Načítavam stránku...

Pozvánka Prihláška | Vzor príspevku

Invitation Application FormFormal requirements

Program

Dňa 9. 11. 2018 sa uskutoční 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Cudzie jazyky v premenách času.

The 9th International Scientific Conference „Foreign Languages ​​in Changing Times“ will be held on 9th November 2018.

 

MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ VÝBOR

 Predseda:

doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD.

Členovia:

prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD                     doc. Mgr. Spišiaková Mária, PhD.

doc., Mgr., Ing. Katarína Seresová, PhD.         prof. Elena Strigankova, PhD. (Rusko)

PhDr. Tatiana Hrivíková, PhD                          PaedDr. Eva Stradiotová, PhD.

PhDr. Ildikó Némethová, PhD.                         doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc.

PhDr. Mária Bláhová, PhD.                              doc. Troy Wiwczaroski, PhD.

Mgr. Ingrid Kunovská, PhD.                           Dr. Katalin Varga Kiss, PhD. (Maďarsko)

Univ.- Prof. Dr. Irena Zavrl, PhD. (Austria)        doc., Mgr. Tomáš Káňa, PhD. (Česká

PhDr. Iveta Rizeková, PhD.                              republika)

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Predseda: PaeDr. Žaneta Pavlíková, PhD.

Členovia:

Ing. Vladimír Hudek, CSc.                       

Mgr. Tomas Maier, PhD                                    .

Mgr. Nina Mocková, PhD.                

PhDr. Roman Kvapil, PhD.

 

CIELE KONFERENCIE

  • vytvoriť platformu pre diskusiu o najnovších trendoch vo výučbe cudzích jazykov

  • prezentovať výsledky vedeckovýskumnej práce v oblasti jazykov a kultúr

  • prezentovať perspektívy vedeckovýskumnej činnosti z hľadiska nových tendencií vo vývoji lingvistiky a literárnej vedy

  • podporovať interdisciplinárny charakter vedeckovýskumnej činnosti

  • reagovať na aktuálne spoločensko-politické a kulturologické témy

 

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

  • lingvistika a lingvodidaktika

  • kultúry a komunikácia

  • reálie a literatúra

  • teória a prax prekladu a tlmočenia

  • odborný cudzí jazyk v akademickom prostredí a praxi

 

                              

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?