Milé kolegyne, milí kolegovia,

dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na každoročnú konferenciu UNINFOS, ktorej už 27. ročník organizuje združenie EUNIS-SK spolu so Žilinskou univerzitou v Žiline v dňoch 21. - 23. septembra 2021. Viac informacií nájdete v oznamoch na stránke združenia EUNIS-SK (www.eunis.sk) alebo priamo na webe konferencie: https://uninfos.uniza.sk/.

Vzhľadom k pandemickej situácii bude konanie konferencie prebiehať on-line s využitím MSTeams. Organizátori Vás srdečne pozývajú.

Termín na zasielanie príspevkov je do 10.9.2021. Záujemcovia o vystúpenie napíšte, prosím, názov Vášho plánovaného vystúpenia (príspevku do zborníka) na adresu , následne zašlite aj abstrakt na základe pokynov zverejnených tu: https://uninfos.uniza.sk/pokyny-k-prispevkom/. Zároveň je už aj otvorená registrácia účastníkov.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v mene vedenia Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenskej spoločnosti pre regionálnu politiku pri SAV a Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied  si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na 6. ročník medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie na tému:

Jazyk a politika

Na pomedzí lingvistiky a politológie

Konferencia sa uskutoční online prostredníctvom platformy Zoom dňa 17. septembra 2021.

Všetky informácie nájdete na stránke konferencie: https://conferences.euba.sk/jazykapolitika/informacie

Pozvánka | Prihláška Vzor príspevku

Tešíme sa na Vašu účasť!

Organizačný tím konferencie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte mi, prosím, v mene konzorcia medzinárodného projektu CORALL srdečne Vás pozvať na online CORALL Workshop for ALL (Autonomous Language Learning), ktorý sa bude konať 17. 9. 2021 prostredníctvom platformy MS Teams.

Cieľom workshopu je sprostredkovať výsledky projektového výskumu v oblasti autonómneho vzdelávania, prediskutovať nový vývoj a vymeniť si skúsenosti s autonómnym učením jazykov.

Termín registrácie je do 12. 9. 2021.

Bližšie informácie o programe a prednášajúcich nájdete v sprievodných dokumentoch, v rámci ktorých je aj link na prihlásenie.

V prípade otázok sa neváhajte, prosím, obrátiť na organizačný team.

 

Organizačný tím pre Slovensko za projekt CORALL:

Dr. habil. PhDr. Ildikó Némethová, PhD. 

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy

Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta aplikovaných jazykov 

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava

Email:

 

Ing. Denisa Běčáková

Referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta aplikovaných jazykov 

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava

Email:

Tel: 02/ 6729 5214

 

Ďakujeme a prajeme príjemný deň,

Ildikó Némethová a Denisa Běčáková

 

Dear Colleagues,  

We cordially invite you to the online CORALL Workshop for ALL (Autonomous Language Learning) held on MS Teams on 17 September 2021.  

The aim of the workshop is to bring together teachers, teacher trainers, and researchers to discuss new developments in and exchange experiences with autonomous language learning.  

We hope to provide a stimulating and creative online meeting platform to share ideas and suggestions for further developments.  

The deadline for registration is 12 September 2021 but for organisational reasons we would appreciate it if you could please reserve your spot before you go on a summer break.  

Please find more information about the workshop in the attached files: Invitation to the workshopProgrammeSpeakers.

 

Kindest regards,  

Ildikó Némethová and Denisa Běčáková

on behalf of the CORALL team  

 

Dr. habil. PhDr. Ildikó Némethová, PhD. 

Vice-dean for International Relations

University of Economics in Bratislava

Faculty of Applied Languages 

Dolnozemská cesta 1

852 35 Petržalka, Bratislava

Slovakia

 

Ing. Denisa Běčáková

Department for International Relations and Development

University of Economics in Bratislava

Faculty of Applied Languages 

Dolnozemská cesta 1

852 35 Petržalka, Bratislava

Slovakia

Milé kolegyne, milí kolegovia,

prinášame Vám výzvu na prezentáciu výnimočných a inovatívnych projektov na Falling Walls Lab Slovakia 2021.

Všetky dôležité informácie nájdete TU.

S pozdravom,

RMV FAJ

 

Milé kolegyne, milí kolegovia, milé študentky a študenti,

dovoľujeme si Vás pozvať na vedeckú prednášku z oblasti germanistickej lingvistiky Prof. Dr. Ines Busch-Lauer (Fakulta aplikovaných jazykov a interkultúrnej komunikácie Vysokej školy Zwickau (SRN), spojenú s workshopom a diskusiou, ktorú organizuje Dr. Silvia Adamcová v spolupráci so Spoločnosťou pre nemecký jazyk vo Wiesbadene, SRN („Gesellschaft für deutsche Sprache“), ktorá prednášku sponzoruje a informácie o podujatí uverejní vo vedeckom časopise „Sprachdienst“, resp. na webstránke spoločnosti (gfds.de).

Prednáška sa uskutoční dňa 6.5.2021 o 9.30 online prostredníctvom MS Teams a je určená pre študentov FAJ, študujúcich program „Cudzie jazyky a IKK“ v nemeckom jazyku, ako aj pre učiteľov nemeckého jazyka. Prednáška s názvom „Wirtschaftskommunikation in Wissenschaft und Praxis. Fokus Deutsch“ sa venuje oblasti hospodárskej nemčiny z lingvistického a pragmatického hľadiska a prispeje k rozšíreniu vedomostí z tejto oblasti, resp. k upevneniu komunikačnej a lingvistickej kompetencie študentov Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po skončení prednášky nasleduje diskusia a workshop. Materiály v NJ pripraví Prof. Busch-Lauer spolu s Dr. Adamcovou a sprístupní záujemcom.

Bližšie informácie včítane linku na pripojenie nájdete v priloženej pozvánke.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Silvia Adamcová

Milé kolegyne, milí kolegovia,

dovoľujeme si Vás upozorniť na aktuálnu ponuku spolurpáce s vyskumnými skupinami v Nemecku. V rámci výskumnej spolupráce s DAAD sa pritom kladie zvýšený dôraz na ďalšie vzdelávanie a špecializáciu mladej vedeckej generácie (diplomantov, doktorandov a postdoktorandov). Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery. V rámci tohto programu sú financované iba cestovné a pobytové náklady účastníkov spoločného projektu pri pracovných cestách do SR/SRN, základné financovanie projektu musí byť zabezpečené z iných zdrojov.

Ponuka je určená vysokoškolským učiteľom a vedcom na nemeckých a slovenských vysokých školách a mimouniverzitných výskumných pracoviskách.

Žiadateľom je osoba zodpovedná za projekt.

Termín podania žiadosti: 30. 06. 2021

Bližšie informácie, ako aj dokumenty k podaniu nájdete na:

https://www.minedu.sk/program-na-podporu-spoluprace-s-vyskumnymi-skupinami-v-srn/

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti,

v mene dekana fakulty doc. Radoslava Štefančíka a predsedníčky AS FAJ dr. Jany Kucharovej si Vás dovoľujeme touto cestou pozvať na každoročné zasadnutie Akademickej obce Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa bude konať dňa 9. decembra 2020 o 13:00 online formou prostredníctvom platformy MS Teams.

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

AS FAJ EUBA

Pozvánka a program