Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami na FAJ

SERESOVÁ, Katarína, doc. Mgr. Ing., PhD.

SERESOVÁ, Katarína, doc. Mgr. Ing., PhD.

prodekanka pre rozvoj

profesorka

E2.09 +421 2 6729 5323

 

Informácia o možnosti získať štatút študenta so špecifickými potrebami

Vážení študenti,

v akademickom roku 2022/2023 môžete požiadať o udelenie štatútu študenta so špecifickými potrebami.

Možnosť požiadať majú študenti s týmto druhom zdravotného znevýhodnenia:

  1. zrakové postihnutie (nevidiaci, slabozraký)
  2. sluchové postihnutie (nepočujúci, nedoslýchavý)
  3. telesné postihnutie dolných končatín
  4. telesné postihnutie horných končatín
  5. chronické ochorenie (cystická fibróza, epilepsia, skleróza multiplex, transplantácia orgánu alebo tkanív, srdcovo-cievne ochorenie, neurologické ochorenie, progresívne ochorenie)
  6. zdravotné oslabenie (dlhodobá choroba a následne zdravotné oslabenie, rekonvalescencia, alebo znížená odolnosťou voči chorobám, tendencie k recidíve choroby alebo študent s ohrozením zdravia v dôsledku vplyvu nevhodného prostredia, životného režimu, nesprávnej výživy)
  7. psychické ochorenie (aktuálny psychický stav alebo dlhodobejšie psychická porucha psychického zdravia ovplyvňuje schopnosť plniť si študijné povinnosti v štandardnom režime)
  8. autizmus alebo iná pervazívna vývinová porucha (Aspergerov syndróm a pod.)
  9. poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia)

Prosíme študentov, aby k žiadosti priložili aktuálnu lekársku správu, žiadosť vlastnoručne podpísali a doručili osobne do kancelárie koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami.

Novú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami, spoločne s aktuálnou správou o zdravotnom stave musia predložiť aj študenti, ktorí žiadajú o štatút študenta so špecifickými potrebami opakovane.

 

Formuláre na stiahnutie

Žiadosť o štúdium

Žiadosť o zaradenie do evidencie

Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení

Potvrdenie o poruchách učenia

Žiadosť o primerané úpravy a podporé služby

Interná smernica EU pre študentov so špecifickými potrebami

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.