Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 25. novembra 2021 vydáva

Dodatok č. 4 k opatreniu rektora č. 8/2021,

ktorým sa upravujú ustanovenia číslo 2, 3, 4, 5 a 7.1 opatrenia rektora č. 8/2021 zo dňa 26. 8. 2021.

Všetky ostatné ustanovenia opatrenia č. 8/2021 zo dňa 26. 8. 2021 v znení dodatku č. 2 a dodatku č. 3 zostávajú aj naďalej v platnosti.

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 26. novembra 2021.

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

2 Štátne skúšky, rigorózne skúšky, obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky

Štátne skúšky, rigorózne skúšky, obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky sa odporúča realizovať online formou.

Pri organizovaní a realizovaní všetkých aktivít (napr. štátnych skúšok, obhajob dizertačných prác, obhajob rigoróznych prác, habilitačných a inauguračných prednášok, tzv. katedrových obhajob dizertačných prác) sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami, opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres, v ktorom sa vyššie uvedená aktivita realizuje. Pri prezenčnej forme týchto podujatí sa zabezpečí režim OTP.

Pri organizovaní a realizovaní dizertačných skúšok, obhajob dizertačných prác, rigoróznych skúšok, obhajob rigoróznych prác, obhajob habilitačných prác, habilitačných a inauguračných prednášok online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti zainteresovaných osôb sa nariaďuje postupovať v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

3 Zasadnutia samosprávnych a poradných orgánov univerzity a fakúlt

Zasadnutia samosprávnych a poradných orgánov univerzity a fakúlt sa odporúča konať online formou.

Pri organizovaní zasadnutí samosprávnych a poradných orgánov sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami, opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres, v ktorom sa vyššie uvedená aktivita realizuje. Pri prezenčnej forme týchto zasadnutí sa zabezpečí režim OTP.

Zasadnutia všetkých samosprávnych aj poradných orgánov univerzity a jednotlivých fakúlt (napr. akademických senátov, vedeckých rád, kolégií, disciplinárnych komisií a pod.) sa môžu konať tiež online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú, a to v závislosti od charakteru zasadnutia a charakteru prerokúvaných materiálov a to v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

4 Aktivity Centra celoživotného vzdelávania, Znaleckého ústavu a hromadné podujatia

Výučba na Univerzite tretieho veku realizovaná na pôde EU v Bratislave, ako aj v ostatných vzdelávacích strediskách, všetky ostatné vzdelávacie aktivity Centra celoživotného vzdelávania a Znaleckého ústavu sa budú konať online formou.

Pri organizovaní aktivít Centra celoživotného vzdelávania, Znaleckého ústavu sú všetky osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniam, opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres, v ktorom sa vzdelávacie stredisko nachádza, resp. v ktorom sa daná aktivita realizuje.

Podrobnosti stanoví manažérka UTV CCV EU v Bratislave, projektoví manažéri jednotlivých vzdelávacích aktivít Centra celoživotného vzdelávania a vedúca Znaleckého ústavu.

Všetky iné hromadné podujatia (kultúrne, športové, spoločenské a iné) organizované v priestoroch EU v Bratislave (aj v Košiciach) usporadúvané Ekonomickou univerzitou v Bratislave, ako aj inými subjektami (nájomcami priestorov, študentskými organizáciami a pod.) sa riadia opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR vydanými pre hromadné podujatia a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres, v ktorom sa hromadné podujatie realizuje, pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení a všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb a ďalších pravidiel pre organizovanie hromadných podujatí.

Za dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR vydanými pre hromadné podujatia (kultúrne, športové, spoločenské a iné) zodpovedá organizátor hromadného podujatia.

Podrobnosti stanoví organizátor daného hromadného podujatia.

5 Prístup do priestorov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach)

Vstup do priestorov EU v Bratislave je umožnený zamestnancom univerzity, študentom, nájomcom a osobám, ktoré vykonávajú na EU v Bratislave prácu na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce alebo objednávky, ako aj osobám, ktoré vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru.

Od 29. novembra 2021 do odvolania sa mení režim prevádzky Ekonomickej univerzity v Bratislave z režimu „základ“ na režim „OTP“.

Od 29. novembra 2021 do odvolania budú mať do všetkých priestorov EU v Bratislave (vrátane študentských domovov a priestorov nachádzajúcich sa v lokalitách mimo Bratislavy) vstup povolený zamestnanci a osoby vykonávajúce práce na základe iného zmluvného vzťahu, spĺňajúce nasledovné podmienky:

 • plne zaočkované osoby (ktoré disponujú COVID preukazom o vakcinácii v digitálnej alebo tlačenej forme),
 • testované osoby – antigénovým alebo PCR testom,
 • alebo osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 (ktoré disponujú digitálnym COVID preukazom alebo potvrdením od obvodného lekára o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní od obdržania pozitívneho výsledku testovania)[1].

