Nová zahraničná publikácia určená aj pre študentov Mgr. štúdia.

Pozn.: Potešiteľná správa pre FAJ je, že Viedenská univerzita objednala publikáciu pre svojich študentov v študijnom odbore "Germanistika, nederlandistika a škandinavistika" ako študijnú literatúru.

Vedecká monografia je venovaná lingvistikej charakteristike nemeckého jazyka z diachrónneho i synchrónneho hľadiska a nachádza sa v univerzitnej knižnici.

Adamcová L. & Adamcová S.: Linguistische Charakteristik der deutschen Sprache

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.