Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe konzultácií s členmi krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 4. októbra 2021 vydáva

Dodatok č. 2 k opatreniu rektora č. 8/2021,

ktorým sa upravujú ustanovenia číslo 1.2, 1.4, 5, 6 ,7.1 a 8.4 opatrenia rektora č. 8/2021 zo dňa 26. 8. 2021.

 

Všetky ostatné ustanovenia opatrenia č. 8/2021 zo dňa 26. 8. 2021 zostávajú aj naďalej v platnosti.

Ruší sa dodatok č. 1 k opatreniu rektora č. 8/2021 a príkaz rektora č. 8/2021 s prílohami č. 1 a č. 2.

Príkaz rektora č. 9/2021

Tento dodatok nadobúda účinnosť 11. októbra 2021.

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

 

1.2 Výučba na dennom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – zimný semester

Výučba na dennom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – sa bude od 11. 10. 2021 do 17. 12. 2021 realizovať v súlade s harmonogramom ak. roka 2021/2022 podľa rozvrhu hodín online formou.

Výučba bude zabezpečená s využitím online platformy MSTeams s následnou formou samoštúdia napr. s podporou e-learningu moodle.euba.sk, prípadne online platformy Zoom. Iné online platformy nie sú povolené.

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

Realizácia telovýchovných aktivít bude prebiehať online formou.

Podrobnosti stanoví riaditeľ Centra telesnej výchovy a športu EU v Bratislave.

1.4 Výučba na 3. stupni štúdia – zimný semester

Výučba na 3. stupni štúdia sa môže realizovať prezenčnou alebo online formou podľa študijných plánov pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres.

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

5 Prístup do priestorov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach)

Vstup do priestorov EU v Bratislave je umožnený zamestnancom univerzity, študentom, nájomcom a osobám, ktoré vykonávajú na EU v Bratislave prácu na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce alebo objednávky, ako aj osobám, ktoré vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru.

Osoby, ktoré nie sú zamestnancami alebo študentmi EU v Bratislave, nájomcami, osobami vykonávajúcimi prácu na EU v Bratislave na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce, osobami vykonávajúcimi prácu na základe objednávky, alebo osobami, ktoré vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru, sú povinné sa pri vstupe do priestorov EU v Bratislave preukázať príslušným dokladom uvedeným v poznámke[1]. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. Uvedená povinnosť sa týka aj osôb, vstupujúcich do priestorov EU v Bratislave uvedených v bode 5.2 – 5.3.

5.1 Budovy EU v Bratislave (budova V1, budova V2, budova PHF EUBA v Košiciach, aula)

Budovy EU v Bratislave (budova V1, budova V2 a budova PHF EUBA v Košiciach) sú pre zamestnancov prístupné do 20.30 hod.

Budovy EU v Bratislave (budova V1, budova V2 a budova PHF EUBA v Košiciach) sú pre študentov a verejnosť prístupné do 18.00 hod.

To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

5.2 Budova „Školička“ a telocvičňa Horský park

Povoľuje sa prevádzka budovy „Školička“ a telocvične Horský park pri dodržaní opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR vydaných pre športové a obdobné podujatia v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres a pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení.

Podrobnosti stanoví riaditeľ Centra telesnej výchovy a športu EU v Bratislave.

5.3 Budovy vzdelávacích a ubytovacích (rekreačných) zariadení

Povoľuje sa prevádzka vzdelávacích a ubytovacích (rekreačných) zariadení EU v Bratislave (Jarabá, Pokrok, Virt) pri dodržaní opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR vydaných pre ubytovacie zariadenia a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres, v ktorom sa zariadenie nachádza, pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení.

Krátkodobé ubytovanie v ubytovacích zariadeniach EU v Bratislave – Jarabá, Pokrok, Virt sa povoľuje iba osobám v režime OTP. Všetky osoby (vrátane zamestnancov a študentov EU v Bratislave), ktorým bude vydané povolenie na krátkodobé ubytovanie v ubytovacích zariadeniach EU v Bratislave – Jarabá, Pokrok, Virt – sú povinné sa preukázať príslušným dokladom uvedeným v poznámke 1. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Podrobnosti stanoví riaditeľka Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb.

6 Študentské domovy

Vstup do priestorov študentských domovov EU v Bratislave (v Bratislave aj v Košiciach) je umožnený zamestnancom univerzity, osobám s dlhodobým alebo krátkodobým povolením na ubytovanie v študentskom domove, nájomcom a osobám, ktoré vykonávajú na EU v Bratislave prácu na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce alebo objednávky, ako aj osobám, ktoré vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru.

Osoby, ktoré nie sú zamestnancami EU v Bratislave alebo nemajú dlhodobé alebo krátkodobé povolenie na ubytovanie v študentskom domove, nie sú nájomcami, osobami vykonávajúcimi prácu na EU v Bratislave na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce, osobami vykonávajúcimi prácu na základe objednávky, alebo osobami, ktoré vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru, sú povinné sa pri vstupe do priestorov EU v Bratislave preukázať príslušným dokladom uvedeným v poznámke 1. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Pri prevádzke študentských domovov sú všetky osoby povinné sa riadiť opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR vydaných pre ubytovacie zariadenia a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres, v ktorom sa zariadenie nachádza a dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.

