Milí študenti,

bodové hodnotenie k Vašich žiadostiam o ubytovanie na nasledujúci akademický rok nájdete TU (aktualizácia 2.6.2020).

Pridelené ubytovanie na ak.rok 2020/2021 - aktualizácia 27.7.2020

Vysvetlenie k poslednej aktualizácii: 

EU v Bratislave plánovala v akademickom roku 2020/2021 zvýšenie ubytovacej kapacity pre študentov o 240 lôžok (116 lôžok v zrekonštruovanom bloku „A“ v ŠD Horský park a 124 lôžok v ŠD Dolnozemská, rozšírením ubytovacích kapacít z dvojlôžkových izieb na trojlôžkové). Na predmet podlimitnej zákazky „Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia a dodávka nábytku pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave“ vyhlásila EU v Bratislave dňa 26.5.2020 verejné obstarávanie s plánovaným dodaním predmetu zákazky do konca augusta 2020. Prvá elektronická aukcia na výber dodávateľa sa konala dňa 24. 6. 2020, z dôvodu námietky neúspešného uchádzača odporučil Úrad pre verejné obstarávanie aukciu opakovať. Dňa 7.7.2020 sa konala opakovaná elektronická aukcia na výber dodávateľa. Dňa 16.7.2020 bola EU v Bratislave doručená informácia z Úradu pre verejné obstarávanie o začatí konania o preskúmaní úkonov EU v Bratislave na základe námietok od uchádzača na vyššie uvedenú podlimitnú zákazku. EU v Bratislave v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní môže v ďalšom procese verejného obstarávania na predmet podlimitnej zákazky „Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia a dodávka nábytku pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave“ pokračovať až po doručení konečného rozhodnutia Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý bude rozhodovať o všetkých námietkach a o všetkých skutočnostiach, ktoré zistil v konaní.

Z tohto dôvodu musí EU v Bratislave pristúpiť k zníženiu pôvodne plánovanej ubytovacej kapacity na pridelenie ubytovania v ak. roku 2020/2021 a pomerom znížiť ubytovacie kapacity, ktoré boli vyčlenené pre jednotlivé fakulty. Aj napriek tomu, že táto skutočnosť nebola spôsobená pochybením zo strany univerzity sa za vzniknuté nepríjemnosti ospravedlňujeme.

Študentský parlament FAJ

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.