Načítavam stránku...

Vážení členovia Akademickej obce FAJ EUBA,

dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať na predvolebné zhromaždenie členov Akademickej obce FAJ EU v Bratislave, ktoré sa uskutoční dňa 17. októbra 2018, t. j. v stredu o 13:00 hod. v Spoločenskej miestnosti V1 za účelom predstavenia kandidátov na funkciu dekana FAJ EUBA na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022.

Bližšie informácie o programe nájdete v priloženej pozvánke.

Životopisy kandidátov:

Radoslav Štefančík

Tešíme sa na Vašu účasť!

AS FAJ EUBA

 

 

Vážení členovia Akademickej obce FAJ,

dovoľujeme si Vás pozvať na slávnostné zasadnutie novovzvoleného AS FAJ EUBA, ktoré sa uskutoční dňa 17. októbra 2018 o 12:35 v Spoločenskej miestnosti V1.

Bližšie informácie o programu sú súčasťou priloženej pozvánky.

Tešíme sa na Vašu účasť!

AS FAJ EUBA

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujem si Vás informovať v mene pani prodekanky Némethovej o výzve pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov na mobilitu Erasmus + na akademický rok 2018/2019.

Všetci záujemcovia, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/ a mať vytvorenú prihlášku na učiteľskú resp. zamestnaneckú mobilitu  2018/2019.

Výberové konanie pedagogických zamestnancov na mobility za účelom výučby a pedagogických a nepedagogických zamestnancov na mobility za účelom školenia bude prebiehať osobitne na jednotlivých fakultách v kompetencii prodekanov pre medzinárodné vzťahy.

Všetci záujemcovia o mobilitu (pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci) sú zároveň povinní k prihláške k výberovému konaniu doručiť aj podrobný program mobility s výberom destinácie, ktorú neskôr nebude možné zmeniť, nakoľko hodnotenie výberového procesu bude priamo korešpondovať s konkrétnym programom v danej destinácii, ktorú si potenciálny účastník mobility uvedie do prihlášky.

Vaše prihlášky prosím doručujte do 19. októbra 2018 na RMV FAJ EUVA (D2.35).

 

Milí študenti, 

dovoľujem si Vás informovať o dodatočnej výzve na podávanie prihlášok v rámci programu Erasmus + štúdium v letnom semestri v akademickom roku 2018/2019. 

Bližšie informácie nájdete TU. Zároveň prikladáme zoznam voľných univerzít na Erasmus+ študijný pobyt/letný semester v akademickom roku 2018/2019.

Prajem Vám pekný deň. 

S pozdravom Ildikó Nemethová

Vážení študenti,

venujte, prosím, zvýšenú pozornosť nasledovným termínom zápisov a priloženým informáciám.

 

S pozdravom

Zuzana Bihariová

študijné oddelenie

Fakulta aplikovaných jazykov

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b

852 35  Bratislava

t.č.: 02/6729 5216

 

V týždni od 16. - 20. apríla 2018 Ekonomická univerzita v Bratislave privíta 16 zástupcov z 15 zahraničných partnerských univerzít z Európy, Ázie, Afriky a Severnej Ameriky v rámci spoločnej edície Joint International Week, ktorú EU v Bratislave organizuje v spolupráci s Ekonomickou univerzitou vo Viedni za podpory programu Erasmus+.

Kompletný zoznam účastníkov nájdete v prílohe 1.

Prvá časť programu (pondelok – streda) prebehne na EU v Bratislave, kde účastníkov privítajú rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo a veľvyslanec Rakúska na Slovensku, J.E. p. Helfried Carl. Druhá časť (štvrtok – piatok) prebehne na Ekonomickej univerzite vo Viedni, kde sa programu zúčastní aj veľvyslanec Slovenska v Rakúsku, J.E. p. Peter Mišík.       

Počas podujatia sa zahraniční hostia zapoja do pedagogického procesu na príslušných fakultách, zúčastnia sa odborných seminárov zameraných na mäkké zručnosti a sú pre nich tiež pripravené viaceré  sprievodné aktivity. Vo svojich  prednáškach a seminároch sa budú venovať odborným témam z oblasti makroekonómie, manažmentu, marketingu, bankovníctva i riadenia ľudských zdrojov. Prednášky budú prebiehať v anglickom jazyku a jedna v českom jazyku. Rozvrh prednášok zahraničných hostí je dostupný v prílohe 2. V prípade, ak Vás niektorá z uvedených tém zaujala, máte možnosť zúčastniť sa prednášky, pokiaľ to dovoľujú kapacitné možnosti prednáškových miestností.

 

In the week of 16 to 20 April 2018, the University of Economics in Bratislava (UEBA) is going to welcome 16 representatives from 15 foreign partner universities from Europe, Asia, Africa and North America at the Joint International Week organized in cooperation with WU – the University of Economics in Vienna with a support from the Erasmus+ programme

For a complete list of participants, please see Attachment 1.

