Načítavam stránku...

Mária Spišiaková: El español actual. La unidad y la variedad. Nümbrecht: KIRSCH-Verlag, 2016. ISBN 978-3-943906-25-7

Monografia je syntézou doteraz publikovaných autorkiných prác, ktoré sú doplnené najnovšími vedeckými poznatkami o súčasnej španielčine, na ktorú sa nazerá ako na jazyk jednotný a zároveň rôznorodý. Cieľom je analyzovať súčasnú španielčinu na všetkých jazykových úrovniach: foneticko-fonologickej, morfologickej, syntaktickej, lexikálnej a sémantickej z viacerých uhlov pohľadu – ako  jazyk, ktorý je charakteristický tak svojou jednotnosťou (prejavujúcou sa predovšetkým v písanej forme a v reči a jazyku médií) ako aj svojou rôznorodosťou viditeľnou  na osi diatopickej (varianty európskej a americkej španielčiny), na osi diastratickej (sociálne varianty) a na používaní jazyka podľa komunikačnej situácie.

La monografía es una síntesis de los trabajos publicados por la autora y complementados con los conocimientos e investigaciones más recientes sobre el español de hoy. El objetivo común de los trabajos anteriores y de este estudio es el español actual visto en su unidad y variedad. El objetivo es presentar el español actual en todos los niveles de la lengua, es decir, en el nivel fonético-fonológico, morfológico, sintáctio, léxico y semántico desde varios puntos de vista: como una lengua que se caracteriza tanto por su unidad (manifestándose, sobre todo, en la forma escrita y en el habla de los medios de comunicación) como por su variedad, la cual se refleja en varios ejes: eje diatópico (variantes del español peninsular y americano), eje diastrático (variantes sociales) y eje diafásico (modalidades del uso según  la situación de comunicación).

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?