Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent odboru - 11. filológia ovláda cudzí jazyk pri sprostredkovaní bežnej komunikácie, tak v hovorenej, ako aj písomnej podobe; disponuje základnými vedomosťami o prekladateľských stratégiách a technikách; osvojil si všeobecnú kulturologickú kompetenciu, t.j. globálnu znalosť problematiky interkultúrneho komunikačného správania. Zároveň disponuje základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z lingvistiky a literárnej vedy. Na trhu práce sa absolvent uplatní ako kultúrny osvetový pracovník v rámci nižšieho stupňa organizácie štátnej správy a samosprávy; v styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím.

 

Profil absolventa na I. stupni štúdia

Teoretické vedomosti

Absolvent odboru - 11. filológia:

 • získa pojmový aparát a základné teoretické poznatky z lingvistiky a literárnej vedy,
 • získa všeobecné poznatky o problematike interkultúrnej komunikácie (iná hodnotová orientácia, iný spôsob myslenia, interpretácie a hodnotenia kultúrne determinovaných faktov) so zameraním na také fenomény, ktoré by mohli sťažiť, alebo celkom znemožniť interkultúrnu komunikáciu,
 • získa poznatky o cudzojazyčných reáliách v dynamickej konfrontácii s reáliami materskej kultúry,
 • dokáže efektívne využiť dané poznatky na prekonávanie jazykovej a kultúrnej bariéry.

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru - 11. filológia dokáže:

 • porozumieť cudzojazyčnému textu na základe audiálnej prezentácie,
 • porozumieť čítanému textu strednej náročnosti,
 • ústne sa vyjadrovať v rovine komunikatívnej dostatočnosti,
 • písomne sa vyjadrovať v rámci bežnej komunikácie,
 • prekladať písomné texty v rámci bežnej komunikácie,
 • tlmočiť bežné prejavy a vykonávať kulturologicky zamerané sprievodcovské služby.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru - 11. filológia dokáže:

 • identifikovať a verbalizovať kultúrne špecifiká, resp. kultúrne podmienené neverbálne správanie nositeľa cudzej kultúry,
 • ovládať základné informačné technológie a vedieť ich efektívne využívať v praxi.

 

Uplatnenie absolventa I. stupňa štúdia v praxi

Absolvent 1. stupňa štúdia študijného programu „Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia“ nájde uplatnenie v praxi v nasledovných pozíciách:

 • asistent manažéra v podnikoch a inštitúciách – dokáže vykonávať operatívne úlohy, zabezpečiť kontakty v rámci podniku i mimo neho, samostatne vypracovať podklady pre manažéra z cudzojazyčných zdrojov a komunikovať v písomnej a ústnej forme podľa potrieb podniku;
 • prekladateľ v rámci podniku – dokáže prekladať relevantné dokumenty z východiskového do cieľového jazyka, vyhľadať, analyzovať a spracovať prekladové materiály v cudzích jazykoch pre potreby podniku;
 • pracovník v oblasti zahraničných vzťahov, obchodu, politiky a kultúry – dokáže v rámci svojej pôsobnosti zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu v cudzích jazykoch, organizovať podujatia podporujúce medzinárodné vzťahy, obchod, medzinárodnú politiku a kultúru;
 • pracovník v oblasti štátnej, verejnej správy a samosprávy - dokáže zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu v rámci miest a regiónov, nadväzovať kontakty so zahraničnými inštitúciami.

 

Profil absolventa na II. stupni štúdia

Teoretické vedomosti

Absolvent odboru - 11. filológia získava:

 • rozsiahle kulturologické kompetencie súvisiace s dispozičným správaním nositeľov cudzej a materskej kultúry a s ich usmerňovaním v interakcii,
 • špecifické poznatky o lingvistických, literárnovedných, kulturologických a translatologických teóriách,
 • základné vedomosti z ekonomických vied: manažment, marketing, vzťahy s verejnosťou, podnikateľské riadenie.

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru - 11. filológia dokáže:

 • aplikovať rozsiahle lingvistické, literárnovedné a kulturologické poznatky v praxi,
 • vedome reflektovať vlastnú a cudziu kultúru,
 • rozvíjať myslenie v kategóriách a prototypoch,
 • realizovať špecifické stratégie a techniky prekladu odborných a umeleckých komunikátov i tlmočenia v odbornej rovine.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru - 11. filológia si osvojí:

 • základy riadenia a manažmentu,
 • informačné technológie,
 • schopnosť identifikovať predpoklady vlastného kontinuálneho profesionálneho rastu a učenia sa,
 • schopnosť vyjadrovať sa jazykovo správne a kompetenciu rozvíjať rečovú kultúru vlastného i cudzieho jazyka.

 

Uplatnenie absolventa II. stupňa štúdia v praxi

Absolvent 2. stupňa štúdia študijného programu „Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia“ nájde uplatnenie v praxi v nasledovných pozíciách:

 • tlmočník a prekladateľ v rámci podniku, inštitúcie, organizácie - z východiskového do cieľového jazyka a vice versa, vyhľadať, analyzovať a spracovať prekladové materiály v cudzích jazykoch pre potreby podniku, simultánne a konzekutívne tlmočiť;
 • euroúradník – dokáže viesť agendu v cudzích jazykoch v rámci svojho zaradenia pre inštitúcie Európskej únie, koordinovať a zabezpečiť spoluprácu vo vymedzenej oblasti v rámci Európskej únie;
 • masmediálny komunikátor, tlačový referent, hovorca - dokáže spracovať koncepčné materiály inštitúcie v cudzích jazykoch, prezentovať v nich názory inštitúcie s cieľom vytvoriť jej pozitívny imidž na verejnosti;
 • interkultúrny mediátor – dokáže viesť obchodné rokovania vo vybraných cudzích jazykoch s dôrazom na kultúrne špecifiká obchodných partnerov, dokáže prevziať úlohu mediátora pri obchodných rokovaniach.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.