Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava

Slovenská republika

Tel.:  +421 2 6729 5225 (sekretariát dekana), +421 2 6729 5240 (referát pre vzdelávanie)

E-mail:

GPS: lat: 48° 7' 31,397"  lon: 17° 7' 58,976"

 

FARKAŠOVÁ, Mária, Mgr.

FARKAŠOVÁ, Mária, Mgr.

tajomníčka fakulty

D2.21 +421 2 6729 5221
 
ŠPÁNIKOVÁ, Marta

ŠPÁNIKOVÁ, Marta

sekretárka

D2.25 +421 2 6729 5225
 

Úradné hodiny sekretariátu dekana:

pondelok     08:30 - 11:00 hod. 12:30 - 13:30
utorok 08:30 - 11:00 hod. 12:30 - 13:30
streda 08:30 - 11:00 hod.  
štvrtok 08:30 - 11:00 hod. 12:30 - 13:30
piatok 08:30 - 11:00 hod. 12:30 - 13:30

 

 

 

Referát pre vzdelávanie

STRADIOTOVÁ, Eva, PaedDr., PhD.

STRADIOTOVÁ, Eva, PaedDr., PhD.

prodekanka pre vzdelávanie, štatut. zástupkyňa dekana, vedúca katedry, koordinátorka Ais

odborná asistentka

D2.26 +421 2 6729 5226
 
MENCEROVÁ, Renáta, Bc.

MENCEROVÁ, Renáta, Bc.

študijná referentka

D2.40 +421 2 6729 5240
 
BIHARIOVÁ, Zuzana

BIHARIOVÁ, Zuzana

referentka pre študijné a sociálne záležitosti

študijná referentka

D2.16 +421 2 6729 5216
 

Úradné hodiny študijného oddelenia:

pondelok     09:30 - 12.00 hod
utorok 09:00 - 12:00 hod.
streda 13:00 - 15:30 hod.
štvrtok 09:00 - 12:00 hod.
piatok -
 

Referát pre vedu a výskum

SPIŠIAKOVÁ, Mária, doc. Mgr., PhD.

SPIŠIAKOVÁ, Mária, doc. Mgr., PhD.

prodekanka pre vedu a výskum; španielsky jazyk

docentka

D2.38 +421 2 6729 5238
 
HUDEK, Vladimír, Ing., CSc.

HUDEK, Vladimír, Ing., CSc.

referent pre vedu, výskum a rigorózne konanie

D2.29 +421 2 6729 5229

 

Referát pre medzinárodné vzťahy

Hlavnou úlohou Referátu pre medzinárodné vzťahy Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave (ďalej len RMV) je rozvoj a posilnenie medzinárodnej spolupráce so zahraničnými vysokými školami, univerzitami a organizáciami. RMV sa sústreďuje najmä na medzinárodné programy a projekty zamerané na mobility študentov, učiteľov a zamestnancov v rámci programu ERASMUS+.

 

NÉMETHOVÁ, Ildikó, PhDr., PhD.

NÉMETHOVÁ, Ildikó, PhDr., PhD.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy

odborná asistentka

D2.19 +421 2 6729 5219
 
BĚČÁKOVÁ, Denisa, Ing.

BĚČÁKOVÁ, Denisa, Ing.

referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

D2.14 +421 2 6729 5214
 

Referát pre rozvoj

SERESOVÁ, Katarína, doc. Mgr. Ing., PhD.

SERESOVÁ, Katarína, doc. Mgr. Ing., PhD.

prodekanka pre rozvoj

docentka

E2.09 +421 2 6729 5323
 
BĚČÁKOVÁ, Denisa, Ing.

BĚČÁKOVÁ, Denisa, Ing.

referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

D2.14 +421 2 6729 5214

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.