Od 29. novembra 2021 do odvolania budú mať do všetkých priestorov EU v Bratislave (vrátane študentských domovov a priestorov nachádzajúcich sa v lokalitách mimo Bratislavy) vstup povolený osoby, ktoré nie sú zamestnancami EU v Bratislave alebo osobami vykonávajúcimi práce na základe iného zmluvného vzťahu, spĺňajúce nasledovné podmienky:

 • plne zaočkované osoby (ktoré disponujú COVID preukazom o vakcinácii v digitálnej alebo tlačenej forme),
 • testované osoby – antigénovým alebo PCR testom,
 • alebo osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 (ktoré disponujú digitálnym COVID preukazom alebo potvrdením od obvodného lekára o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní od obdržania pozitívneho výsledku testovania)[2].

Zamestnanec, ako aj iná verejnosť vstupujúca do priestorov EU v Bratislave, je povinný pri každom vstupe preukázať splnenie podmienok uvedených v poznámke 1 a v poznámke 2. Súčasne je povinný predložiť preukaz zamestnanca, resp. doklad totožnosti.

Vstup do priestorov EU v Bratislave (vrátane študentských domovov a priestorov nachádzajúcich sa v lokalitách mimo Bratislavy) je možný len cez hlavné vstupy.

5.1 Budovy EU v Bratislave (budova V1, budova V2, budova PHF EUBA v Košiciach, aula)

Budovy EU v Bratislave (budova V1, budova V2 a budova PHF EUBA v Košiciach) sú pre zamestnancov prístupné do 20.30 hod.

Budovy EU v Bratislave (budova V1, budova V2 a budova PHF EUBA v Košiciach) sú pre študentov a verejnosť prístupné do 16.00 hod.

To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

5.2 Budova „Školička“ a telocvičňa Horský park

Prevádzka budovy „Školička“ a telocvične Horský park sa povoľuje pri dodržaní opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR vydaných pre športové a obdobné podujatia v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres a pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení.

Podrobnosti stanoví riaditeľ Centra telesnej výchovy a športu EU v Bratislave.

5.3 Budovy vzdelávacích a ubytovacích (rekreačných) zariadení

Povoľuje sa prevádzka vzdelávacích a ubytovacích (rekreačných) zariadení EU v Bratislave (Jarabá, Pokrok, Virt) pri dodržaní opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR vydaných pre ubytovacie zariadenia a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres, v ktorom sa zariadenie nachádza, pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení.

Podrobnosti stanoví riaditeľka Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb.

7 Výkon práce zamestnancov a pracovné cesty

7.1 Výkon práce zamestnancov

Od 29. novembra 2021 do 7. januára 2022 (vrátane) sa upravuje pracovný režim zamestnancov EU v Bratislave (vrátane PHF EU so sídlom v Košiciach, študentských domovov a ostatných zariadení EU v Bratislave) takto:

Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci:

 • nariaďuje sa výkon práce z domácnosti (home office).

Ostatní zamestnanci:

 • vedúci zamestnanci nariadia im podriadeným zamestnancom prácu z domácnosti (home office) v zmysle § 250 b ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, ak to charakter ich práce umožňuje, s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a preukázaním ich plnenia.

O využívanie tohto inštitútu práce zamestnanci nemusia žiadať, bude im udelený automaticky.

Nepedagogickým zamestnancom zabezpečujúcim ekonomickú a administratívnu agendu na úrovni katedier, dekanátov a ostatných organizačných súčastí EU v Bratislave sa v období od 29. novembra najneskôr do 10. decembra 2021 (vrátane) nariaďuje fyzická prítomnosť na pracovisku 1 deň do týždňa. Podrobnosti stanovia príslušní vedúci zamestnanci.

V prípade nepedagogických zamestnancov sa po dohode s príslušným vedúcim zamestnancom povoľuje aj kombinácia práce z domácnosti s fyzickou prítomnosťou na pracovisku, avšak s dôslednou evidenciou dochádzky, a to najmä v prípade zamestnancov, ktorí pri práci zdieľajú spoločnú kanceláriu. V tomto prípade sa dôrazne odporúča zaistiť ich bezpečnosť striedaním ich fyzickej prítomnosti na pracovisku.

Na zamestnancov, u ktorých nie je možné nariadiť prácu z domácnosti, pretože to charakter ich práce neumožňuje, resp. ich prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií príslušného pracoviska, platí pri vstupe na pracovisko režim OTP v zmysle nižšie uvedeného pokynu.

V období od 29. novembra najneskôr do 10. decembra 2021 (vrátane) sa vyžaduje dôsledná evidencia dochádzky zamestnancov EU v Bratislave, ako aj krátkodobých vstupov zamestnancov EU v Bratislave využívajúcich home office do priestorov EU v Bratislave.

