Vedeckovýskumná činnosť Fakulty aplikovaných jazykov sa rozvíja v súlade s deklarovanými cieľmi v oblasti základného a aplikovaného výskumu v  disciplínach, ktoré tvoria jadro študijného programu.

V oblasti základného výskumu  ide o vytváranie vedeckej bázy lingvistických, literárnovedných, kulturologických a translatologických disciplín na základe najnovších poznatkov v súlade s tendenciami rozvoja v humanitných vedách. V oblasti aplikovaného výskumu venuje fakulta pozornosť teoretickým otázkam súvisiacim s osvojovaním jazykových kompetencií, a to aj z hľadiska kognitívnych vied a v súlade s odporúčaniami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR).

Významnými oblasťami vedeckovýskumnej činnosti sú európska jazyková politika,  jazyková kultúra, lingvodidaktické aspekty komunikácie v akademickej a profesijnej sfére ako aj oblasť elektronického vzdelávania (e-learning). 

 

Vo vedeckovýskumnej činnosti Fakulta aplikovaných jazykov:

  • sa orientuje na kvalitnú vedecko-výskumnú a projektovú činnosť v oblasti humanitných a spoločenských vied,
  • podporuje publikačné aktivity členov fakulty s dôrazom na kvalitu a medzinárodný význam,
  • vytvára podmienky, podporuje a stimuluje odborný kvalifikačný rast členov fakulty,
  • rozvíja a zintenzívňuje kvalitnú vedecko-výskumnú, projektovú a publikačnú, činnosť v oblasti humanitných a spoločenských vied s dôrazom na medzinárodný aspekt,
  • zintenzívňuje prepojenie medzi výskumom a vzdelávaním,
  • prehlbuje spoluprácu s fakultami univerzity vo forme spoločnej projektovej a publikačnej činnosť s dôrazom na medzinárodný aspekt (zriadenie Prekladateľského centra FAJ).

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.