Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave ponúka možnosť absolvovať rigorózne konanie:

Študijný odbor: 11. filológia

Študijný program: Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia

Odborné komisie:

  1. Lingvistika
  2. Oblastné a interkultúrne štúdie
  3. Translatológia
  4. Odborný jazyk

 

V rámci každej odbornej komisie je možné zvoliť si jeden z nasledovných jazykov:

  • angličtina,
  • nemčina,
  • francúzština,
  • španielčina.

 

Rigorózne konanie pozostáva z rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce. O rigorózne konanie sa môže uchádzať absolvent II. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorý získal akademický titul magister v uvedenom alebo príbuznom študijnom programe a odbore. Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky a úspešnej obhajobe rigoróznej práce sa uchádzačovi udelí akademický titul “doktor filozofie” (v skratke “PhDr.”).

Rigorózne konanie sa na Fakulte aplikovaných jazykov EU v Bratislave uskutočňuje v zmysle § 53 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Postup pri uchádzaní sa o rigorózne konanie upravuje Interná smernica č. 2/2021 Zásady rigorózneho konania na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Poplatky spojené s rigoróznym konaním a vydaním diplomu sú zverejnené každý rok v Internej smernici o školnom a poplatkoch na EU v Bratislave pre príslušný akademický rok.

Prihlášky na rigorózne konanie je možné podávať počas celého roka.

 

Podrobnejšie informácie o priebehu rigorózneho konania na Fakulte aplikovaných jazykov EU v Bratislave získate na dekanáte fakulty.

JAKABOVIČOVÁ, Ingrid

JAKABOVIČOVÁ, Ingrid

referentka pre vedu a výskum

sekretárka

D2.25 +421 2 6729 5225

 

Dokumenty

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.