Partnerský projekt „Prekračovanie hraníc“

V letnom semestri 2020 sa študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave (Fakulta aplikovaných jazykov so zameraním na lingvistiku a translatológiu) zúčastnili na seminárnom diskusnom fóre (pod vedením DAAD-lektorky Suzany Vezjak) v spolupráci s Centrom interkultúrneho vzdelávania na Európskej univerzite Viadrina vo Frankfurte nad Odrou zrealizovali zaujímavý partnerský projekt.

Cestovanie za štúdiom, dochádzanie do školy, či za prácou, krátke nákupy alebo návšteva koncertov – to všetko sú možné dôvody, prečo sa ľudia pohybujú medzi európskymi hranicami. Táto situácia tvorila východiskový bod pre seminár/projekt, na ktorom sme sa spoločne zaoberali nasledujúcimi otázkami: Čo znamenajú vnútroeurópske hranice pre ľudí, ktorí ich (dennodenne) prekračujú? Ako ich ľudia vnímajú? Ako prežívajú prechod hraníc (najmä v časoch korony)? Ako (každodenné) prekračovanie hraníc ovplyvňuje identitu človeka? Čo v tomto kontexte znamená pohybovať sa medzi európskymi krajinami? Vzniká týmto spôsobom niečo ako európska identita, resp. premieta sa takáto situácia do vzniku istého druhu správania sa?

Virtuálne stretnutia a spoločná multimediálna výstava projektových výstupov realizovaná online pozývajú k dialógu medzi európskymi mestami (medzi Bratislavou a Viedňou, či medzi Frankfurtom nad Odrou a Slubicami) a  ponúkajú tak možnosť na vlastnej koži zažiť, čo znamenajú hranice. Vzniknuté portréty a analýzy tvoria východiskový bod pre výmenu názorov a skúseností medzi mladými ľuďmi.

Výsledky sú uverejnené aj v ďalších médiách, konkrétne na portáli karpatských Nemcov (https://karpatenblatt.sk/category/europaweit-grenzgaenger-erzaehlen/) „Karpatský list“ (nem. „Karpatenblatt“), ako aj v tlačenej podobe v rovnomennom časopise, kde sú jednotlivé portréty predstavené ako séria s názvom „#europaweit. Grenzgänger*innen erzählen“. Na začiatok zimného semestra 2020 je naplánovaná aj panelová výstava výstupov vo foyer Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Projekt, v ktorom boli pôvodne plánované vzájomné návštevy študentov v Bratislave a Frankfurte nad Odrou, je úspešným príkladom toho, ako je možné nadviazať a udržiavať medzihraničné vzťahy napriek pandémii koronavírusu a zložitej životnej situácii.

 

Partnerschaftsprojekt „Grenzüberschreitungen“

Im Sommersemester 2020 wurde mit den Studierenden der Wirtschaftsuniversität Bratislava (der Fakultät für Angewandte Sprachen, mit dem Schwerpunkt Linguistik und Translatologie) im Seminar Diskussionsforum (unter Leitung der DAAD-Lektorin Suzana Vezjak) und dem Zentrum für interkulturelles Lernen der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) ein interessantes Partnerschaftsprojekt umgesetzt.

Für das Studium, den Schulbesuch, die Arbeitsstelle, einen schnellen Einkauf oder Konzertbesuch – Menschen bewegen sich zwischen innereuropäischen Grenzen. Mit dieser Ausgangslage wollten wir innerhalb des Seminars/Projekts gemeinsam den folgenden Fragen nachgehen: Was bedeuten innereuropäische Grenzen für Menschen, die (alltäglich) Grenzen übertreten? Wie werden Grenzen erfahrbar? Wie nehmen Menschen sie wahr? Wie gestalten sich Momente des Grenzübertritts (insb. in Zeiten von Corona)? Wie wirkt sich ein (tägliches) Übertreten von Grenzen auf Identitäten aus? Was bedeutet es in diesem Kontext, sich zwischen europäischen Ländern zu bewegen? Entstehen dadurch als eine Art des performativen Handelns so etwas wie europäische Identitäten?

Die Online-Treffen und eine gemeinsame multimediale Online-Ausstellung der entstandenen Produkte laden zu einem Dialog zwischen europäischen Städten (Bratislava-Wien, Frankfurt (Oder)-Slubice) ein, an welchen Grenzen nah erfahrbar werden. Die erarbeiteten Portraits und Analysen sind somit Ausgangspunkt für den Meinungs- und Erfahrungsaustausch zwischen den jungen Menschen. 

Die Ergebnisse erfahren u.a. eine mediale Verbreitung, d.h. das Karpatenblatt veröffentlicht die Porträts als eine Reihe mit dem Titel „#europaweit. Grenzgänger*innen erzählen“ auf ihrer Website (https://karpatenblatt.sk/category/europaweit-grenzgaenger-erzaehlen/) sowie in der Print-Ausgabe. Außerdem ist eine Panelausstellung der Produkte im Foyer der Wirtschaftsuniversität zu Beginn des Wintersemesters 2020 geplant.

Das Projekt, in dem ursprünglich gegenseitige Besuche der Studierenden in Bratislava bzw. Frankfurt (Oder) geplant waren, ist ein gelungenes Beispiel dafür, dass Auslandsbeziehungen trotz der Corona-Pandemie und schwieriger Grundvoraussetzungen geknüpft und aufrechterhalten werden können.

bratislava 3

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.