Načítavam stránku...

 Manuál_k_študijnému_pobytu Erasmus+

  1. Každý študent Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave má právo zúčastniť sa Erasmus+ mobility – štúdium jedenkrát na každom stupni štúdia.

  2. Súčet dĺžok všetkých Erasmus+ mobilít na jednom stupni vysokoškolského štúdia (štúdium, študentská stáž, absolventská stáž) nesmie presiahnuť 12 mesiacov. 

Procesná mapa k Erasmus+štúdiu v 10-tich krokoch

Povinná dokumentácia od študentov k výberovému konaniu na Erasmus+ mobilita ─ štúdium

 a. kompletne vyplnená oficiálna prihláška Erasmus+ (Student Application Form), ktorá je dostupná na www.studyabroad.sk (2 výtlačky). Študent je povinný sa zaregistrovať na webovej stránke www.studyabroad.sk

V Application Form študent uvedie minimálne 3-4 vysoké školy v poradí podľa priorít, na ktorých by chcel Erasmus+ mobilitu  – štúdium absolvovať. Študent môže byť zaradený na ktorúkoľvek vysokú školu, ktorú si uviedol do prihlášky, a preto musia predmety na každej z týchto vybraných vysokých škôl korešpondovať so študijným odborom na domácej fakulte.

Prehľad vysokých škôl, s ktorými má Ekonomická univerzita v Bratislave podpísané Erasmus+ bilaterálne dohody, sa nachádza na webovej stránke https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie#erasmus-plus

Pozn.: niektoré Erasmus+ bilaterálne dohody sú určené len pre konkrétnu fakultu, resp. študijný odbor.

b. štruktúrovaný životopis (curriculum vitae „CV“) v anglickom (2 výtlačky), nemeckom/francúzskom/španielskom (2 výtlačky) a slovenskom jazyku (2 výtlačky). Dokument je potrebné vložiť do systému.3.

c. motivačný list v anglickom (2 výtlačky), nemeckom/francúzskom/španielskom (2 výtlačky) a slovenskom jazyku (2 výtlačky). Dokument je potrebné vložiť do systému.

d. výpis výsledkov štúdia v slovenskom jazyku (2 výtlačky). Dokument podpisom potvrdí študijná referentka FAJ EU v Bratislave. Dokument je potrebné vložiť do systému. Študent, ktorý bol nominovaný fakultou je povinný zabezpečiť si výpis známok aj v anglickom jazyku najneskôr do 15 dní od schválenia študijného pobytu. Dokument je potrebné vložiť do systému.

e. predbežný zoznam predmetov, ktoré mieni študent absolvovať počas zahraničného pobytu na jednotlivých vysokých školách alebo univerzitách s vyznačením jazyka, v ktorom sú príslušné predmety vyučované (2 výtlačky). Dokument je potrebné vložiť do systému.

 

Povinná dokumentácia od nominovaných študentov pred odchodom na študijný pobyt do zahraničia

 a. Learning Agreement For STUDIES (LA)

Študent  uvedie v LA predmety, ktoré plánuje študovať na zahraničnej univerzite. Aktuálnu ponuku predmetov na daný akademický rok zasiela hostiteľská univerzita priamo na e-mail študenta. Vyplnené tlačivo predloží študent prodekanovi pre medzinárodné vzťahy, ktorý podpisom potvrdí, že zvolené predmety budú po úspešnom absolvovaní mobility uznané domovskou fakultou v súlade s platnými zásadami programu Erasmus+. Študent je povinný potvrdený dokument nahrať do systému ešte pred podpisom Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.

b. Žiadosť o uvoľnenie zo štúdia

Vyplnené tlačivo predloží študent prodekanovi pre medzinárodné vzťahy. Dekrét o uvoľnení zo štúdia je potrebné nahrať do systému.

 

Povinná dokumentácia od študentov po návrate zo študijného pobytu zo zahraničia

a. Žiadosť o uznanie výsledkov štúdia v zahraničí

b. Zoznam predmetov s kreditmi, ktoré študent žiada mať uznané podľa AiSu v danom semestri a akademickom roku (vo Worde).

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?