Archív projektov FAJ

 

Globálna finančná kríza z ekonomického a lingvistického pohľadu

Projekt: grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filip Kalaš, PhD.

Spoluriešitelia: Mgr. Andrej Kiner (FMV), Ing. Ivan Francisti (NHF)

Číslo projektu: I-23-101-00

Doba riešenia: 2023

 

Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy

Projekt: APVV

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Spoluriešitelia: doc. Mgr. Zuzana Gašová, PhD.

Číslo projektu:  APVV-18-0115

Doba riešenia: 2019 – 2023

 

Koncept vody v spoločenských a lingvistických súvislostiach

Projekt: grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na účely riešenia projektu a návrhu Internej grantovej komisie

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michaela Čiefová, PhD.

Spoluriešitelia: Filip Kalaš, Mgr., PhD., Andrej Kiner, Mgr., –––, ––– –

Číslo projektu: I-22-103-00

Doba riešenia: 2022

 

Jazyk pravicového extrémizmu. Politolingvistická perspektíva

Projekt: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. Ph.D.

Zástupca vedúceho projektu: doc. PhDr. Mgr. Tatjana Grigorjanová , PhD.

Spoluriešitelia: doc. Mgr. Irina Dulebová PhD.; Mgr. Silvia Adamcová, PhD.; PhDr. Roman Kvapil, PhD.; Prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.; Mgr. Nina Cingerová, PhD. (FF UK); PhDr. Jozef Lenč, PhD. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave); Mgr. Andrej Kiner; Mgr. Terézia Seresová (obaja FMV EUBA)

Číslo projektu: 1/0344/20

Doba riešenia: 2020 – 2022

 

Využitie inovatívnych prístupov na zvýšenie kvality vzdelávania v študijných odboroch Lesníctvo a poľovníctvo prostredníctvom e-learningového výkladového slovníka slovenskej a nemeckej terminológie používanej v poľovníctve

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Vyhnáliková, PhD. - Technická univerzita vo Zvolene (Ústav cudzích jazykov)

Zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho pracoviska: doc. Mgr. Zuzana Gašová, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave (Fakulta aplikovaných jazykov)

Spoluriešiteľ: Mgr. Jozef Štefčík, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave (Fakulta aplikovaných jazykov)

Číslo projektu:  006TU Z-4/2020

Doba riešenia: 2020 – 2022

 

Odborný ruský jazyk a IKT v on-line prostredí

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michaela Dziváková, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Roman Kvapil, PhD.

Spoluriešitelia: Mgr. Martina Uličná, PhD.; Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD. (FHI); doc. PhDr. Mgr. Tatjana Grigorjanová, PhD., Mgr. Natalia Shumeiko, PhD. (výskumníčka „Financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I03-03-V01-00045"), doc. Svitlana Goloshchuk, PhD. (výskumníčka „Financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I03-03-V01-00118")

Číslo projektu: 018EU-4/2020

Doba riešenia: 2020 - 2022

 

Vysokoškolská učebnica Politická lingvistika

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. Ph.D.

Zástupca vedúceho projektu: Prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.

Spoluriešitelia: PhDr. Roman Kvapil, PhD., Mgr. Silvia Adamcová, PhD., spoluriešitelia FF UKdoc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.; Mgr. Nina Cingerová, PhD.

Číslo projektu: 015EU-4/2019

Doba riešenia: 2019 – 2021

 

Chromatizmus a jeho konotácie v kontexte slovanských a románskych jazykov 

Projekt: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Roman Kvapil, PhD.

Spoluriešitelia: PhDr. Elena Melušová, CSc., Mgr. Elena Smoleňová, PhD., PaedDr. Gabriela Rechtoríková, PhD., PaedDr. Ján Keresty, PhD., Mgr. Nina Mocková, PhD., Mgr. Iveta Dinžíková, PhD., Mgr. Martina Uličná, PhD.

Číslo projektu: 1/0107/18

Doba riešenia: 2018 - 2021

 

Diplomacia ako nástroj riešenia aktuálnych otázok v medzinárodných vzťahoch

Projekt: Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barbora Janubová, PhD.

Spoluriešitelia: Mgr. Michaela Čiefová, PhD., Mgr. Terézia Seresová, Mgr. Andrej Kiner

Číslo projektu: I-21-108-00

Doba riešenia: 2021

 

Medzijazyková homonýmia v slovanských jazykoch

Projekt: VEGA – spoločný projekt z rezortu MŠVVaŠ a SAV

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mária Košková, CSc. – SAV

Zástupca vedúceho projektu: doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc. – FAJ EU v Bratislave

Spoluriešitelia: Mgr. Andrea Spišiaková, Mgr. Barbora Bábiková – doktorandky Filozofickej fakulty UCM v Trnave

Číslo projektu: 2/0067/18

Doba riešenia: 2018 - 2021

 

Reflexia spoločenských zmien 21. storočia v dimenziách diplomacie

Projekt: Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michaela Čiefová, PhD.

