V súčasnosti sa na FAJ riešia nasledovné projekty:

e-Portfólio ako pedagogika podporujúca integrovanú výučbu

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Zuzana Hrdličková, Ph.D. - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.

Spoluriešitelia: PhDr. Eva Maierová, PhD., doc.Mgr. Mária Spišiaková, PhD., Mgr. Želmíra Pavliková, Mgr. Diana Patricia Varela Cano, PhD., RNDr. Eva Rakovská, PhD., (FHI)

Číslo projektu:012EU-4/2023

Doba riešenia: 2023-2025

 

Viacjazyčnosť v rôznych sférach života súčasnej Bratislavy

Projekt: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Ondrušová Terézia, PhD., 

Zástupca vedúceho projektu: doc. Mgr. Ing. Katarína Seresová, PhD.

Spoluriešitelia: Mgr. Kucharová Jana, PhD., Mgr. Kunovská Ingrid, PhD., PhDr. Šukolová Lucia, PhD., Mgr. Kočišová Zuzana, Ing. Mgr. Paté Magdaléna, PhD.

Číslo projektu: 1/0295/23

Doba riesšenia: 2023-2025

 

Globálna finančná kríza z ekonomického a lingvistického pohľadu

Projekt: grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na účely riešenia projektu a návrhu Internej grantovej komisie

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filip Kalaš, PhD.

Spoluriešitelia: Mgr. Andrej Kiner (FMV), Ing. Ivan Francisti (NHF)

Číslo projektu: I-23-101-00

Doba riešenia: 2023

 

Water4All

Projekt: European Research Executive Agency (REA)

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Paula Puškárová, Dis. art., PhD. 

Spoluriešitelia: Ing. Mikuláš Černota, PhD., Ing. Viktória Peštová, Mgr. Michaela Čiefová, PhD., Mgr. Natalia Shumeiko, PhD. (výskumníčka „Financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I03-03-V01-00045"), doc. Svitlana Goloshchuk, PhD. (výskumníčka „Financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I03-03-V01-00118")

Číslo projektu: 101060874

Doba riešenia: 2022-2029

 

MAGYC – Migration Governance and Asylum Crisis

Projekt: Európska komisia Program H2020 (Horizont 2020)

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Paula Puškárová, DiS. art., PhD.

Spoluriešitelia: 13 – členné konzorcium - koordinátor: UNIVERSITE DE LIEGE (Belgicko), za FAJ: doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. Ph.D.; Mgr. Michaela Čiefová, PhD.

Číslo projektu: Horizont 2020-SC6-Migration, MAGYC 822806

Doba riešenia: 2018-2022

 

Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy

Projekt: APVV

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Spoluriešitelia: doc. Mgr. Zuzana Gašová, PhD.

Číslo projektu:  APVV-18-0115

Doba riešenia: 2019 – 2023

 

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.