Načítavam stránku...

Milí študenti,

V mene pani prodekanky Némethovej si Vás dovoľujem informovať o novej výzve na podávanie prihlášok na ERASMUS+ štúdium v akademickom roku 2020/21.

Študenti FAJ EU v Bratislave – záujemcovia o mobilitu – štúdium na zahraničnej vysokej škole realizované cez program Erasmus+ predkladajú na referát pre medzinárodné vzťahy FAJ EU v Bratislave (Ing. Denisa Bĕčáková, referentka pre medzinárodné vzťahy, miestnosť D2.35) do 17. februára 2020 (do 12.00 hod.):

 a.     kompletne vyplnenú oficiálnu prihlášku Erasmus+ (Student Application Form), ktorá je dostupná na www.studyabroad.sk(2 výtlačky).

Študent je povinný sa zaregistrovať na webovej stránke www.studyabroad.sk.

b.     štruktúrovaný životopis (curriculum vitae „CV“) v anglickom (2 výtlačky) a slovenskom jazyku (2 výtlačky). K životopisu v anglickom jazyku je treba pripojiť dokument aj v jazyku výučby vybraných predmetov na danej vysokej škole (2 výtlačky). Dokument je potrebné vložiť do systému.

c.       motivačný list v anglickom (2 výtlačky) a slovenskom jazyku (2 výtlačky). K motivačnému listu v anglickom jazyku je treba pripojiť dokument aj v jazyku výučby vybraných predmetov na danej vysokej škole (2 výtlačky). Dokument je potrebné vložiť do systému.

d.     výpis známok dovtedy absolvovaných predmetov v slovenskom jazyku (2 výtlačky). Dokument následne podpisom potvrdí prodekan pre vzdelávanie FAJ EU v Bratislave, prípadne študijná referentka FAJ EU v Bratislave. Dokument je potrebné vložiť do systému.

Študent, ktorý bol nominovaný fakultou je povinný zabezpečiť si výpis známok aj v anglickom jazyku najneskôr do 15 dní od schválenia študijného pobytu. Dokument je potrebné vložiť do systému.

e.      predbežný zoznam predmetov, ktoré mieni študent absolvovať počas zahraničného pobytu na jednotlivých vysokých školách alebo univerzitách s vyznačením jazyka, v ktorom sú príslušné predmety vyučované (2 výtlačky). Dokument je potrebné vložiť do systému.

 

Zoznam univerzít, na ktoré si môžete podávať prihlášku, nájdete na: https://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie#erasmus-plus

 

Ústna časť výberového konania sa uskutoční 25. februára 2020 (utorok) o 08.00 hod. v zasadačke dekana FAJ EU v Bratislave. Neúčasť na ústnej časti výberového konania znamená vylúčenie prihlášky z procesu hodnotenia uchádzačov o mobilitu – štúdium v rámci programu Erasmus+.

Zároveň by som Vás chcela informovať, že ak sa študenti po doručení oficiálnej nominácie na Oddelenie medzinárodnej mobility(OMM) vzdajú možnosti vycestovať na mobilitu, OMM vyradí týchto študentov z prípadného ďalšieho dodatočného výberového konania s možnosťou vycestovania v ak. roku 2020/21. Opätovne sa budú môcť prihlásiť do výberového konania na Erasmus+ mobilitu- stáž až vo výzve s možnosťou vycestovania v ak. roku 2021/2022.

Informačné stretnutie k ERASMUS+ štúdiu sa bude konať 27. januára 2020 o 12:00 v E2.10.

Účasť na stretnutí je povinná pre každého študenta, ktorý plánuje vycestovať na mobilitu v ak.roku 2020/21.

V prípade otázok, prosím, kontaktujte RMV (D2.35).

S prianím príjemného dňa,

RMV

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?