NÉMETHOVÁ, Ildikó, PhDr., PhD.

106003 - Katedra anglického jazyka

odborná asistentka prodekanka pre medzinárodné vzťahy
Miestnosť D2.19
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5219
Pedagogická činnosť:
Oblastné a interkultúrne štúdie v anglickom jazyku I, II
Vedeckovýskumná činnosť:
interkultúrna komunikácia, reálie, odborný ekonomický jazyk