Študentom, ktorí uhradili poplatok za mesiac september 2021 a po 1. septembri 2021 sa neubytovali, bude poplatok vrátený na ich účet najneskôr do konca decembra 2021.

Všetky osoby (študenti, zamestnanci), ktorí sa ubytujú v študentských domovoch po 11. 10. 2021, sú povinné sa pri ubytovaní preukázať príslušným dokladom uvedeným v poznámke 1. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Študenti, ktorí sa po vstupe na územie SR majú zdržiavať v domácej izolácii, sa môžu ubytovať v študentských domovoch až po jej ukončení a preukázať sa príslušným dokladom preukazujúcim splnenie režimu O-T-P (poznámka 1).

V študentských domovoch platí zákaz zhromažďovania sa na izbách, vo všetkých vnútorných aj vonkajších priestoroch študentských domovov.

Návštevy v študentských domovoch sú zakázané.

Študentom ubytovaným v študentských domovoch EU v Bratislave sa odporúča minimalizovať cestovanie zo študentských domovov do miesta bydliska.

Podrobnosti stanoví riaditeľka Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb.

 

7.1 Výkon práce zamestnancov

Všetci zamestnanci univerzity pracujú od 11. 10. 2021 na svojich pracoviskách v štandardnom režime na ustanovený pracovný čas pri dodržiavaní protiepidemických opatrení a aktuálnych príkazov rektora.

Učitelia zabezpečujúci v zimnom semestri online výučbu, môžu pracovať z domácnosti.

Učitelia, ktorí v zimnom semestri nezabezpečujú výučbu, pracujú na svojich pracoviskách v štandardnom režime.

Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o možnosť vykonávať svoju prácu z domácnosti v zmysle § 250b ods. 2, písm. b) Zákonníka práce, a ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti, zamestnávateľ jeho žiadosti vyhovie.

Zamestnanec, ktorý žiada o možnosť vykonávať svoju prácu z domácnosti, predloží žiadosť príslušnému vedúcemu zamestnancovi. Žiadosť musí byť písomná s uvedením časového obdobia výkonu práce z domácnosti a dôvodov takéhoto výkonu. Vedúci zamestnanec rozhodne o výkone práce z domácnosti a určí zamestnancovi konkrétne pracovné úlohy, ktoré musí zamestnanec pri výkone práce z domácnosti v období takéhoto výkonu dosiahnuť. Po skončení výkonu práce z domácnosti vedúci zamestnanec vyhodnotí a potvrdí splnenie stanovených úloh.

Na základe požiadavky dekana príslušnej fakulty alebo rektora EU v Bratislave je príslušný vedúci zamestnanec povinný predložiť prehľad schválených aj neschválených žiadostí o výkon práce z domácnosti aj s následným vyhodnotením plnenia stanovených úloh.

To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

Zamestnanec, ktorého prítomnosť na pracovisku je podľa rozhodnutia príslušného vedúceho zamestnanca nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií príslušného pracoviska alebo zamestnanec, ktorému príslušný vedúci zamestnanec nenariadil ani neodporučil prácu z domácnosti, a ktorý sa na pokyn príslušného vedúceho zamestnanca nedostaví v určenom čase na pracovisko, je povinný upovedomiť zamestnávateľa a oznámiť mu, či a v akom období bude čerpať:

  • dovolenku,
  • pracovné voľno bez náhrady mzdy (§ 141, ods. 3, písm. c) Zákonníka práce).

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby, príp. príslušní vedúci zamestnanci.

8.4 Prevádzkové hodiny bufetov EU v Bratislave a poskytovanie stravy 

Pri návšteve bufetov v budove V1 a V2, ako aj výdaji stravy musia byť dodržiavané nevyhnutné protiepidemické opatrenia, opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR vydanými pre prevádzky a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres.

Prevádzkový režim bufetov v budove V1 a V2, ako aj výdaj stravy v bufete v budove V2 môže byť priebežne upravovaný a aktualizovaný v závislosti od aktuálneho COVID-automatu.

Informácie o aktuálnom prevádzkovom režime poskytne zamestnancom Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb.

Podrobnosti stanoví riaditeľka Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb.

Osoby využívajúce stravovacie zariadenia v ŠD Ekonóm a v jedálni Dolnozemská, sú povinní sa riadiť pokynmi a opatreniami vydanými prevádzkovateľmi týchto zariadení.

Výdaj stravy v študentskej jedálni v ŠD Ekonóm je zabezpečovaný priebežne.

Výdaj stravy v študentskej jedálni Dolnozemská je zabezpečovaný priebežne.

Zodpovední zamestnanci oboznámia s týmito opatreniami pracovníkov, ktorí nemajú prístup k počítaču.

Bratislava 7. októbra 2021

                                                                       

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

[1] Relevantným dokladom, že osoba je v režime „OTP – očkovaný, testovaný, s prekonaným ochorením“ sa rozumie potvrdenie o plnom zaočkovaní (COVID-pass), potvrdenie o negatívnom výsledku na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.  Za plne očkovanú osobu sa považuje a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo d) osoba do 12 rokov veku.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.