 2. PaedDr. Eva STRADIOTOVÁ, PhD.
  prodekanka pre vzdelávanie a štatutárna zástupkyňa dekana
 3. doc. Mgr. Mária SPIŠIAKOVÁ, PhD.
  prodekanka pre vedu a výskum
 4. PhDr. Ildikó NÉMETHOVÁ, PhD.
  prodekanka pre medzinárodné vztahy
 5. doc.Mgr.Ing. Katarína SERESOVÁ, PhD.
  prodekanka pre rozvoj
 6. Mgr. Mária FARKAŠOVÁ
  tajomníčka fakulty
 7. prof PhDr. Lívia ADAMCOVÁ, PhD. 
  vedúca Katedry jazykovedy a translatológie
 8. PhDr. Mária BLÁHOVÁ, PhD.
  vedúca Katedry interkultúrnej komunikácie
 9. PaedDr. Eva STRADIOTOVÁ, PhD.
  vedúca Katedry anglického jazyka
 10. Mgr. Ingrid KUNOVSKÁ, PhD.
  vedúca Katedry nemeckého jazyka
 11. PhDr. Iveta RIZEKOVÁ, PhD.
  vedúca Katedry románskych a slovanských jazykov
 12. Zuzana BIHARIOVÁ 
  predsedníčka ZO OZPŠaV pri FAJ EU v Bratislave
 13. Viktória VILÍMKOVÁ
  predsedkyňa Študentského parlamentu FAJ EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.