Katedra nemeckého jazyka (KNJ) ako súčasť Fakulty aplikovaných jazykov zabezpečuje výučbu nemeckého jazyka ako prvého a ako druhého cudzieho jazyka  na prvom, druhom a treťom stupni denného aj externého štúdia na všetkých fakultách EU v BA.

Do portfólia aktivít Katedry nemeckého jazyka patrí výučba nemeckého jazyka ako povinného predmetu na úrovniach od Odborného nemeckého jazyka pre mierne pokročilých po najvyššiu úroveň špecializovaného odborného nemeckého jazyka pre jednotlivé fakulty EU. Vyučujúci pôsobiaci na Katedre nemeckého jazyka zabezpečujú výučbu špecializovaných predmetov v nemeckom jazyka na Fakulte medzinárodných vzťahov, ktoré sú súčasťou štátnej záverečnej skúšky z prvého a druhého cudzieho jazyka „Interkultúrna komunikácia a rokovania v nemeckom jazyku“.

Každoročne vykonávajú učitelia KNJ FAJ dozor na prijímacích skúškach na EU a taktiež posudzujú projekty uchádzačov o tretí, doktorandský stupeň štúdia.

K významným aktivitám KNJ FAJ patrí realizácia prípravných kurzov s následnou skúškou a udelením certifikátu: PWD, ÖSD, Test DaF.

Nemeckí a rakúski lektori pôsobiaci na KNJ FAJ organizujú v spolupráci s veľvyslanectvami Nemecka a Rakúska, Gootheho inštitútom a Rakúskym kultúrnym fórom množstvo sprievodných podujatí určených vyučujúcim FAJ a študentom EU v Bratislave.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.