SPIŠIAKOVÁ, Mária, doc. Mgr., PhD.

SPIŠIAKOVÁ, Mária, doc. Mgr., PhD.

prodekanka pre vedu a výskum; španielsky jazyk

docentka

D2.38 +421 2 6729 5238

Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenčina-španielčina. Časť doktorandského štúdia absolvovala v Mexiku na Univerzite Veracruz (1998-2000) a doktorát obhájila tiež na Filozofickej fakulte UK v roku 2004. Od roku 2004 do 2006 pôsobila na lektoráte slovenského jazyka na Univerzite Complutense v Madride, od 2006 do 2012 pracovala ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte UK na Katedre románskych jazykov a literatúr. Už ako zamestnankyňa Fakulty aplikovaných jazykov sa v roku 2018 zúčastnila študijného výskumného pobytu na Kube. Špecializuje sa na výskumy v oblasti kontrastívnej lingvistiky a odborného ekonomického jazyka. Zaoberá sa aj prekladom a tlmočením a jazykom ako nástrojom v politike, kultúre a rôznych sférach spoločnosti. V roku 2017 jej po úspešnom obhájení habilitačného konania Filozofická fakulta UK udelila vedecko-pedagogický titul docent v odbore všeobecná jazykoveda. Okrem pôsobenia na Katedre románskych a slovanských jazykov je v súčasnosti aj prodekankou pre vedu a výskum na FAJ, členkou vedeckej redakčnej rady časopisu Lingua et vita, členkou vedeckej rady FAJ a vedeckej rady Ekonomickej univerzity a podpredsedkyňou Slovenskej asociácie učiteľov španielčiny.

Publikácie (výber):

SPIŠIAKOVÁ, Mária. El español actual : la unidad y la variedad. 1. ed. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2016. 221 s. [9,73 AH]. ISBN 978-3-943906-27-1.

SPIŠIAKOVÁ, Mária [50 %, 1,51 AH] - MOCKOVÁ, Nina [50 %, 1,51 AH]. Sprache der separatistischen Parteien in Katalonien. In Heiße Wahlen und Referenden in Europa und Amerika - Kampf mit Wörtern um Wörter. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10026-9, s. 75-118 [3,01 AH].

SPIŠIAKOVÁ, Mária. Kontrastive Analyse der Phraseologismen und Metaphern: spanisch (Spanien) - slowakisch. In Macht der Sprache - Sprache der Macht : eine kontrastive mehrsprachige Analyse anhand von Korpustexten der meinungsbildenden Tageszeitungen mit Fokus auf Phraseologie und Metaphernforschung. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2017. ISBN 978-3-8300-9571-2, s. 119-162 [1,79 AH].

SPIŠIAKOVÁ, Mária [50 %, 1,49 AH] - MOCKOVÁ, Nina [50 %, 1,49 AH]. Charakteristik der Fachsprache im Spanischen. In Usuelle Wortverbindungen in der deutschen Wirtschaftssprache und ihre Widerspiegelungen in mehreren Sprachen. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020. ISBN 978-3-339-11020-6, s. 219-264 [2,97 AH].

SPIŠIAKOVÁ, Mária [25 %, 2,11 AH] - VARELA CANO, Diana Patricia [25 %, 2,11 AH] - TUŽINSKÁ, Sofia [25 %, 2,11 AH] - PAVLIKOVÁ, Želmíra [25 %, 2,11 AH]. Španielsky jazyk pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 2: B1-B2. 1. vydanie. Brno : Tribun EU, 2020. 169 s. [8,45 AH]. https://faj.euba.sk/veda-a-vyskum/publikacie/nove-publikacie/563-spanielsky-jazyk-pre-ekonomov-diplomatov-a-mediatorov-2

SPIŠIAKOVÁ, Mária [25 %, 3,03 AH] - VARELA CANO, Diana Patricia [25 %, 3,03 AH] - TUŽINSKÁ, Sofia [25 %, 3,03 AH] - PAVLIKOVÁ, Želmíra [25 %, 3,03 AH]. Španielsky jazyk pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 1: A1-A2. 1. vydanie. Brno : Tribun EU, 2020. 242 s. [12,1 AH]. ISBN 978-80-263-1578-0. https://faj.euba.sk/veda-a-vyskum/publikacie/nove-publikacie/562-spanielsky-jazyk-pre-ekonomov-diplomatov-a-mediatorov-1

SPIŠIAKOVÁ, Mária [50 %, 3,82 AH] - VARELA CANO, Diana Patricia [50 %, 3,82 AH]. Moderná gramatika španielčiny s cvičeniami : úroveň A1 - A2. 1. vyd. Bratislava : Mikula, 2015. 229 s. [7,64 AH]. ISBN 978-80-88814-89-4.

SPIŠIAKOVÁ, Mária [50 %, 0,63 AH] - MOCKOVÁ, Nina [50 %, 0,63 AH]. Farby v politickom kontexte a ich aplikácia v didaktickom procese španielčiny ako cudzieho jazyka. In Moderné stratégie vo vyučovaní cudzích jazykov na vysokých školách. - Praha : Machiavelli Press, 2019. ISBN 978-80-88147-09-1, s. 83-105 [1,26 AH].

SPIŠIAKOVÁ, Mária [50 %] - KITTOVÁ, Zuzana [50 %]. Labour Market Requirements for Foreign Language Education with a Focus on Spanish. - Registrovaný: Web of Science. In Advanced Education. - Kyiv : National Technical University of Ukraine, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. ISSN 2410-8286, 2020, no. 14, pp. 29-37 online. http://ae.fl.kpi.ua/article/view/196817

SPIŠIAKOVÁ, Mária [100 %]. The Contrastive analysis of the use, meaning and connotations of the colors in the Slovak and Spanish language. - Registrovaný: Scopus. In XLinguae : European Scientific Language Journal. - Nitra : Slovenská vzdelávacia a obstarávacia spoločnosť. ISSN 1337-8384, 2016, vol. 9, no. 3, pp. 104-128 online. (2016: 0.342 - SJR). http://www.xlinguae.eu/2016_09_03_09.html

SPIŠIAKOVÁ, Mária [50 %] - MOCKOVÁ, Nina [50 %]. Chromatisms of Red Colour in Academic Dictionaries and in the Web Corpus (Spanish, French). - Registrovaný: Scopus. In XLinguae : European Scientific Language Journal. - Nitra : Slovenská vzdelávacia a obstarávacia spoločnosť. ISSN 1337-8384, 2020, vol. 13, no. 1, pp. 263-274 online. http://www.xlinguae.eu/2020_13_01_20.html

 
JAKABOVIČOVÁ, Ingrid

JAKABOVIČOVÁ, Ingrid

referentka pre vedu a výskum

sekretárka

D2.25 +421 2 6729 5225

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.