Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa úspešne zapojila do výzvy o poskytnutie prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine 

Kód výzvy: 09I03-03-V01

Kódy projektov: 09I03-03-V01-00045, 09I03-03-V01-00118

Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií 

Investícia 3: Excelentná veda 

Cieľ výzvy: 

Cieľom výzvy je podporiť výskumných pracovníkov (vrátane vysokoškolských učiteľov okrem lektora), ktorých kariéra je ohrozená v súvislosti s konfliktom na Ukrajine pri ich relokácii na Slovensko. Ide najmä o vedcov pôsobiacich na Ukrajine, ale oprávnení sú aj uchádzači z Ruska, Bieloruska a Moldavska, ak sú ohrození konfliktom. 

Cieľovou skupinou sú výskumníci v rôznych fázach kariéry – študenti doktorandského štúdia (R1), postdoktorandi (R2), samostatní výskumní pracovníci (R3) a vedúci výskumní pracovníci (R4). 

Podpora je sprostredkovaná cez prijímajúce inštitúcie, ktoré v nadväznosti na situáciu na Ukrajine prijmú výskumníka. Podporený výskumník má zabezpečenú podporu podľa potreby, najdlhšie však na 36 mesiacov. Pre uľahčenie prechodu na slovenskú prijímajúcu inštitúciu sa poskytuje podpora nielen na pokrytie mzdových nákladov, ale aj výdavkov súvisiacich s realizáciou výskumu a pokrytie nepriamych výdavkov, ktoré vzniknú prijímajúcej inštitúcii.

Viac informácií o výzve TU

logo 4 web

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.