The first part of the programme (Monday to Wednesday) will be held at the University of Economics in Bratislava, where the participants will be welcomed by the UEBA’s Rector, Mr. Ferdinand Daňo and the Ambassador of Austria to Slovakia, H.E. Mr. Helfried Carl. The second part (Thursday to Friday) will be held at the University of Economics in Vienna with participation of the Ambassador of Slovakia to Austria, H.E. Mr. Peter Mišík.

Throughout the event, the guests will be involved in educational process at respective faculties; they will participate in professional seminars focused on soft skills development, and there is also a number of accompanying activities prepared for them. In their lectures and seminars, they will discuss macroeconomics, management, marketing, banking and human resources management. The lectures will be held in English and one in the Czech language. Schedule of guest lectures is available in Attachment 2. If you are interested in some of these topics, you are invited to participate in the lectures as long as the lecture room capacities allows.

Vážení študenti, 

Referát pre medzinárodné vzťahy Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave si Vás dovoľuje informovať o dodatočnej výzve na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Erasmus+ mobilita ─ štúdium v akademickom roku 2018/2019. Do výberového konania na mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Erasmus+ sa môže prihlásiť študent FAJ EU v Bratislave, ktorý je zapísaný na štúdium v príslušnom ročníku a stupni štúdia na FAJ EU v Bratislave.  

Študenti FAJ EU v Bratislave – záujemcovia o mobilitu – štúdium na zahraničnej vysokej škole realizované cez program Erasmus+ predkladajú na referát pre medzinárodné vzťahy FAJ EU v Bratislave (Ing. Denisa Bĕčáková, referentka pre medzinárodné vzťahy, miestnosť D2.35) do 18. apríla 2018 (do 12.00 hod.):  

a. kompletne vyplnenú oficiálnu prihlášku Erasmus+ (Student Application Form), ktorá je dostupná na www.studyabroad.sk (2 výtlačky).

Študent je povinný sa zaregistrovať na webovej stránke www.studyabroad.sk

Manuál k prihlasovaniu je dostupný na webovej stránke http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/medzinarodne-vztahy/erasmus/preview-file/studyabroad-manual-student-15238.pdf

V Application Form študent uvedie minimálne 3-4 vysoké školy v poradí podľa priorít, na ktorých by chcel Erasmus+ mobilitu  – štúdium absolvovať.

Študent môže byť zaradený na ktorúkoľvek vysokú školu, ktorú si uviedol do prihlášky, a preto musia predmety na každej z týchto vybraných vysokých škôl korešpondovať so študijným odborom na domácej fakulte.

Prehľad vysokých škôl, s ktorými má Ekonomická univerzita v Bratislave podpísané Erasmus+ bilaterálne dohody, sa nachádza na webovej stránke http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/dohody-erasmus---prehlad-zmluvnych-partnerov

Pozn.: niektoré Erasmus+ bilaterálne dohody sú určené len pre konkrétnu fakultu, resp. študijný odbor.

b.     štruktúrovaný životopis (curriculum vitae „CV“) v anglickom (2 výtlačky) a slovenskom jazyku (2 výtlačky). K životopisu v anglickom jazyku je treba pripojiť dokument aj v jazyku výučby vybraných predmetov na danej vysokej škole (2 výtlačky). Dokument je potrebné vložiť do systému.  

c.       motivačný list v anglickom (2 výtlačky) a slovenskom jazyku (2 výtlačky). K motivačnému listu v anglickom jazyku je treba pripojiť dokument aj v jazyku výučby vybraných predmetov na danej vysokej škole (2 výtlačky). Dokument je potrebné vložiť do systému.

d.      výpis známok dovtedy absolvovaných predmetov v slovenskom jazyku (2 výtlačky). Dokument následne podpisom potvrdí prodekan pre vzdelávanie FAJ EU v Bratislave, prípadne študijná referentka FAJ EU v Bratislave. Dokument je potrebné vložiť do systému. Študent, ktorý bol nominovaný fakultou je povinný zabezpečiť si výpis známok aj v anglickom jazyku najneskôr do 15 dní od schválenia študijného pobytu. Dokument je potrebné vložiť do systému.  

e.    predbežný zoznam predmetov, ktoré mieni študent absolvovať počas zahraničného pobytu na jednotlivých vysokých školách alebo univerzitách s vyznačením jazyka, v ktorom sú príslušné predmety vyučované (2 výtlačky). Dokument je potrebné vložiť do systému.  

Každý študent Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave má právo zúčastniť sa Erasmus+ mobility – štúdium jedenkrát na každom stupni štúdia. Súčet dĺžok všetkých Erasmus+ mobilít na jednom stupni vysokoškolského štúdia (štúdium, študentská stáž, absolventská stáž) nesmie presiahnuť 12 mesiacov.      Zároveň by som Vás chcela informovať, že ak sa študenti po doručení oficiálnej nominácie na Oddelenie medzinárodnej mobility(OMM) vzdajú možnosti vycestovať na mobilitu, OMM vyradí týchto študentov z prípadného ďalšieho dodatočného výberového konania s možnosťou vycestovania v ak. roku 2017/18. Opätovne sa budú môcť prihlásiť do výberového konania na Erasmus+ mobilitu- stáž až vo výzve s možnosťou vycestovania v ak. roku 2018/2019.  

