Milé kolegyne, milí kolegovia, milé študentky a študenti,

dovoľujeme si Vás pozvať na vedeckú prednášku z oblasti germanistickej lingvistiky Prof. Dr. Ines Busch-Lauer (Fakulta aplikovaných jazykov a interkultúrnej komunikácie Vysokej školy Zwickau (SRN), spojenú s workshopom a diskusiou, ktorú organizuje Dr. Silvia Adamcová v spolupráci so Spoločnosťou pre nemecký jazyk vo Wiesbadene, SRN („Gesellschaft für deutsche Sprache“), ktorá prednášku sponzoruje a informácie o podujatí uverejní vo vedeckom časopise „Sprachdienst“, resp. na webstránke spoločnosti (gfds.de).

Prednáška sa uskutoční dňa 6.5.2021 o 9.30 online prostredníctvom MS Teams a je určená pre študentov FAJ, študujúcich program „Cudzie jazyky a IKK“ v nemeckom jazyku, ako aj pre učiteľov nemeckého jazyka. Prednáška s názvom „Wirtschaftskommunikation in Wissenschaft und Praxis. Fokus Deutsch“ sa venuje oblasti hospodárskej nemčiny z lingvistického a pragmatického hľadiska a prispeje k rozšíreniu vedomostí z tejto oblasti, resp. k upevneniu komunikačnej a lingvistickej kompetencie študentov Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po skončení prednášky nasleduje diskusia a workshop. Materiály v NJ pripraví Prof. Busch-Lauer spolu s Dr. Adamcovou a sprístupní záujemcom.

Bližšie informácie včítane linku na pripojenie nájdete v priloženej pozvánke.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Silvia Adamcová

Milé kolegyne, milí kolegovia,

dovoľujeme si Vás upozorniť na aktuálnu ponuku spolurpáce s vyskumnými skupinami v Nemecku. V rámci výskumnej spolupráce s DAAD sa pritom kladie zvýšený dôraz na ďalšie vzdelávanie a špecializáciu mladej vedeckej generácie (diplomantov, doktorandov a postdoktorandov). Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery. V rámci tohto programu sú financované iba cestovné a pobytové náklady účastníkov spoločného projektu pri pracovných cestách do SR/SRN, základné financovanie projektu musí byť zabezpečené z iných zdrojov.

Ponuka je určená vysokoškolským učiteľom a vedcom na nemeckých a slovenských vysokých školách a mimouniverzitných výskumných pracoviskách.

Žiadateľom je osoba zodpovedná za projekt.

Termín podania žiadosti: 30. 06. 2021

Bližšie informácie, ako aj dokumenty k podaniu nájdete na:

https://www.minedu.sk/program-na-podporu-spoluprace-s-vyskumnymi-skupinami-v-srn/

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti,

v mene dekana fakulty doc. Radoslava Štefančíka a predsedníčky AS FAJ dr. Jany Kucharovej si Vás dovoľujeme touto cestou pozvať na každoročné zasadnutie Akademickej obce Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa bude konať dňa 9. decembra 2020 o 13:00 online formou prostredníctvom platformy MS Teams.

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

AS FAJ EUBA

Pozvánka a program

 

Milé kolegyne a kolegovia, 

dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať na prednášku: Publikovanie výskumných zistení v recenzovaných časopisoch a časopisoch s impact faktorom s prednášajúcou pani doc. Klimovou z Hradca Kralové, ktorá sa bude konať ONLINE v stredu 23.9.2020 o 9.00 hod. cez Microsoft Teams. V prípade Vášho záujmu prosím kontaktujte pani Mgr. Katarínu Zamborovú, PhD., ktorá Vám pridá do Microsoft teams túto udalosť. Termín uzávierky na prihlásenie je: 20.9.2020 (nedeľa).  

Pozvánka

Ďakujeme pekne za spoluprácu. 

S pozdravom, 

Organizačný tím

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás informovať, že príspevky z 5. ročníka konferencie Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie sú zverejnené vo forme abstraktov na webovej stránke konferencie: https://conferences.euba.sk/jazykapolitika/.

Zborník s kompletnými príspevkami bude v printovej podobe vydaný v priebehu novembra 2020. 

S prianím príjemného dňa,

Organizačný výbor

Dňa 4.5.2020 sa konalo fakultné kolo ŠVOČ online formou s nasledovným výsledkom:

poradie na magisterskom stupni štúdia:

1.       Federica Fini

2.       Andrej Kiner

na bakalárskom stupni štúdia

1.       Laura Borbášová, Ivana Podstávková

2.       Stanislava Bulvasová

 

Študenti z prvých miest na oboch stupňoch štúdia postupujú do univerzitného kola.

 

Študentom srdečne gratulujeme a držíme im palce v ďalšom kole!

doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD.

prodekanka pre vedu a výskum

Milé kolegyne, milí kolegovia, 

 

dovoľte mi prosím, touto cestou Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na učiteľskú mobilitu v rámci štipendijného programu CEEPUS pre akademický rok 2020/2021

Učitelia sa môžu uchádzať o mobilitu v rámci siete AMADEUS – CIII – CIII-AT-0068-16-2021 na nasledovných univerzitách:

Univerzita Počet mesiacov Počet miest
WU - Vienna University of Economics and Business
Vienna University of Economics and Business / Austria
1 1
Corvinus University of Budapest Department of Finance / Hungary 1 1

University of Belgrade

Faculty of Economics,Business economics and management / Serbia

1 1

Od účastníkov je potrebná znalosť angličtiny.

Záujemcovia musia do stredy 10. júna 2020 doložiť nasledovné dokumenty, ktoré je potrebné zaslať prostredníctvom elektronickej komunikácie Mgr. Veronike Lipovskej, koordinátorke pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility ():

 

  •         životopis – CV v angličtine,
  •         motivačný list v angličtine,
  •         a zaradenie, o ktorú univerzitu máte prednostný záujem.

 

 

Záujemcovia sa musia zaregistrovať na nasledovnom linku: https:///login/register_short.aspx#nbb.

 

Bližšie informácie nájdete na stránke:

www.ceepus.info

https://ceepus.saia.sk/

https://ceepus.saia.sk/sk/main/prakticke-informacie/informacna-brozura-programu-ceepus

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.

 

Ďakujem veľmi pekne a prajem príjemný deň.

 

S pozdravom,

 

 Ildikó Némethová

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážené študentky a študenti,

rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 24. apríla 2020 vydáva

opatrenie rektora č. 6/2020

ktorým sa špecifikujú, upravujú a dopĺňajú opatrenia rektora č. 5/2020 vydané dňa 24. marca 2020.