Vedecká rada FAJ (Interní členovia)

1. Predseda VR FAJ : doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D. – dekan FAJ

2. Podpredseda VR FAJ:  doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD., prodekanka pre vedu a výskum

3. PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. – prodekanka pre vzdelávanie

4. Dr. habil. PhDr. Ildikó Némethová, PhD. – prodekanka pre medzinárodné vzťahy

5. doc. Mgr. Ing. Katarína Seresová, PhD. –prodekanka pre rozvoj

6.  doc. PhDr. Helena Šajgalíková, PhD. – FAJ EU v Bratislave

7. doc. PhDr. Mgr. Tatjana Grigorjanová, PhD. – FAJ EU v Bratislave

8. doc. Mgr. Zuzana Gašová, PhD. – FAJ EU v Bratislave

9. Prof. Dr. Vasile Spiridon – FAJ EU v Bratislave

10. doc. Marina G. Vazanová, PhD.  – FAJ EU v Bratislave

11. Mgr. Andrea Tureková, PhD. – FAJ EU v Bratislave

12. PhDr. Roman Kvapil, PhD. – FAJ EU v Bratislave

13. Prof. Elena Markova, DrSc. - FAJ EU v Bratislave

14. Mgr. Silvia Adamcová, PhD. - FAJ EU v Bratislave

 

Členovia vedeckej rady, ktorí nie sú členmi akademickej obce EU v Bratislave (Externí členovia):

15. Univ. -Prof. in Doz. in Dr.n Irena Zavrl, PhD. – Fachhochschulstudiengänge

Burgenland Ges. m.b.H, Eisendstadt, Rakúsko

16. prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc. – Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila

a Metoda v Trnave

17. prof. Mgr. Martin Ološtiak, PhD. – Filozofická fakulta, Prešovská univerzita

v Prešove

18. doc. Mgr. Tomáš Káňa, PhD. – Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

19. prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha

20. doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD., FF UK v Bratislave

21. doc. Mgr. Ondrej Marchevský, PhD. - Filozofická fakulta Prešovská univerzita v Prešove

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.