S pozdravom,

PhDr. Ildikó Némethová, PhD.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy

Vážení študenti,

touto cestou by sme Vás chceli informovať o možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ mobilitu študentov – stáž s možnosťou realizácie v akademickom roku 2017/18 (maximálne do 30. septembra 2018).

Študenti FAJ EU v Bratislave – záujemcovia o mobilitu – stáž realizovanú cez program Erasmus+ predkladajú na referát pre medzinárodné vzťahy FAJ EU v Bratislave (Ing. Denisa Bĕčáková, referentka pre medzinárodné vzťahy, miestnosť D2.35) do 18. apríla 2018 (do 12.00 hod.):

kompletne vyplnenú oficiálnu prihlášku Erasmus+ (Student Application Form), ktorá je dostupná na www.studyabroad.sk (2 výtlačky).

Študent je povinný sa zaregistrovať na webovej stránke www.studyabroad.sk

Manuál k prihlasovaniu je dostupný na webovej stránke http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/medzinarodne-vztahy/erasmus/preview-file/studyabroad-manual-student-15238.pdf

štruktúrovaný životopis (curriculum vitae „CV“) v anglickom (2 výtlačky) a slovenskom jazyku (2 výtlačky). K životopisu v anglickom jazyku je treba pripojiť dokument aj v jazyku výučby vybraných predmetov na danej vysokej škole (2 výtlačky). Dokument je potrebné vložiť do systému.

motivačný list v anglickom (2 výtlačky) a slovenskom jazyku (2 výtlačky). K motivačnému listu v anglickom jazyku je treba pripojiť dokument aj v jazyku výučby vybraných predmetov na danej vysokej škole (2 výtlačky). Dokument je potrebné vložiť do systému.

výpis známok dovtedy absolvovaných predmetov v slovenskom jazyku (2 výtlačky). Dokument následne podpisom potvrdí prodekan pre vzdelávanie FAJ EU v Bratislave, prípadne študijná referentka FAJ EU v Bratislave. Dokument je potrebné vložiť do systému. Študent, ktorý bol nominovaný fakultou je povinný zabezpečiť si výpis známok aj v anglickom jazyku najneskôr do 15 dní od schválenia študijného pobytu. Dokument je potrebné vložiť do systému.

Každý študent Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave má právo zúčastniť sa Erasmus+ mobility – štúdium jedenkrát na každom stupni štúdia. Súčet dĺžok všetkých Erasmus+ mobilít na jednom stupni vysokoškolského štúdia (štúdium, študentská stáž, absolventská stáž) nesmie presiahnuť 12 mesiacov

Zároveň by som Vás chcela informovať, že ak sa študenti po doručení oficiálnej nominácie na Oddelenie medzinárodnej mobility(OMM) vzdajú možnosti vycestovať na mobilitu, OMM vyradí týchto študentov z prípadného ďalšieho dodatočného výberového konania s možnosťou vycestovania v ak. roku 2017/18. Opätovne sa budú môcť prihlásiť do výberového konania na Erasmus+ mobilitu- stáž až vo výzve s možnosťou vycestovania v ak. roku 2018/2019.

S pozdravom 

PhDr. Ildikó Némethová, PhD.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy

Milí študenti,

dávame Vám do pozornosti ponuku štipendií DBU v SRN pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia. Toto štipendium poskytuje Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia študenta, resp. jeho záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

Štipendium umožní záujemcom zo SR absolvovať 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia.

Zaujímavou je i výška štipendia, ktorá je aktuálne 1250 EUR/mesačne.

Bližšie informácie môžete nájsť aj na stránkach http://dbu.de/2600.html 

Online prihlášky je možné podávať od 1.5.2018 do 31.7.2018.  Nástup na stáž je od 1.2.2019. 

Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium najneskôr do 31.7.2018 a všetci absolventi z posledných troch rokov.

Dňa 20.3.2018 o 13,00 hod. sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina,  v Bratislave, miestnosť CPS+ krátky workshop o týchto štipendiách. Budú tu i bývalí štipendisti DBU, ktorí radi zodpovedia na všetky otázky.  Záujemcovia sú srdečne pozvaní, vstup je voľný.

S prípadnými ďalšími otázkami sa môžete obrátiť emailom, telefonicky, resp. osobne na zástupcu DBU na Slovensku: RNDr. Martin LABUDA, PhD., Comenius University, Faculty of Natural Sciences, Department of Landscape Ecology Mlynská dolina, Ilkovičova 6 842 15 Bratislava SLOVAKIA web: www.krajinnaekologia.sk/sk/Labuda_Martin/ Phone: +421 2 60296589 Fax:  +421 2 60296703 Mobil:  +421 949 647657

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?