V súčasnosti sa na FAJ riešia nasledovné projekty.

Reflexia spoločenských zmien 21. storočia v dimenziách diplomacie

Projekt: Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michaela Čiefová, PhD.

Spoluriešitelia: Ing. Barbora Janubová, PhD., Ing. Natália Goda, Ing. Jakub Szabo

Číslo projektu: I-20-102-00

Doba riešenia: 2020 

 

Odborný ruský jazyk a IKT v on-line prostredí

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michaela Dziváková, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Roman Kvapil, PhD.

Spoluriešitelia: Mgr. Martina Uličná, PhD.; Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD. (FHI); doc. PhDr. Mgr. Tatjana Grigorjanová, PhD.

Číslo projektu: 018EU-4/2020

Doba riešenia: 2020 - 2022

 

Jazyk pravicového extrémizmu. Politolingvistická perspektíva

Projekt: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. Ph.D.

Zástupca vedúceho projektu: doc. PhDr. Mgr. Tatjana Grigorjanová , PhD.

Spoluriešitelia: doc. Mgr. Irina Dulebová PhD.; Mgr. Silvia Adamcová, PhD.; PhDr. Roman Kvapil, PhD.; Prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.; Mgr. Nina Cingerová, PhD. (FF UK)

PhDr. Jozef Lenč, PhD. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)

Číslo projektu: 1/0344/20

Doba riešenia: 2020 – 2022

 

Využitie inovatívnych prístupov na zvýšenie kvality vzdelávania v študijných odboroch Lesníctvo a poľovníctvo prostredníctvom e-learningového výkladového slovníka slovenskej a nemeckej terminológie používanej v poľovníctve

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Vyhnáliková, PhD. - Technická univerzita vo Zvolene (Ústav cudzích jazykov)

Zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho pracoviska: doc. Mgr. Zuzana Gašová, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave (Fakulta aplikovaných jazykov)

Spoluriešiteľ: Mgr. Jozef Štefčík, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave (Fakulta aplikovaných jazykov)

Číslo projektu:  006TU Z-4/2020

Doba riešenia: 2020 – 2022

 

Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy

Projekt: APVV

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Dr. Phil.habil. Wolfgang Schulze - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Spoluriešitelia: doc. Mgr. Zuzana Gašová, PhD.

Číslo projektu:  APVV-18-0115

Doba riešenia: 2019 – 2023

 

Vysokoškolská učebnica Politická lingvistika

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. Ph.D.

Zástupca vedúceho projektu: Prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.

Spoluriešitelia: PhDr. Roman Kvapil, PhD., Mgr. Silvia Adamcová, PhD., spoluriešitelia FF UKdoc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.; Mgr. Nina Cingerová, PhD.

Číslo projektu: 015EU-4/2019

Doba riešenia: 2019 – 2021

 

Chromatizmus a jeho konotácie v kontexte slovanských a románskych jazykov 

Projekt: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Roman Kvapil, PhD.

Spoluriešitelia: PhDr. Elena Melušová, CSc., Mgr. Elena Smoleňová, PhD., PaedDr. Gabriela Rechtoríková, PhD., PaedDr. Ján Keresty, PhD., Mgr. Nina Mocková, PhD., Mgr. Iveta Dinžíková, PhD., Mgr. Martina Uličná, PhD.

Číslo projektu: 1/0107/18

Doba riešenia: 2018 - 2021

 

Medzijazyková homonýmia v slovanských jazykoch

Projekt: VEGA – spoločný projekt z rezortu MŠVVaŠ a SAV

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mária Košková, CSc. – SAV

Zástupca vedúceho projektu: doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc. – FAJ EU v Bratislave

Spoluriešitelia: Mgr. Andrea Spišiaková, Mgr. Barbora Bábiková Barbora – doktorandky Filozofickej fakulty UCM v Trnave

Číslo projektu: 2/0067/18

Doba riešenia: 2018 - 2021

 

Vplyv webovej aplikácie audioblog na rozvoj jazykových zručností počúvanie s porozumením a rozprávanie vo výučbe cudzích jazykov

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Eva Stradiotová, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.

Spoluriešitelia: PhDr. Hana Pašková, Mgr. Ingrid Kunovská, PhD., PhDr. Ľubica Kurdelová, Mgr. Jana Kucharová, PhD., PaedDr. Jolana Meľsitová, Mgr. Ivana Kapráliková, PhD.

Číslo projektu: 005EU-4/2018

Doba riešenia: 2018 – 2020

 

Inovácia jazykovej prípravy ekonómov, diplomatov a kultúrnych mediátorov – digitálna učebnica španielskeho jazyka zameraná na odbornú prax

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD. – OF EU v Bratislave

Spoluriešitelia: Mgr. Sofia Tužinská, PhD., Mgr. Iveta Maarová, PhD., Mgr. Diana Patricia Varela Cano, PhD.

Číslo projektu: 007EU-4/2018

Doba riešenia: 2018 - 2020

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.