ADAMCOVÁ, Lívia, prof. PhDr., PhD.

106006 - Katedra jazykovedy a translatológie

profesorka
Miestnosť D2.11
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5211
Pedagogická činnosť:
Úvod do štúdia nemeckého jazyka – prednáška Lingvistická charakteristika nemeckého jazyka I - prednáška Lingvistická charakteristika nemeckého jazyka II. – prednáška Lexikológia NJ – prednáška a seminár Ortoepia a ortografia NJ Vybrané kapitoly z dejín literatúry (s dôrazom na nemeckú, rakúsku a švajčiarsku literatúru) – prednáška Diplomový seminár
Vedeckovýskumná činnosť:
Súčasný nemecký jazyk, Fonetika a fonológia NJ, Kontrastívna lingvistika, Lexikológia – frazeológia – slovotvorba NJ, nemčina ako pluricentrický jazyk, nemecká literatúra