V roku 1990 vznikol na VŠE Ústav jazykov ako celouniverzitné pedagogické a vedeckovýskumné pracovisko riadené rektorom. Ústav jazykov mal štyri katedry a jeho poslaním bolo zabezpečovať jazykovú prípravu študentov na všetkých fakultách. Katedra anglického jazyka (KAJ) mala už od vzniku Ústavu jazykov významné postavenie, nakoľko väčšina študentov univerzity študovala angličtinu ako prvý alebo druhý cudzí jazyk. Dominantné postavenie anglického jazyka vyžadovalo a aj v súčasnosti vyžaduje od pedagógov Katedry anglického jazyka mimoriadne zodpovedný prístup k plneniu náročných pedagogických a vedeckovýskumných úloh.

1. júna 2010 vznikla Fakulta aplikovaných jazykov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vznik Fakulty aplikovaných jazykov viedol k reštrukturalizácii pracoviska, v rámci ktorej vznikli špecializované katedry a prišlo k prechodnému zlúčeniu Katedry anglického jazyka a Katedry nemeckého jazyka. Vznikla Katedra anglického a nemeckého jazyka, v rámci ktorej sa vytvorili dve oddelenia: Oddelenie anglického jazyka a Oddelenie nemeckého jazyka.  Katedra sa začiatkom roku 2011 rozdelila a znovu sa vytvorili dve katedry a to  Katedra anglického jazyka a Katedra nemeckého jazyka.

V súčasnosti Katedra anglického jazyka zabezpečuje nielen výučbu odborného jazyka na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale ponúka aj špecializované kurzy na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia. Na Fakulte medzinárodných vzťahov zabezpečuje Katedra anglického jazyka výučbu v štátnicových kurzoch, ktoré sú ukončené štátnou záverečnou skúškou. Okrem pedagogického pôsobenia sa všetci učitelia Katedry anglického jazyka venujú vedeckovýskumnej činnosti a výsledky publikujú v domácich a zahraničných odborných časopisoch a aktívne sa zúčastňujú na domácich a zahraničných konferenciách.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.