Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývame všetkých učiteľov, vedeckých a odborných pracovníkov a študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave na

zasadnutie Akademickej obce Ekonomickej univerzity v Bratislave online formou

dňa 14. 12. 2021 o 12.30 – 13.30 hod.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Správa o činnosti AS EUBA za roky 2020 a 2021 (predsedníčka AS EU v Bratislave)
  3. Informácie členov vedenia EUBA o kľúčových činnostiach a aktivitách za rok 2021 (rektor, prorektori EU v Bratislave)
  4. Diskusia

Pripájame link na túto udalosť:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQ5MThhMjUtM2U0Yi00MjM4LWFmY2EtZmRhYmU5ZTRmNTY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d4fcc57e-1cd6-48da-b1ca-7f19f1e2b3ac%22%2c%22Oid%22%3a%227c79d33d-8100-4381-abab-3f791159ab41%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.                                 prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

predsedníčka AS EU v Bratislave                                         rektor EU v Bratislave                      

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.