Vedecká rada FAJ (Interní členovia)

1. Predseda VR FAJ : doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D. – dekan FAJ

2. Podpredseda VR FAJ:  doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD., prodekanka pre vedu a výskum

3. PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. – prodekanka pre vzdelávanie

4. Dr. habil. PhDr. Ildikó Némethová, PhD. – prodekanka pre medzinárodné vzťahy

5. doc. Mgr. Ing. Katarína Seresová, PhD. –prodekanka pre rozvoj

6. Mgr. Silvia Adamcová, PhD. – FAJ EU v Bratislave

7. doc. Mgr. Zuzana Gašová, PhD. – FAJ EU v Bratislave

8. doc. Marina G. Vazanová, PhD.  – FAJ EU v Bratislave

9. Prof. Elena Markova, DrSc. - FAJ EU v Bratislave

10. Prof. Dr. Vasile Spiridon – FAJ EU v Bratislave

 

Členovia vedeckej rady, ktorí nie sú členmi akademickej obce EU v Bratislave (Externí členovia):

11. Univ. -Prof. in Doz. in Dr.n Irena Zavrl, PhD. – Fachhochschule Burgenland G.m.b.H, Eisendstadt, Rakúsko

12. doc. Mgr. Tomáš Káňa, PhD. – Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

13. prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 

14. doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD., FF UK v Bratislave

15. doc. Mgr. Ondrej Marchevský, PhD. - Filozofická fakulta Prešovská univerzita v Prešove

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.