Spoluriešitelia: Ing. Barbora Janubová, PhD., Ing. Natália Goda, Ing. Jakub Szabo

Číslo projektu: I-20-102-00

Doba riešenia: 2020 

 

Vplyv webovej aplikácie audioblog na rozvoj jazykových zručností počúvanie s porozumením a rozprávanie vo výučbe cudzích jazykov

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Eva Stradiotová, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.

Spoluriešitelia: PhDr. Hana Pašková, Mgr. Ingrid Kunovská, PhD., PhDr. Ľubica Kurdelová, Mgr. Jana Kucharová, PhD., PaedDr. Jolana Meľsitová, Mgr. Ivana Kapráliková, PhD.

Číslo projektu: 005EU-4/2018

Doba riešenia: 2018 – 2020

 

Inovácia jazykovej prípravy ekonómov, diplomatov a kultúrnych mediátorov – digitálna učebnica španielskeho jazyka zameraná na odbornú prax

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD. – OF EU v Bratislave

Spoluriešitelia: Mgr. Sofia Tužinská, PhD., Mgr. Iveta Maarová, PhD., Mgr. Diana Patricia Varela Cano, PhD.

Číslo projektu: 007EU-4/2018

Doba riešenia: 2018 - 2020

 

Idiomatické výrazy v obchodnej komunikácii

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Zuzana Hrdličková, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.

Spoluriešitelia: PaedDr. Darina Halašová, PhD., Ing. Mgr. Sonia Krajčík Danišová, Mgr. Ján Strelinger, PhD., RNDr. Eva Rakovská, PhD., PhDr. Eva Maierová, PhD.

Číslo projektu: 015EU-4/2017

Doba riešenia: 2017 – 2019

 

Estetické premeny francúzskeho románu 18. storočia: transformácie vzťahov lásky a cnosti

Projekt: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Andrea Tureková, PhD.

Číslo projektu: 1/0265/18

Doba riešenia: 2018 - 2019

 

Akademický a vedecký jazyk v univerzitnom prostredí

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Ing. Katarína Seresová, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc.

Spoluriešitelia: doc. PhDr. Eva Széherová, CSc.  do 14. 12. 2017, PhDr. Iveta Rizeková, PhD., Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD. do 9. 8. 2017 a pokračuje za FiF UK v Bratislave, PhDr. Roman Kvapil. PhD. od 1. 9. 2016, Mgr. Michaela Čiefová od 1. 2. 2017 doktorandka FMV EU v Bratislave

Číslo projektu: 029EU-4/2016

Doba riešenia: 2016 - 2018

 

Reálie Francúzska a frankofónnych oblastí - nová koncepcia predmetu

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Iveta Rizeková, PhD. v r. 2016, PhDr. Elena Melušová, CSc. v r. 2017 - 2018

Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Iveta Rizeková, PhD. 2017 - 2018

Spoluriešitelia: doc. PhDr. Ladislav Lapšanský, PhD. do 6. 7. 2017, Mgr. Andrea Tureková, PhD. od 26. 6. 2016, Mgr. Iveta Dinžíková, PhD. od 18. 9. 2017

Číslo projektu: 030EU-4/2016

Doba riešenia: 2016 - 2018

 

Parlamentný jazyk v koncepte štiepnych línií

Projekt: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.

Spoluriešitelia: prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD., doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc., Mgr. Silvia Adamcová, PhD., doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD., PhDr. Peter Csányi, PhD.

Číslo projektu: 2/0132/15

Doba riešenia: 2015 - 2017

 

Vplyv webových aplikácií na rozvoj jazykových zručností

Projekt: KEGA

Vedúci projektu: PaedDr. Eva Stradiotová, PhD.

Spoluriešitelia: PhDr. E. Zsapková, PhD., PhDr. Ľ. Kurdelová, PaedDr. J. Meľsitová, PhDr. H. Pašková

Číslo projektu: 006EU-4/2012

Doba riešenia: 2012 - 2014 

 

Weblearning-System v predmete Reálie anglicky a nemecky hovoriacich krajín

Projekt: KEGA

Vedúci projektu: doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc.

Spoluriešitelia:  PhDr. Mária Bláhová, PhD., PhDr. Ildikó Némethová, PhD., Mgr. Ingrid Kunovská, PhD., PhDr. Oľga Vereská (v r. 2010), doc. PhDr. Eva Széherová, CSC. (v r. 2011), Ing. Anton Zdarílek (CIT)    

Číslo projektu: 446-016EU-4/2010

Doba riešenia: 2010 – 2011 

 

Archív projektov Ústavu jazykov

Výskumné projekty - riešiteľ ÚJ (1995-2010)

Výskumné projekty - spoluriešiteľ ÚJ (1999-2010)

Medzinárodné projekty

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.