SERESOVÁ, Katarína, doc. Mgr. Ing., PhD.

106006 - Katedra jazykovedy a translatológie

docentka prodekanka pre rozvoj
Miestnosť E2.09
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5323
Pedagogická činnosť:
Prekladový seminár v nemeckom jazyku I, II, III PVP
Vedeckovýskumná činnosť:
translatológia, lexikológia, odborný hospodársky jazyk, morfológia