Od 29. novembra 2021 do odvolania budú mať do všetkých priestorov EU v Bratislave (vrátane študentských domovov a priestorov nachádzajúcich sa v lokalitách mimo Bratislavy) vstup povolený zamestnanci a osoby vykonávajúce práce na základe iného zmluvného vzťahu, spĺňajúce nasledovné podmienky:

 • plne zaočkované osoby (ktoré disponujú COVID preukazom o vakcinácii v digitálnej alebo tlačenej forme),
 • testované osoby – antigénovým alebo PCR testom,
 • alebo osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 (ktoré disponujú digitálnym COVID preukazom alebo potvrdením od obvodného lekára o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní od obdržania pozitívneho výsledku testovania) (viď poznámka 1).

Zamestnanec EU v Bratislave je povinný pri každom vstupe preukázať splnenie podmienok uvedených v poznámke 1. Súčasne je povinný predložiť preukaz zamestnanca, resp. doklad totožnosti.

Ekonomická univerzita v Bratislave zabezpečila pre zamestnancov, ktorí nespadajú do kategórie uvedenej v poznámke 1 bod 1a) a 1b) bezplatné testovanie na ochorenie COVID-19 antigénovými testami v areáli EU v Bratislave v budove „Školička“. Testovanie bude zabezpečené od 29. novembra 2021 od 7.00 do 10.00 hod. Zamestnanec je pri testovaní povinný predložiť preukaz zamestnanca. Ďalšie najbližšie termíny bezplatného testovaniu budú oznámené.

Zamestnanci, ktorí využijú testovanie na inom testovacom mieste, zamestnávateľ preplatí test iba do výšky 5,- eur. Doklad o zaplatení predloží zamestnanec na Oddelenie pre personálne a sociálne otázky, resp. vloží do schránky „podateľňa“ v budovách Výučba 1 a Výučba 2. Na obálke uvedie označenie„Meno a priezvisko a ATG“. Náklady na testovanie budú zamestnancovi priebežné posielané na jeho bankový účet, ktorý eviduje oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne.

Zamestnanci PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, ktorí nespadajú do kategórie uvedenej v poznámke 1 bod 1a) a 1b) využijú samotesty – podrobnejšie informácie poskytne takýmto zamestnancom tajomníčka PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach.

Zamestnanci, ktorí využijú testovanie na inom testovacom mieste, zamestnávateľ preplatí test iba do výšky 5,- eur. Doklad o zaplatení predloží zamestnanec PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach tajomníčke fakulty. Náklady na testovanie budú zamestnancovi priebežne posielané na jeho bankový účet, ktorý eviduje oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne.

Zamestnanci Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb, ktorí nespadajú do kategórie uvedenej v poznámke 1 bod 1a) a 1b) využijú samotesty – podrobnejšie informácie poskytne takýmto zamestnancom riaditeľka Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb.

Zamestnanci, ktorí využijú testovanie na inom testovacom mieste, zamestnávateľ preplatí test iba do výšky 5,- eur. Doklad o zaplatení predloží zamestnanec príslušnému vedúcemu zamestnancovi. Náklady na testovanie budú zamestnancovi priebežné posielané na jeho bankový účet, ktorý eviduje oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne.

V prípade, ak zamestnanec nepredloží zamestnávateľovi príslušný doklad preukazujúci skutočnosti podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 264/2021 alebo zamestnanec, ktorý nepredloží tento doklad a odmietne možnosť bezplatného testovania ponúknutú zamestnávateľom a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu neumožní vstup na pracovisko a výkon práce, ide o prekážku na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak (napr. čerpanie dovolenky).

Naďalej zostáva v platnosti príkaz rektora č. 1/2021 na zabezpečenie čerpania dovolenky podľa plánu dovoleniek v roku 2021 (článok V ods. 17 a 18 Kolektívnej zmluvy EU v Bratislave).

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby, príp. príslušní vedúci zamestnanci.

Zodpovední zamestnanci oboznámia s týmito opatreniami pracovníkov, ktorí nemajú prístup k počítaču.

Bratislava 25. novembra 2021

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

[1]

 1. Za zamestnanca alebo osobu vykonávajúcu prácu na základe zmluvného vzťahu v režime očkovaný, testovaný alebo prekonal ochorenie COVID-19 sa na účely vyhlášky č. 264 ÚVZ SR považuje:
  • osoba kompletne zaočkovaná,
  • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 18 dňami,
  • osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (napr. RT-PCR test, LAMP test, antigénový test, nazálny test) nie starším ako 7 dní od odberu.
 2. Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
  • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky.
 3. Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu.
 4. Uvedené potvrdenia je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

[2]

 1. osoba kompletne zaočkovaná,
 2. osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 18 dňami,
 3. osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,

Za kompletne očkovanú osobu sa na účely vyhlášky ÚVZ SR považuje:

 1. osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 2. osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 3. osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky.

Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu.

Uvedené potvrdenia je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.