STRADIOTOVÁ, Eva, PaedDr., PhD.

106003 - Katedra anglického jazyka

odborná asistentka prodekanka pre vzdelávanie, štatut. zástupkyňa dekana, vedúca katedry, koordinátorka Ais
Miestnosť D2.26
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5226
Pedagogická činnosť:
Vybrané kapitoly z dejín anglickej literatúry Odborný anglický jazyk pre pokročilých I., II., III. – študenti HI, PM Odborný anglický jazyk pre mierne pokročilých I., II., III. – externé štúdium, študenti HI, PM
Vedeckovýskumná činnosť:
informačné technológie v didaktickom procese