Nové publikácie členov Fakulty aplikovaných jazykov 

Učebný text „Marketing und ausgewählte Themen der Weltwirtschaft“ je určený pre poslucháčov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity, ktorí na pokročilej úrovni ovládajú nemecký jazyk a osvojili si už aj základy odborného nemeckého jazyka. Skriptum obsahuje päť tematických celkov. Témy sú zamerané na oblasti korešpondujúce s predmetmi na odborných katedrách. Najväčšia pozornosť sa venuje marketingu, ktorý je profilovým predmetom výučby na Obchodnej fakulte, a preto sú podrobne rozpracované i jednotlivé oblasti marketingu (Marketing-Mix). Ďalšou oblasťou štúdia sú témy súvisiace so svetovou ekonomikou - je to obchod ako taký, obzvlášť však zahraničný obchod, koncentrácia v hospodárstve, globalizácia, či životné prostredie. 

Vysokoškolské učebnice Wissenschaftliches Schreiben (Vedecké písanie), Academic Writing in English-Speaking University Enviroment (Akademické písanie v anglofónnom univerzitnom prostredí), La communication scientifique en milieu universitaire (Vedecká komunikácia v univerzitnom prostredí) a Akademický jazyk v slovenskom univerzitnom prostredí vznikli v rámci projektu KEGA 029EU-4/2016 Akademický a vedecký jazyk v univerzitnom prostredí a sú určené ako študijný materiál k predmetu Akademické písanie, ktorý sa vyučuje na Fakulte aplikovaných jazykov na EU v Bratislave, ako aj pre študentov ostatných univerzít a vysokých škôl na Slovensku, ktorí sa počas štúdia venujú akademickému písaniu v nemeckom, anglickom, francúzskom a slovenskom jazyku.