Úvodné stretnutie medzinárodného projektu CORALL

V dňoch 19.–20. januára 2020 prebehlo na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave úvodné stretnutie zástupcov šiestich európskych univerzít k medzinárodnému projektu Coaching-oriented Online Resources for the Autonomous Learning of LSP (CORALL), financovaného programom Európskej komisie ERASMUS + v rámci KA2 – Strategické partnerstvá pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie komplexného koncepčného rámca na rozvíjanie a prehlbovanie kognitívnych, metakognitívnych a motivačných stratégií autonómneho učenia vytvorením otvoreného vzdelávacieho zdroja, ktorý bude integrovaný do vyučovacieho procesu vzdelávacích inštitúcií projektového konzorcia.

 

Projektové konzorcium pozostáva z týchto európskych inštitúcií: Budapest Business School (Maďarsko, hlavný koordinátor), Beuth University of Applied Sciences (Berlín, Nemecko), Haaga-Helia University of Applied Sciences (Helsinki, Fínsko), Polytechnic Institute of Guarda (Portugalsko), Czech Technical University in Prague (Česká republika), University of Economics in Bratislava (Slovakia).

Členmi tímu CORALL za Ekonomickú univerzitu v Bratislave sú: doc. PhDr. Radoslav ŠTEFANČÍK, MPol., Ph.D. (dekan fakulty), PhDr. Ildikó NÉMETHOVÁ, PhD. (prodekanka pre medzinárodné vzťahy), PaedDr. Eva STRADIOTOVÁ, PhD. (prodekanka pre vzdelávanie), Ing. Denisa BĚČÁKOVÁ (referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj).

Hlavným cieľom úvodného stretnutia bolo diskutovať o cieľoch, implementačnej logike a kľúčových intelektuálnych výsledkoch projektu.

V rámci projektu CORALL sa uskutoční školenie zástupcov konzorcia v dňoch 16.–21. marca 2020 na Beuth University of Applied Sciences v Berlíne, Nemecko. Cieľom školenia je rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov cudzích jazykov v oblasti autonómneho učenia.

https://faj.euba.sk/www_write/files/medzinarodne-vztahy/CORALL_WEB_INFO.pdf

CORALL photo upr

CORALL photo 2 upr

CORALL photo 3 upr

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.