VYHLÁSENIE

Vedenie Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave, zastúpené jeho predsedníčkou a podpredsedom, vedenie Ekonomickej univerzity v Bratislave, zastúpené rektorom univerzity a vedenia jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, zastúpené dekanmi fakúlt na spoločnom stretnutí dňa 15. 3. 2021 prijali vyhlásenie, v ktorom konštatujú, že s hlbokým znepokojením sledujú neustále snahy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o presadzovanie zmien smerujúcich k obmedzeniu akademických slobôd a akademickej samosprávy a to jednak prostredníctvom niektorých častí „Plánu obnovy a odolnosti SR“, týkajúcich sa zvýšenia výkonnosti vysokých škôl v SR, ktorý bol 8. 3. 2021 predložený Ministerstvom financií SR do medzirezortného pripomienkového konania, ako aj prostredníctvom predloženého návrhu „Ciele legislatívneho zámeru novely zákona o vysokých školách“.

V uvedených návrhoch prezentuje MŠVVaŠ SR naďalej svoje zámery v takej podobe, proti ktorej široká akademická obec už dlhšiu dobu protestuje a zásadne ich odmieta. Konštatujeme, že prísľub na širokú diskusiu k otázkam týkajúcich sa akademickej samosprávy, riadenia vysokých škôl, fungovania a financovania vysokých škôl zostal iba v deklaratívnej rovine. Zdôvodnenia uvedené v návrhoch cieľov legislatívneho zámeru novely zákona o vysokých školách považujeme za nedostatočné, založené na nepodložených tvrdeniach autorov citovanej publikácie (To dá rozum, Hall et al. 2020), ktorú považujú tvorcovia návrhu cieľov za smerodajnú pre dosiahnutie kvalitatívnych zmien na vysokých školách. Tieto tvrdenia považujeme za znevažovanie úsilia všetkých členov akademickej obce a ostatných zamestnancov vysokých škôl, ktorí svoju prácu vykonávajú často v nedôstojných finančných podmienkach, vyplývajúcich z nedostatočnej podpory vysokoškolského vzdelávania zo strany štátu. Prípravu reformy vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorá nie je založená na dôslednej analýze relevantných údajov, považujeme buď za zámer ministerstva alebo za znak nekompetentnosti tvorcov návrhu cieľov a neznalosti prostredia vysokých škôl, ich reálnych potrieb a problémov. Je nevyhnutné obnoviť konštruktívny dialóg. Reforma vysokého školstva musí byť postavená na skutočných argumentoch, kvalifikovanej analýze a skutočnom dialógu s reprezentáciami vysokých škôl.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.