TUREKOVÁ, Andrea, Mgr., PhD.

106005 - Katedra románskych a slovanských jazykov

odborná asistentka poverená riadením katedry
Miestnosť D4.43
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5443
Pedagogická činnosť:
Oblastné a interkultúrne štúdie vo francúzskom jazyku Interkultúrna komunikácia vo francúzskom jazyku Vybrané kapitoly z francúzskej literatúry
Vedeckovýskumná činnosť:
francúzsky román 18. storočia