V súčasnosti sa na FAJ riešia nasledovné projekty:

Politický diskurz na Slovensku v kontexte vojny na Ukrajine

Projekt: VEGA

Riešiteľský kolektív: doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.

Spoluriešitelia: PaedDr. Eva Stradiotová, PhD., doc., Mgr. Mária Spišiaková, PhD.

Číslo projektu: 1/0075/24

Doba riešenia: 2024-2026

 

Umelá inteligencia v humanitnom a spoločensko-ekonomickom odvetví

Projekt: grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov

Riešiteľský kolektív: Mgr. Filip Kalaš, PhD.

Spoluriešitelia: Ing. Pavol Lipták (OF EUBA), Ing. Juraj Sýkora (FMV EUBA)

Číslo projektu: I-24-113-00

Doba riešenia: 2024

 

EDU-FIT

Projekt: ERASMUS+ KA220-HED

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jozef Štefčík, PhD.

Číslo projektu: 2023-1-SI01-KA220-HED-000154000

Doba riešenia: 1.10.202330. 9. 2025
 

e-Portfólio ako pedagogika podporujúca integrovanú výučbu

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Zuzana Hrdličková, Ph.D. - Trnavská univerzita 

Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.

Spoluriešitelia: PhDr. Eva Maierová, PhD., doc.Mgr. Mária Spišiaková, PhD., Mgr. Želmíra Pavliková, Mgr. Diana Patricia Varela Cano, PhD., Mgr. Natalia Shumeiko, PhD., RNDr. Eva Rakovská, PhD. (FHI EUBA), PhDr. Xénia Liashuk, PhD. (Trnavská univerzita)

Číslo projektu:012EU-4/2023

Doba riešenia: 2023-2025

 

Inovácia učiteľských študijných programov náboženská výchova, etická výchova a výchova k občianstvu so zameraním na rozvoj kompetencií

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jana Kucharová, PhD.

Číslo projektu: 020UKF-4/2023 

Doba riešenia: 2023-2025

 

Inovatívne metódy vo výučbe obchodných rokovaní v anglickom jazyku v kontexte úspešného uplatnenia absolventov Ekonomickej univerzity v Bratislave na domácom a zahraničnom trhu práce

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ivana Kapráliková, PhD.

Číslo projektu: 040EU-4/2024

Doba riešenia: 2024-2026

 

Terminologické databázy ako efektívny nástroj modernizácie a internacionalizácie univerzitného vzdelávania

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Zuzana Gašová, PhD.

Spoluriešitelia: Mgr. Jozef Štefčík, PhD., PaedDr. Alexandra Mandáková, PhD., doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), Mgr. Zuzana Vyhnáliková, PhD. (Technická univerzita vo Zvolene), doc. Ing. Peter Lešo, PhD. (Technická univerzita vo Zvolene)

Číslo projektu: 012EU-4/2024

Doba riešenia: 2024-2026

 

Viacjazyčnosť v rôznych sférach života súčasnej Bratislavy

Projekt: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Ondrušová Terézia, PhD., 

Zástupca vedúceho projektu: doc. Mgr. Ing. Katarína Seresová, PhD.

Spoluriešitelia: Mgr. Kucharová Jana, PhD., Mgr. Kunovská Ingrid, PhD., PhDr. Šukolová Lucia, PhD., Mgr. Kočišová Zuzana, Ing. Mgr. Paté Magdaléna, PhD., Mgr. Svitlana Goloshchuk, PhD.

Číslo projektu: 1/0295/23

Doba riešenia: 2023-2025

  

Water4All

Projekt: European Research Executive Agency (REA)

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Paula Puškárová, Dis. art., PhD. 

Spoluriešitelia: Ing. Mikuláš Černota, PhD., Ing. Viktória Peštová, Mgr. Michaela Grinaj, PhD., Mgr. Natalia Shumeiko, PhD. (výskumníčka „Financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I03-03-V01-00045"), doc. Svitlana Goloshchuk, PhD. (výskumníčka „Financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I03-03-V01-00118")

Číslo projektu: 101060874

Doba riešenia: 2022-2029

 

MAGYC – Migration Governance and Asylum Crisis

Projekt: Európska komisia Program H2020 (Horizont 2020)

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Paula Puškárová, DiS. art., PhD.

Spoluriešitelia: 13 – členné konzorcium - koordinátor: UNIVERSITE DE LIEGE (Belgicko), za FAJ: doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. Ph.D.; Mgr. Michaela Grinaj, PhD.

Číslo projektu: Horizont 2020-SC6-Migration, MAGYC 822806

Doba riešenia: 2018-2022

 

 

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.